Hjertesvigt
Akut hjertesvigt (4)
4.1 Definition Akut hjertesvigt kan defineres som hurtigt opståede symptom
Aterosklerotisk karsygdom
Akut koronart syndrom (1)
1.1. Definition Akut koronart syndrom (AKS) inddeles i: akut myokardieinfarkt (AMI) med ST-segment elevation i EKG (STEMI) AMI uden ST-segment elevation i EKG (NSTEMI) ustabil angina
Diagnostik og organisation
Akutte Hjertesygdomme: Visitation og Differentialdiagnostik (40)
Definitioner Hjertecenter er synonym for de højtspecialiserede enheder Akut hjertemodtagelse dækker over afdelinger, der opfylder ”minimumskompetencer for afdelinger, der modtager akutte hjertepatienter” og kan være lokaliseret på en hjert
Hjertesygdom i specielle populationer
Antikoagulationsbehandling (14)
Indledning Dette kapitel omhandler behandling med perorale antikoagulantia, som beskrives i separate afsnit om vitamin-K-antagonister (VKA) og non-vitamin K antagonist orale antikoagulantia (NOAK). Indikationer for AK-behandling Patienter, som kun kan behandles med VKA
Præventiv kardiologi
Arteriel hypertension (27)
27.1 Definition og behandlingsmål Anbefalede behandlingsmål for uobserveret automatisk klinikblodtryk, døgn- og hjemmeblodtryk er anført iTabel 27.1. Det anbefales, at klassisk klinikblodtryksmåling ikke længere anvendes som standardmet
Hjertesygdom i specielle populationer
Arvelige hjertesygdomme (32)
32.1 Generelle forhold DCS anbefaler systematiseret familieudredning ved en række arvelige hjertesygdomme (Tabel 32.1). Nærværende kapitel omtaler kort de enkelte sygdomme samt forhold omkring henvisning, genetisk testning, klinisk opfølgning og juridiske aspekt
Arytmi
Atrieflimren og atrieflagren (15)
15.1 Definition 1Atrieflimren (AFLI): Supraventrikulær takyarytmi karakteriseret ved ukoordinerede atriale depolarisationer og som en konsekvens heraf ophævet mekanisk atrial funktion. Diagnosen AFLI kan stilles, hvis en episode varer ≥ 30 sekunder. Atrieflagren (AFLA):&
Præventiv kardiologi
Diabetes og hjertesygdom (26)
26.1 Generelt Diabetes har en høj og stigende prævalens. Det skønnes, at prævalensen i Danmark aktuelt er ca. 275.000, hvoraf ca. 90% udgøres af patienter med type 2 diabetes (T2D) og 10% med type 1 diabetes (T1D). Derudover findes et stort antal udiagnosticerede patienter med T2
Diagnostik og organisation
Diagnose- og procedurekodning og DRG (39)
39.1 Indledning
Præventiv kardiologi
Dyslipidæmi (28)
28.1 Definition Gennemsnitlige værdier af lipider og lipoproteiner i befolkningen afhænger af alder og køn. Mål-værdi for plasma LDL-kolesterol afhænger af estimeret risiko for fremtidig hjertekarsygdom. I Danmark anvendes den europæiske SCORE tabel for lavrisikolande (se
Diagnostik og organisation
Ekkokardiografi (37)
37.1 Transtorakal ekkokardografi (TTE) 37.1.1 Indledning Alle patienter skal have påmonteret EKG elektroder, så der ses et tydeligt EKG med veldefinerede QRS komplekser og hjerterytmen noteres (sinus rytme, atrieflimren, pacing). Generelt bør der optages et repræsentativt loop
Arytmi
El-stødsulykker (21)
21.1 Skadefaktorer ved el-stød Skadevirkningen af strømstød er afhængig af følgende faktorer: Strømstyrke. Spænding. Kontaktfladens størrelse. Strømmens art. Kontakttidens varighed.
Hjertesygdom i specielle populationer
Farmaka og kardiovaskulære komplikationer (35)
35.1 NSAID og risiko ved hjertekarsygdom 35.1.1 Baggrund NSAID hæmmer enzymet cyclooxygenase (COX), som har to isoenzymer (COX-1 og COX-2). NSAID har længe været anvendt for deres smertestillende og anti-inflammatoriske egenskaber, hvor fokus mht bivirkninger især har været på
Præventiv kardiologi
Forebyggelse af hjertesygdom (34)
34.1 Baggrund Kapitel 34 benytter præsenterer en måde at estimere en patients risiko ved hjælp af SCORE risikoestimering (Figur 34.1) og supplerende estimering af relativ risiko (Tabel 34.1) for udvalgte individer.Kapitlet er ikke
Hjertesygdom i specielle populationer
Graviditet og hjertesygdom (31)
31.1 Visitation Behandling og kontrol af gravide med medfødt hjertesygdom er en højt specialiseret funktion, som bør varetages af Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital. Gravide med erhvervet hjertesygdom bør konfereres med et af de to land
Strukturelle hjertesygdomme og lungekredsløb
Hjerteklapsygdom (6)
6.1 Alment om hjerteklapsygdom Prævalens. Det skønnes, at mindst 100.000 danskere har klapsygdom og antallet vil stige i takt med stigende alder i den danske befolkning. De venstresidige klapsygdomme har størst betydning. Årligt foretages ca. 1700 hjerteklapinterventioner i Dan
Præventiv kardiologi
Hjerterehabilitering (29)
29.1 Definition Hjerterehabilitering er en fællesbetegnelse for efterbehandlingen af patienter med kronisk hjertesygdom og anbefales som del af den samlede behandling til patienter med iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt samt til hjerteklapopererede patienter. Andre patientgrupper kan ha
Arytmi
Hjertestop (22)
22.1 Generelt European Resusucitation Council (http://www.erc.edu) har i oktober 2015 publiceret og opdateret retningslinjer for genoplivning. Denne retningslinje gennemgås og adapteres til danske forhold af Dansk Råd for G
Strukturelle hjertesygdomme og lungekredsløb
Hjertetumorer (10)
10.1 Alment Hjertetumorer deles op i primære og sekundære tumorer. De sekundære hjertetumorer ses som følge af metastaser til hjertet og forekommer 20-40 gange hyppigere end de primære hjertetumorer. Primære hjertetumorer har en incidens på 0,02% i autopsi studier, heraf er 75% benigne.
Hjertesygdom i specielle populationer
Idrætsudøvere og hjertesygdom (36)
36.1 Indledning En fysisk aktiv livsstil forebygger kardiovaskulær sygdom og idrætsudøvere har generelt en lavere risiko for at få hjertesygdom og lever længere. Atrieflimren er en undtagelse, idet atrieflimren forekommer væsentlig hyppigere blandt idrætsaktive midaldrende mænd.
Arytmi
Implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) (20)
20.1 Alment En ICD består af en generator typisk placeret subkutant, sjældnere submuskulært, i pectoralis regionen og én eller flere intrakardielle elektroder. Hos få udvalgte patienter kan vælges komplette subkutane systemer. Der udføres ca. 2099 ICD-implantationer om året i Danmark (2
Strukturelle hjertesygdomme og lungekredsløb
Infektiøs endocarditis (7)
Hurtig adgang til behandlingsregimer: Appendix 7.1: Antibiotika regimer ved infektiøs endocarditis
Strukturelle hjertesygdomme og lungekredsløb
Kardiel embolikilde (25)
25.1 Definition Akut iskæmi betinget af embolisering af vegetationer, tromber eller andet materiale fra hjertet eller de centrale kar medførende aflukning af arterier til hjerne, hjerte eller det perifere kredsløb. 25.2 Ætiologi Af de ca. 12.000 årlige tilfælde i Danma
Hjertesygdom i specielle populationer
Kardiel risikovurdering forud for ikke-hjerterelateret kirurgi (24)
24.1 Introduktion Ved patienter med iskæmisk hjertesygdom, venstre ventrikel dysfunktion eller hjerteklapsygdom kan der, i relation til ikke-hjerterelateret kirurgi, optræde kardielle komplikationer. Forekomsten af perioperative komplikationer afhænger af patientens kliniske tilstand fo
Arytmi
Kardiovertering af atrieflimren/-flagren (16)
DC-konvertering er den mest effektive metode til at afbryde atrieflimren/-flagren (AFLI/AFLA) og dermed genoprette sinusrytme. Omslag til sinusrytme opnås hos ca. 70-90 % af patienterne, stærkt afhængig af varigheden af atrieflimren/-flagren på tidspunktet for DC-konverteringen.
Hjertesvigt
Kronisk hjertesvigt (5)
5.1 Definition og generelt Tilstand med vedvarende eller forbigående symptomer forenelig med hjertesvigt, oftest dyspnø, trætbarhed og/eller væskeretention og tegn på kardial dysfunktion i hvile; oftest i form af abnorm ekkokardiografi. Evt. bedring a
Aterosklerotisk karsygdom
Kronisk iskæmisk hjertesygdom (3)
3.1 Definition Insufficient myokardieperfusion på baggrund af koronar aterosklerose/stenose, koronarspasme eller mikrovaskulær sygdom medførende myokardieiskæmi. Tilstanden kan forværres over tid – eller optræde sekundært til hjerteklapfejl, kardiomyopati, hypertension, hypotension, hyp
Hjertesygdom i specielle populationer
Kørekort hos patienter med hjertelidelser (38)
Indledende bemærkninger Dette kapitel gengiver i tabelform anbefalinger for kørsel for patienter med hjertesygdom. Baggrunden for anbefalingerne er direktiv om kørekort og helbredsbestemmelser fra EU Kommissionen af 7. juli 2016, gældende for alle medlemslande, og med tiltrædels
Strukturelle hjertesygdomme og lungekredsløb
Lungeemboli og dyb venetrombose (12)
12.1. Lungeemboli 12.1.1. Definition Lungeemboli (LE) er en total eller delvis trombotisk aflukning af en lungearterie. Samlebetegnelsen for LE og dyb venetrombose (DVT) er venøs tromboemboli (VTE). 12.1.2. Forekomst LE er en relativt hyppig tilstand (ca. 350
Strukturelle hjertesygdomme og lungekredsløb
Medfødt hjertesygdom (30)
30.1 Indledning Kapitlet om medfødt hjertesygdom er formuleret til brug som opslagstekst ved mødet med en symptomatisk patient med medfødt hjertesygdom i akutmodtagelse på lokalsygehus. Teksten er inddelt efter præsenterende symptomer i forhold til kompleksiteten af den medfødte
Strukturelle hjertesygdomme og lungekredsløb
Myokardiesygdomme (8)
8.1. Klassifikation/inddeling Der er fire hovedtyper af kardiomyopati: dilateret kardiomyopati (DCM) hypertrofisk kardiomyopati (HCM) restriktiv kardiomyopati (RCM)
Arytmi
Pacemakerbehandling (19)
19.1 Indikationer for permanent pacemaker AV-blok med symptomer Permanent eller intermitterende 3° AV-blok Permanent eller intermitterende 2° AV-blok Permanent udtalt 1° AV-blok AV-blok uden symptomer Permanent eller inte
Aterosklerotisk karsygdom
Perifer arteriesygdom (33)
33.1 Definition Perifer arteriesygdom (Peripheral Arterial Disease, PAD) er forsnævring (stenose) eller aflukning (okklusion) af en eller flere arterier forsynende underekstremiteterne. 33.2 Ætiologi Langt den hyppigste årsag til PAD er atherosklerose. Andre sjæl
Strukturelle hjertesygdomme og lungekredsløb
Perikardiesygdomme (9)
9.1 Pericarditis Definition Pericarditis er en inflammatorisk tilstand i perikardiet karakteriseret ved brystsmerter, perikardial gnidningslyd og EKG-forandringer. Den godartede idiopatiske perikardit er oftest uden perikardieansamling, hos andre ses ved ekkokardiog
Diagnostik og organisation
Præ- og interhospital transport af hjertepatienter (2)
2.1 Baggrund Mange hjertepatienter vil i løbet af et behandlingsforløb have behov for overflytning fra et hospital til et andet. Telemedicinsk visitation af hjertepateinter medførerhyppigt visitation direkte til et specialiseret behandlingstilbud
Strukturelle hjertesygdomme og lungekredsløb
Pulmonal hypertension (13)
13.1 Definition og klassifikation Pulmonal hypertension (PH) defineres som et forhøjet pulmonalarteriemiddeltryk (PAPm) ≥ 25 mmHg i hvile, målt ved højresidig hjertekateterisation. Normalt er PAPm 10-20 mmHg. PH betegner en hæmodynamisk og patofysiologisk tilstand, der optræder i flere
Arytmi
Supraventrikulær takykardi (17)
17.1 Definition SVT er en oftest smal QRS-takykardi, dvs. QRS bredde < 120 ms. Ved tilstedeværelse af grenblok kan QRS være breddeøget. Bred QRS-takykardi, dvs. QRS varighed ≥ 120 ms, bør dog betragtes og behandles som ventrikulær takykardi, med mind
Aterosklerotisk karsygdom
Sygdom i aorta (11)
11.1 Akut aortasyndrom Definition Akut aortasyndrom omfatter en række akutte tilstande i aorta; aortadissektion, det intramurale hæmatom og det penetrerende aorta ulcus. Dissektionen opstår som følge af en intimalæsion, hvorved blodet presses ud i karvæggen, som spa
Arytmi
Synkope (23)
23.1 Generelt Synkope er et almindeligt forekommende symptom med en række årsager, der spænder fra harmløse tilstande til livstruende hjertesygdom. Det anbefales at der i forbindelse med den initiale evaluering af forbigående bevidsthedstab stilles tre nøglespørgsmål:
Arytmi
Ventrikulær takykardi (18)
18.1 Definition Ventrikulær takykardi (VT) udgår fra strukturer distalt for His’ bundt i venstre eller højre ventrikel uafhængigt af atrie eller AV-knude ledning. Ved VT ses breddeøgede QRS komplekser (QRS > 120 ms) med ≥ 3 konsekutive komplekser med hastighed ≥ 100/min.
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK