2. Præ- og interhospital transport af hjertepatienter

Revideret af DCS’ arbejdsgruppe vedrørende akut kardiologi
Opdateret 10 maj 2021 23:00Visninger: 2650
Kapitlet har ikke gennemgået væsentlige indholdsmæssige ændringer i årets NBV

2.1 Baggrund

 • Mange hjertepatienter vil i løbet af et behandlingsforløb have behov for overflytning fra et hospital til et andet.
 • Telemedicinsk visitation af hjertepatienter medfører hyppigt visitation direkte til et specialiseret behandlingstilbud og dermed transport over væsentligt længere afstande end til nærmeste sygehus.
 • Det er afgørende, at det ledsagende personale besidder kompetencer til at kunne håndtere komplikationer, der kan opstå undervejs. Unødvendig ledsagelse af lavrisiko patienter undgås, da det fjerner ressourcer fra overflyttende afdeling.
 • DCS har i samarbejde med Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) i 2007 udformet fælles retningslinjer for transport af hjertepatienter. DASAIM har i 2016 udgivet ”Rekommandation for ledsaget ambulancetransport”. Der pågår aktuelt et arbejde med harmonisering af de fælles retningslinjer fra 2007 og DASAIM’s rekommandation fra 2016. Herudover har flere Regioner nu etableret præ- og interhospitale transportordninger således at de præhospitale akutlæger primært varetager ledsagelse i de tilfælde der er behov. Nedenstående udtrykker DCS holdning til nødvendigt beredskab ved transport af hjertepatienter, men kan i visse tilfælde afvige fra etableret praksis i Regionerne. Indtil der foreligger nye fælles retningslinje anbefales det at følge de regionale aftaler. 

2.2 Ansvar og kommunikation

 • Aftale om overflytning indgås mellem afgivende og modtagende afdeling.
 • Ved præhospital visitation aftales omvisitation mellem den telemedicinske visiterende læge, modtagende afdeling og det præhospitale personale.
 • Det præhospitale personale har ansvar for rekvirering af eventuel supplerende præhospital ressource ved regionens AMK (Akut Medicinsk Koordinering) vagtcentral, i de tilfælde der skønnes behov herfor.
 • Ledsagende personale skal kunne få kontakt med modtagende afdeling under transporten – f.eks. via mobiltelefon, således at modtagende afdeling kan orienteres, såfremt patientens tilstand ændres undervejs.
 • Ved præhospital (om)visitation ligger behandlingsansvaret overordnet i den præhospitale organisation indtil patienten modtages på hospital. Ofte vil der være et samarbejde om f.eks. medicinsk behandling præhospitalt mellem lægen på modtagende afdeling, ambulancepersonalet og eventuelt en præhospital akutlæge.

2.3 Udstyr

2.3.1 Udstyr i ambulance

Alle danske ambulancer bør være udstyret med monitorerings- og defibrilleringsudstyr som kan anvendes til:

 • O2-saturationsmåling
 • kontinuerlig hjerterytmeovervågning
 • non-invasiv blodtryksmåling
 • 12 afledningers EKG som skal kunne transmitteres telemedicinsk
 • DC-konvertering
 • transkutan pacing
 • end-tidal C02 (Betinget af forudgående intubering og betjenes af præhospital akutlæge)

Det er ambulancebehandlernes ansvarsområde at betjene dette udstyr.

Ambulancen skal derudover medbringe følgende medicin og utensilier:

 • perifere venekatetre, div. kanyler, infusionsvæske (isotonisk NaCl).
 • glucagon, acetylsalicylsyre, naloxon, NTG-spray, salbutamol.
 • O2, mulighed for evt. tilkobling af trykstyret respirator.
 • ventilationsmaske (og selvinflaterende ventilationsballon).
 • visse ambulancer medbringer ICD magnet, Se afsnit 2.7

2.3.2 Transportkasse med medicin

 • Ved interhospitale transporter med ledsagelse af personale fra det afgivende sygehus anbefales, at man i akutmodtagelsen og på hjerteafdelingen har en transportkasse med medicin, som altid er klar til brug, og som er nem at tage med på transporten.
 • Er der anæstesiberedskab med på transporten mhp. evt. intubation, sørger anæstesiafdelingen for at medbringe yderlige medicin og eventuelt nødvendigt udstyr.
 • Ikke-behandlingskritiske infusioner bør så vidt muligt pauseres/seponeres inden transport. I stedet bør medicininfusion erstattes med intermitterende bolus indgift (f.eks. analgetika og sedativa) for at reducere medbragt infusionsudstyr.
 • Nødvendige medicininfusioner indgives via infusionspumper, som skal kunne fastspændes sikkert i ambulancen. Infusionssprøjter skal være fyldte inden afgang, og ekstra færdigblandet medicin til infusion medbringes, når det er relevant (afhængig af infusionshastighed, transportvarighed mv.). Dråbetællere er ikke egnede til brug under ambulancetransport.
 • Medbragt infusionsudstyr bør forsynes via strømkabel under transporten, men skal have batteriforsyning som backup.

2.4 Kompetenceniveau hos ledsagende personale

 • Flere regioner har oprette såkaldte interhospitale transportvejledninger hvor enhver ledsaget inter-hospital transport varetages af præhospitale akutlæger der tilkaldes til afsendende afdeling.
 • Nedenstående tabeller beskriver i oversigtsform minimumskompetencer hos ledsagende personale ved transport af hjertepatienter i forskellige kliniske situationer. I forhold til de angivne minimumskompetenceniveauer vil en ledsaget transport varetaget af en præhospital akutlæge og/eller anæstesisygeplejerske i nogle situationer udgøre et betydeligt forøget kompetenceniveau som kan virke som en urimelig brug af de præhospitale ressourcer. Uanset dette er det uacceptabelt i stedet at foretage transport med utilstrækkelig kompetenceniveau.
 • Ved tidskritiske tilstande som f.eks. STEMI, bør der altid foretages et individuelt skøn af risiko for komplikationer under transporten i forhold til om patienten kan overflyttes umiddelbart, eller om der bør bruges tid på at afvente transportteamets assistance
 • Der bør etableres regionale aftaler i forhold til hvem der foretager transport ved livstruende tilstande, hvor tilkaldelse af præhospitale akutlæger vil udgøre en signifikant forsinkelse, f.eks. hvis de præhospitale akutlæger er optaget af andre opgaver.

2.5 Anbefalinger for kompetenceniveau ved patienter med specifikke hjertesygdomme

Patientens kliniske tilstand er afgørende for kompetenceniveauet hos ledsagende personale.

Stabil hæmodynamik defineres ud fra nedenstående kriterier:

 • vågen
 • respirationsfrekvens <30 per minut
 • hjertefrekvens >50 og <120 per minut
 • iltsaturation > 95% med ilttilskud
 • systolisk blodtryk >100 mmHg (individuel lægelig vurdering ved Syst. BT <100 mmHg)

Hvis en af ovenstående parametre ikke er opfyldt, betragtes patienten som ustabil.

2.5.1 STEMI, præ-hospital transport

Der tilstræbes »rendezvous« med en akutlægebil for alle STEMI patienter. Ordningen administreres af AMK vagtcentralen, som disponerer nærmeste akutlægebil. Dette må ikke forsinke transporten. Såfremt akutlægebilens beredskab er bundet af andre opgaver, må patienten risikovurderes i samarbejde med modtagende/visiterende afdeling ud fra nedenstående retningslinjer. AMK-vagtcentralen vurderer ud fra vedtagne retningslinjer brug af akutlægehelikopter og sender den sammen med ambulancen, når afstandskriterierne for brugen heraf er opfyldte. Hvis behov for lægeledsagelse og akutlægebil eller akutlægehelikopter ikke er mulig, rekvireres lægeledsagelse på nærmeste sygehus.

Tabel 2.1: STEMI, præ-hospital transport

Risiko 

Klinisk status forud for transport 

Transportform og ledsagelse

Lav

Stabil hæmodynamik*, 
intet behov for ass. ventilation 
ud over ilt-tilskud. 
Evt. smertebehandling

2 ambulancereddere (min. en ambulancebehandler).
Ved rendezvous 1 speciallæge i anæstesiologi (akutlægebil/helikopter)/
anæstesisygeplejerske.

Høj

Hæmodynamisk ustabil patient 
eller behov for ass. ventilation.

2 ambulancereddere 
(min. en ambulancebehandler)
Ved rendezvous 1 speciallæge i anæstesiologi (akutlægebil/helikopter).

* Stabil hæmodynamik: Se afsnit 2.5

2.5.2 STEMI, inter-hospital transport

En del patienter med STEMI indlægges initialt på et hospital, hvor der ikke er mulighed for invasiv behandling. Det kan være »selv-henvendere«, patienter fra nærtliggende lægevagtskonsultation eller patienter, der af anden årsag ikke har fået foretaget telemedicinsk visitation på baggrund af EKG-optagelse præhospitalt. Ved kort transportvej kan patienten overflyttes uden anden ledsagelse end ambulancepersonalet, såfremt patientens tilstand vurderes som stabil ved første lægekontakt (se nedenfor).

Tabel 2.2: STEMI, inter-hospital transport

Risiko

Klinisk status forud for transport

Transportform og ledsagelse

Lav

Intet behov for i.v. infusion.
Stabil hæmodynamik*.
Ingen livstruende arytmier. 
Transporttid <30 min.

2 ambulancereddere 
(min. 1 ambulance behandler)

Lav/
moderat

Behov for i.v. infusion.
Stabil hæmodynamik*.
Ingen livstruende arytmier.

2 ambulancereddere 
(min. 1 ambulance behandler).
1 specialsygeplejerske**
/1 anæstesisygeplejerske.

Moderat

Behov for i.v. infusion.
Stabil hæmodynamik*.
Nylig livstruende arytmier.

2 ambulancereddere 
(min. 1 ambulance behandler).
1 læge - medicinsk***,
1 specialsygeplejerske**
/1 anæstesisygeplejerske.

Høj

Hæmodynamisk ustabil eller 
behov for assisteret 
ventilation.

2 ambulancereddere 
(min. 1 ambulance behandler).
1 speciallæge i anæstesiologi.
1 anæstesisygeplejerske.

* Stabil hæmodynamik: Se afsnit 2.5

** Specialsygeplejerske. Kardiologisk specialsygeplejerske, intensiv sygeplejerske.

*** Lægen bør som minimum have gennemført introduktionsuddannelsen til intern medicin eller have tilsvarende kompetencer, f.eks. ALS kursus/avanceret genoplivningskursus inden for seneste 2 år. Ledsagende læge bør desuden have kendskab til ambulance indretning og udstyr.

2.5.3 NSTEMI/UAP/Arytmi, inter-hospital transport

Patienter med UAP og NSTEMI bør tilbydes diagnostisk KAG (og evt. efterfølgende revaskularisering med PCI eller CABG) indenfor nærmere fastsatte tidsrammer jf. "Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom" og Kapitel 1. For patienter indlagt på et hospital uden mulighed for invasiv behandling, medfører dette en interhospital transport til invasivt center (se nedenfor). Der vil sjældne tilfælde være behov for hyperakut inter-hospital transport. Der henvises til "Kapitel 1.3.1: Invasiv undersøgelse ved AKS"  hvor kriterier for højrisiko NSTEMI og behov for akut KAG er anført.

Arytmipatienter med indikation for subakut invasiv diagnostik og behandling (KAG, elektrofysiologisk undersøgelse, pacemaker-anlæggelse, mv.) følger samme retningslinjer for overflyttelse.

Tabel 2.3 NSTEMI/UAP og arytmi, inter-hospital transport

Risiko

Klinisk status forud for transport

Transportform og ledsagelse

Lav

Intet behov for i.v. infusion. 
Stabil hæmodynamik*.
Ingen livstruende arytmier 
indenfor sidste 2 døgn.

2 ambulancereddere 
(min. 1 ambulance behandler)

Lav/
moderat

Behov for i.v. infusion. 
Behov for EKG overvågning
men ingen livstruende arytmier 
indenfor det sidste døgn.

2 ambulancereddere 
(min. 1 ambulance behandler).
1 specialsygeplejerske**
/1 anæstesisygeplejerske.

Moderat

Behov for i.v. infusion. 
Behov for EKG overvågning.
Livstruende arytmier 
indenfor det sidste døgn.
Ikke umiddelbar behov for 
intubationsberedskab.

2 ambulancereddere 
(min. 1 ambulance behandler).
1 læge - medicinsk***.
1 specialsygeplejerske**
/1 anæstesisygeplejerske.

Høj

Hæmodynamisk ustabil patient
eller patient med behov for 
assisteret ventilation.

2 ambulancereddere 
(min. 1 ambulance behandler)
1 speciallæge i anæstesi.
1 anæstesisygeplejerske.

* Stabil hæmodynamik: Se afsnit 2.5.

** Specialsygeplejerske. Kardiologisk specialsygeplejerske, intensiv sygeplejerske.

*** Lægen bør som minimum have gennemført introduktionsuddannelsen til intern medicin eller have tilsvarende kompetencer, f.eks. ALS kursus/avanceret genoplivningskursus inden for seneste 2 år. Ledsagende læge bør desuden have kendskab til ambulanceindretning- og udstyr.

2.5.4 Hjertestop 

Der tilstræbes ”rendezvous” med akutlægebil (eller helikopter) for alle patienter med præhospitalt hjertestop. Ordningen administreres af AMK vagtcentralen, som disponerer nærmeste akutlægebil. Såfremt akutlægebilens beredskab er bundet af andre opgaver, må patienten risikovurderes med modtagende/visiterende afdeling. AMK-vagtcentralen vurderer ud fra vedtagne retningslinjer brug af akutlægehelikopter og sender den sammen med ambulancen, når afstandskriterierne for brugen heraf er opfyldte. Hvis behov for lægeledsagelse, og akutlægebil eller akutlægehelikopter ikke er mulig rekvireres lægeledsagelse på nærmeste sygehus. 

Patienter, som genvinder spontant kredsløb (Return Of Spontaneous Circulation (ROSC)) efter hjertestop på formodet kardiel baggrund udenfor hospital, bør konfereres med et invasivt kardiologisk center med henblik på akut KAG ved: a) tegn på pågående iskæmi (EKG med ST-elevationer eller udtalte ST-depressioner), b) ved kardiogent shock og c) ved akut pacebehov. Det anbefales, at patienterne modtages direkte i kardiologisk laboratorium på et hjertecenter, hvor KAG og eventuelt PCI kan udføres. For de resterende patienter med ROSC efter hjertestop udenfor hospital, hvor der ikke er EKG-forandringer forenelige med pågående iskæmi eller kardiogent shock og ej heller oplagt ikke-kardiel årsag til hjertestop, mangler der fortsat dokumentation for nytteværdien af akut KAG og specielt primær PCI. Men set i lyset af at en andel af disse patienter får påvist signifikante koronararteriestenoser uden, at der er signifikante EKG forandringer, at hypotermibehandling efter hjertestop/Targeted Temperature management (TTM) og efterfølgende neurologisk prognosticering bedst foregår på centre med højt volumen og tværfaglig ekspertise til stede, bør disse patienter indlægges på hjertecenter med mulighed for akut eller subakut KAG og i øvrigt med henblik på hypotermibehandling/TTM. Se i øvrigt: Kapitel 22.5: Efterbehandling". 

Ved succesfuld genoplivning efter hjertestop på hospital, hvor der ikke foreligger en oplagt, ikke-kardiel udløsende årsag, bør der konfereres med invasivt kardiologisk center med henblik på akut KAG. 

Udvalgte patienter som ikke genvinder spontant kredsløb, men transporteres under pågående HLR, anbefales modtaget på invasivt center således, at der kan foranstaltes akut KAG og evt. etableres ekstrakorporal cirkulation. (Se i øvrigt: Kapitel 22.4: Avanceret genoplivning af voksne og DCS' holdningspapir for håndtering af patienter med hjertestop udenfor hospital, 2018).

Mekanisk hjertemassage
Ved præ- og inter-hospital patienttransport kan brug af apparatur til mekanisk hjertemassage (f.eks. LUCASTM eller AutopulseTM) overvejes med henblik på at opretholde effektiv hjertemassage ved langvarig genoplivning og i fm. transport. Udstyr til mekanisk hjertemassage forefindes i akutlægebiler og lægehelikoptere. Der foreligger ikke dokumenteret overlevelsesgevinst ved rutinemæssig brug af mekanisk hjertemassage i forbindelse med langvarigt hjertestop. Algoritmen for såvel basal som avanceret genoplivning bør altid følges. Vigtigheden af rytmevurdering/defibrillering hvert 2. minut understreges. Såfremt mekanisk hjertemassage ikke kan etableres eller opretholdes uden unødige afbrydelser (f.eks. besværlig påsætning, strømproblemer, mv.), skal der straks gøres manuel hjertemassage.

Tabel 2.4: Hjertestop, præ- og inter-hospital transport

Risiko

Klinisk status forud for transport

Transportform og ledsagelse

Moderat

Behov for i.v. infusion.
Stabil hæmodynamik*.

2 ambulancereddere 
(min. 1 ambulance behandler).
1 læge - medicinsk**,
1 anæstesisygeplejerske.

Høj

Hæmodynamisk ustabil eller 
behov for assisteret 
ventilation.

2 ambulancereddere 
(min. 1 ambulance behandler).
1 speciallæge i anæstesiologi.
1 anæstesisygeplejerske.

* Stabil hæmodynamik: Se afsnit 2.5

** Lægen bør som minimum have gennemført introduktionsuddannelsen til intern medicin eller have tilsvarende kompetencer, f.eks. ALS kursus/avanceret genoplivningskursus indenfor seneste 2 år. Ledsagende læge bør desuden have kendskab til ambulanceindretning og udstyr.

2.5.5 Kardiogent shock, præ-hospital transport

Patienter med kardiogent shock har pr. definition ustabil hæmodynamik, og der bør derfor rekvireres rendezvous med lægebil/akutbil tidligst muligt i den præhospitale fase. Således bør disse patienter følges af 2 ambulancereddere/behandlere og 1 speciallæge i anæstesiologi, som beskrevet ved STEMI patienter ovenfor. Patienterne bør primært visiteres til invasivt kardiologisk center, med mindre tilstanden vurderes ikke at kunne stabiliseres sufficient under transporten. AMK vagtcentralen vurderer ud fra vedtagne retningslinjer brug af akutlægehelikopter og sender den sammen med ambulancen, når afstandskriterierne for brugen heraf er opfyldte. 

2.5.6 Kardiogent shock, inter-hospital transport

Behandling af kardiogent shock er som regel en specialopgave, der bl.a. kræver invasiv monitorering af hæmodynamik. Hvis der ud fra en samlet vurdering findes behandlingsindikation, er overflytning til hjertecenter altid indiceret. Med sufficient forberedelse er alle patienter principielt transportable.

Tabel 2.5: Kardiogent shock, inter-hospital transport

Risiko

Klinisk status forud for transport

Transportform og ledsagelse

Høj

Hæmodynamisk ustabil patient evt. 
med behov for assisteret ventilation.

2 ambulancereddere 
(min. 1 ambulance behandler).
1 speciallæge i anæstesi.
1 anæstesisygeplejerske.

2.5.7 Overflyttelse fra hjertecenter til efterbehandling og rehabilitering på andet hospital eller patientens hjem.

Skemaet omfatter patienter, der netop har gennemgået invasiv undersøgelse eller behandling.

Patienter henvist med stabil angina eller hjerteklap sygdom, hvor der udelukkende er foretaget KAG, kan udskrives efter 2-3 timers observation i afdelingen forudsat, at patienten i øvrigt er stabil.

PCI ved stabil angina: Ved ukompliceret PCI, kan patienten oftest udskrives efter 4 timer. Risikoen for yderligere kardielle komplikationer betragtes som lille, men pga. den nylige arteriepunktur bør patienten ikke selv stå for transporten hjem. Patienten bør ikke være alene i hjemmet det første døgn efter undersøgelsen. Ved komplicerede læsioner indlægges patienten vanligvis til et døgns observation og kan derefter udskrives og transporteres uden telemetri. Patienten må ikke selv køre bil. Se i øvrigt: Kapitel 3.5: Koronarangiografi

Patienter indlagt med AKS: Der henvises til Kapitel 1, afsnit 1.9: Indlæggelses- og EKG-monitoreringsvarighed. Så længe der er behov for telemetri under indlæggelse, bør dette også være til stede under interhospital transport.

Tabel 2.6: STEMI/NSTEMI/UAP overflyttelse/hjemtransport

Klinisk status forud for transport

Transportform og ledsagelse

NSTEMI/UAP: Stabiliseret patient, 24 timers observation og ikke behov for revaskularisering efter KAG, eller 24 timer efter PCI

STEMI: Stabiliseret patient, lav risiko (< 70 år, LVEF > 45%, 1-2 karssygdom, fuld revaskularisering, rytmestabil) 48 timers observation efter KAG/PCI

Siddende transport
med chauffør, der 
bærer evt. bagage

NSTEMI/UAP: PCI < 24 timer

STEMI: PCI < 48 timer

Liggende transport, inkl. overvågning.
2 ambulancereddere
(min. 1 ambulancebehandler).

2.6 Patienttransport med akutlægehelikopter

Akutlægehelikopterne er organiseret med en besætning bestående af en erfaren præhospital akutlæge (anæstesiolog), en pilot og en paramediciner. Brugen af lægehelikopter til transport af patienter med STEMI har vist en reduktion i det samlede system-delay. Tidsgevinsten ved brug af lægehelikopter bliver større, jo længere transportafstanden er mellem optagestedet og PCI-centret. Akutlægehelikopterne kan flyve i mørke og under forhold med dårlig sigtbarhed. Akutlægehelikopterne disponeres af AMK vagtcentralerne ud fra vedtagne retningslinjer.

2.6.1 Ansvar og kommunikation

Ved præhospital visitation aftales overflytningen mellem den læge, som varetager den telemedicinske visitation, AMK vagtcentral og modtagende afdeling. Ved inter-hospital transport indgås aftale om overflytning mellem afgivende og modtagende afdeling. Transport med akutlægehelikopter bestilles via AMK vagtcentral.

Ved både præ- og interhospital helikoptertransport har helikopterlægen endelig myndighed til at beslutte om, akutlægehelikopter kan anvendes. Under helikoptertransport har ledsagende speciallæge ansvaret for patienten.

Modtagende afdeling bør have en fast procedure for kommunikation med akutlægehelikopteren.

2.6.2 Udstyr i akutlægehelikopter

Alle akutlægehelikoptere er udstyret med monitorerings- og defibrilleringsudstyr svarende til det i afsnit 2.3.1 omtalte samt mulighed for invasiv blodtryksmåling og transkutan pacing.

Alle akutte hjertepatienter, der transporteres med akutlægehelikopter, skal have påmonteret pads til defibrillering, der tillader DC-stød og transkutan pacing under flyvningen.

I alle akutlægehelikopterne forefindes udstyr til mekanisk hjertemassage. Dette udstyr skal forefindes i helikopterkabinen under flyvning hos alle hjertepatienter, og påmonteres patienten inden flyvning, såfremt det forventes, at der kan opstå behov for mekanisk hjertemassage under flyvning.

På helikopteren forefindes endvidere transportrespirator og infusionspumper. Brug af medicininfusion følger principper analogt til ambulancetransport (se afsnit 2.3.2).

2.6.3 Ledsagende personale

Helikopterlægen er altid speciallæge i anæstesi. Der er ikke behov for yderligere ledsagepersonale.

2.6.4 Sikkerhed

Af hensyn til sikkerhed for alt personale og patient skal nedenstående krav ved samarbejde med akutlægehelikopteren iagttages.

Ved modtagelse/aflevering af patient:

 • nærm dig aldrig helikopteren, når rotorbladene er i bevægelse
 • nærm dig ikke akutlægehelikopteren før du har modtaget signal fra helikopterpersonalet herom
 • generelt vil helikopterpersonalet møde og ekskortere dig til akutlægehelikopteren
 • ved landing/take-off: Hold god afstand, gerne over 30 meter– stå eller gå roligt
 • åben eller luk aldrig døre i helikopteren - dette varetages altid af helikopterpersonalet
 • følg altid anvisningerne fra helikopterpersonalet

2.7 Transport af patienter med gentagne ICD shock

 • En ICD-magnet forefindes på hospitalsafdelinger, i lægehelikopter og i akutlægebiler. I Region Sjælland findes ICD magneter ligeledes i primærambulancer (benyttes kun på lægelig indikation) og ambulancer bemandet af paramedicinere.
 • Magneten anvendes til ICD-patienter, som i vågen tilstand har fået eller under transporten får, 2 eller flere shock fra ICD-enheden inden for kort tid (<30 minutter).
 • Årsagen til multiple shock er enten relevante shock på grund af hyppige tilfælde af ventrikulær takykardi eller ventrikelflimren, irrelevante stød på grund af fejltolkning af supraventrikulær takykardi, - oftest atrieflimren eller irrelevante stød under normalrytme, - ofte på grund af defekt elektrode.
 • Pålægning af magnet over ICD-enheden vil inaktivere dens takykardibrydende funktioner (forhindre shock og anti-takykardi-pacing (ATP)). ICD-enhedens almindelige pacemakerfunktion påvirkes ikke af magneten. ICD kan afgive lyd når magneten påsættes, dette er normalt.
 • Så snart magneten fjernes igen, vil ICD-enheden virke som før. Dog skal man bemærke, at ICD fra Biotronik kun tilbageholder terapi i en begrænset tid (8 timer), og herefter vil der blive givet ATP til trods for, at patienten fortsat har en magnet over ICD-enheden.

2.7.1 Anbefaling ved flere på hinanden følgende shock fra ICD-enheden

Der henvises generelt til Kapitel 20.3.5 Patienten får gentagne ICD-stød i løbet af kort tid.

Bevidstløs patient:

 • Undlad magnet og lad ICD-enheden give shock, - med mindre EKG/overvågning klart viser, at der er normal hjerterytme. Ved manglende effekt af ICD-shock bør man forsøge ekstern defibrillering for at udelukke malfunktion af ICD-enheden.
 • Man kan uproblematisk fortsætte basal HLR i forbindelse med ICD-terapi.

Vågen patient:

 • fastgør straks magneten med plaster for at undgå yderligere stød  
 • etablér EKG-overvågning:
 • ved supraventrikulær takykardi/atrieflimren eller sinusrytme fastgøres magneten med plaster. Arytmien behandles efter vanlige retningslinjer
 • ved ventrikulær takykardi fastgøres magneten med plaster, og der behandles medicinsk efter vanlige retningslinjer
 • ved ventrikulær takykardi med hæmodynamisk påvirkning, kan man under sedation/anæstesi eller ved bevidstløs patient fjerne magneten, og lade ICD-enheden give shock
 • patienten skal være monitoreret, når der er magnet over ICD-enheden
 
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK