2. Præ- og interhospital transport af hjertepatienter

Revideret af DCS' arbejdsgruppe for akut kardiologi
Opdateret 12 maj 2023 00:30Visninger: 3602
Kapitlet er i forbindelse med årets revision ændret på følgende områder:
Ændret opstilling og afsnit for at øge læsevenligheden. Ændring vedr. ledsagekategorier i overensstemmelse af DASAIMS 2023 vejledning. Fokus på overordnet retningslinjer for transport .

2.1 Baggrund

 • Telemedicinsk visitation af hjertepatienter medfører hyppigt visitation direkte til et specialiseret behandlingstilbud og dermed transport over væsentligt længere afstande end til nærmeste sygehus (præhospital transport).
 • Mange hjertepatienter vil i løbet af et behandlingsforløb have behov for overflytning fra et hospital til et andet (interhospital transport).
 • Det er afgørende, at det ledsagende personale besidder kompetencer til at kunne håndtere komplikationer, der kan opstå undervejs. Unødvendig ledsagelse af lavrisiko patienter bør undgås, da det ikke bidrager til optimal udnyttelse af ressourcer i sundhedsvæsenet.
 • Flere regioner har etableret præ- og interhospitale transportordninger, således at de præhospitale akutlæger primært varetager ledsagelse i de tilfælde, der er behov. 
 • DASAIM har i 2023 udgivet ”Vejledning for ledsaget interhospital transport”
 • Nedenstående udtrykker DCS holdning til nødvendigt beredskab ved transport af hjertepatienter.

2.2 Overordnede anbefalinger for transport af hjertepatienter

Ved præhospital transport aftales transporten mellem den televisiterende enhed og den præhospitale enhed. Patientens kliniske tilstand (hæmodynamik) og formodede diagnose er afgørende for, at man kan tage stilling til følgende parametre ved transporten:

1) hastegraden af transporten.

2) kompetenceniveauet hos ledsagende personale

3) kørselsformen

Stabil hæmodynamik defineres ud fra nedenstående kriterier:

 • vågen (GCS ≥13) 
 • respirationsfrekvens <30 per minut
 • hjertefrekvens >50 og <120 per minut
 • iltsaturation >95% med ilttilskud
 • systolisk blodtryk >100 mmHg (individuel lægelig vurdering ved Syst. BT <100 mmHg)

Hvis en af ovenstående parametre ikke er opfyldt, betragtes patienten som ustabil.

2.2.1 Hastegrad af transport

Tabel 2.1: Hastegrader

Hastegrad

Patientens tilstand

Transport

A

Livstruende eller muligt livstruende

Ambulance/ lægehelikopter

B

Hastende, men ikke livstruende

Ambulance

C

Ikke-hastende med behov for monitorering og behandling undervejs

Ambulance

2.2.2 Kompetenceniveau hos ledsagende personale

Tabel 2.2: Kompetenceniveau hos ledsagende personale

Kategori

Definition

Ledsagelse

Kompetencer

0

Patienter der varetages på alm. afdeling uden monitoreringsbehov

Sygetransport

Observation af klinisk tilstand

1

Stabile patienter uden truende svigt af vitale funktioner, men med behov for basal monitorering og mulighed for intervention

Ambulancebehandler

Adgang til telemedicinsk rådgivning og evt. rendezvous med akutlægebil

Observation af klinisk tilstand

Mulighed for monitorering af vitalparametre, optagelse af 12-aflednings EKG

Basal genoplivning

Indgift af væske og medicin inden for egen kompetenceramme eller efter lægelig ordination

2

Patienter med svigt af et enkelt organ system, men er i stabil fase. Kræver tæt observation og evt. intervention

Eller tilbageflytning fra højt specialiseret behandling

Paramediciner 

Adgang til telemedicinsk rådgivning og evt. rendezvous med akutlægebil

Observation af klinisk tilstand

Mulighed for monitorering af vitalparametre, optagelse af 12-aflednings EKG

Avanceret genoplivning

Luftvejshåndtering, samt indgift af væske og medicin inden for egen kompetenceramme eller efter lægelig ordination

3

Patienter med manifest eller truende svigt af et eller flere vitale organer med behov for avanceret respirationsunder-støttende behandling, eller anden livreddende intervention undervejs

Speciallæge i anæstesiologi, gerne med præhospital erfaring

Ledsaget af assistent med indgående kendskab til relevant udstyr og procedure.

Alle

Denne tabel er i overensstemmelse med retningslinjerne fra DSAIM omhandlende ledsageniveauet ved transport.

 • Flere regioner har oprettet såkaldte interhospitale transportvejledninger, hvor enhver ledsaget interhospital transport varetages af præhospitale akutlæger, der tilkaldes til afsendende afdeling.
 • Ovenstående tabeller beskriver i oversigtsform minimumskompetencer hos ledsagende personale ved transport af hjertepatienter i forskellige kliniske situationer.
 • AMK-vagtcentralen (Akut Medicinsk Koordinering) vurderer ud fra vedtagne retningslinjer brug af akutlægehelikopter og sender den sammen med ambulancen, når afstandskriterierne for brugen heraf er opfyldte.

2.2.3 Kørselsform

 • Kørsel 1 er med udrykning, hvor ambulancen må fravige normale færdselsbestemmelser.
 • Kørsel 2 er uden udrykning, hvor ambulancen overholder de almindelige færdselsbestemmelser.

2.3 Hastegrad/ledsageniveau/kørselsform for præhospital ambulancetransport af kardiologiske patienter

Ud fra patientens formodede diagnose, kliniske status og risikoprofil besluttes følgende forud for præhospital patienttransport:

 • hastegrad (A-D)
 • ledsagelsesniveau (kompetencebaseret i forhold til patientens behov og risikoprofil; 0-3)
 • kørselsform
Tabel 2.3: Præhospitale transporter 

Hastegrad/ledsageniveau/kørselsform for specifikke kardiologiske patientgrupper

 

Kliniske status /
Risikoprofil

Diagnose (Mistænkt eller bekræftet/formodet aktionsdiagnose)
 

STEMI /
kardiogent shock1

OBS AKS /
arytmi

OHCA

Akut aortasyndrom

Ustabil2 (inkl. truende ustabil) / højrisiko

Hastegrad A
Ledsageniveau 3
Kørselsform 1

Hastegrad A
Ledsageniveau 3
Kørselsform 1

Hastegrad A
Ledsageniveau 3
Kørselsform 1

Hastegrad A
Ledsageniveau 3
Kørselsform 1

Stabil2, moderat risiko

Hastegrad A
Ledsageniveau 3
Kørselsform 1

Hastegrad A
Ledsageniveau 2
Kørselsform 1

Hastegrad A
Ledsageniveau 3
Kørselsform 1

Hastegrad A
Ledsageniveau 3
Kørselsform 1

Stabil2, lav risiko

-

Hastegrad A
Ledsageniveau 1
Kørselsform 1 eller 2

-

-

OHCA: Out-of-Hospital Cardiac Arrest
1Patienter med kardiogent shock bør konfereres mhp visitering til invasivt kardiologisk center
2Se Afsnit 2.2 for definition af ustabil hæmodynamik

2.3.1 STEMI

Der tilstræbes »rendezvous« med en akutlægebil for alle STEMI-patienter. Ordningen administreres af AMK vagtcentralen, som disponerer nærmeste akutlægebil. Dette må ikke forsinke transporten. Såfremt akutlægebilens beredskab er bundet af andre opgaver, må patienten risikovurderes. AMK-vagtcentralen vurderer ud fra vedtagne retningslinjer brug af akutlægehelikopter og sender den sammen med ambulancen, når afstandskriterierne for brugen heraf er opfyldte. Hvis behov for lægeledsagelse og akutlægebil eller akutlægehelikopter ikke er mulig, rekvireres lægeledsagelse på nærmeste sygehus.

2.3.2 Kardiogent shock, præhospital transport

Patienter med kardiogent shock har pr. definition ustabil hæmodynamik, og der bør derfor rekvireres rendezvous med lægebil tidligst muligt i den præhospitale fase.

2.3.3 Hjertestop

Der tilstræbes ”rendezvous” med lægebil (eller helikopter) for alle patienter med præhospitalt hjertestop. Ved præ- og interhospital patienttransport kan brug af apparatur til mekanisk hjertemassage overvejes. Se Kapitel 22: Hjertestop. Se desuden DASAIM retningslinjer for yderligere informationer om AMK’s brug af præhospitalet.

2.4 Hastegrad/ledsageniveau/Kørselsform for interhospital ambulancetransport af kardiologiske patienter

Ud fra patientens formodede diagnose, kliniske status og risikoprofil besluttes følgende forud for interhospital patienttransport:

 • Hastegrad (A-D)
 • Ledsagelsesniveau (kompetencebaseret i forhold til patientens behov og risikoprofil; 0-3)
 • Kørselsform 1-2
Tabel 2.4: Akutte interhospitale transporter

Hastegrad/ledsageniveau/kørselsform for specifikke kardiologiske patientgrupper

Risikoprofil

Diagnose (Mistænkt eller bekræftet/formodet aktionsdiagnose)
 

Hjertestop

Akut aortasyndrom

STEMI

NSTEMI / UAP / Arytmi

Ustabil (inkl. truende ustabil/ stabil, højrisiko1

Pågående hjertestop / Hæmodyn. ustabil / Assist.ventilation
Hastegrad A
Ledsageniveau 3
Kørselsform 1

Hastegrad A
Ledsageniveau 3
Kørselsform 1

Hastegrad A
Ledsageniveau 3
Kørselsform 1

Hastegrad A
Ledsageniveau 3
Kørselsform 12

Stabil, moderat risiko

ROSC med stabil hæmodynamik
Hastegrad A
Ledsageniveau 3
Kørselsform 12,3

Hastegrad A
Ledsageniveau 3
Kørselsform 12,3

Hastegrad A
Ledsageniveau 3
Kørselsform 12,3

Hastegrad A
Ledsageniveau 2
Kørselsform 1

Stabil, lav risiko4

-

-

-

Hastegrad A
Ledsageniveau 1
Kørselsform 1 eller 2

 

1Se Afsnit 2.2 for definition af stabil hæmodynamik
2Ved ledsagende læge fra afgivende afd. bør lægen som minimum have gennemført introduktionsuddannelsen til intern medicin og have kompetencer svarende til ALS kursus/avanceret genoplivningskursus inden for seneste 2 år. Ledsagende læge bør desuden have kendskab til ambulancens indretning og udstyr.
3Ved kort transportvej(<30min) kan patienten overflyttes uden anden ledsagelse end ambulancepersonalet, såfremt patientens tilstand vurderes som stabil ved første lægekontakt ved transport >30 min transporttid rekvireres ”rendezvous” med lægebilen.
4Intet behov for i.v. infusion. Stabil hæmodynamik. Ingen livstruende arytmier indenfor sidste 2 døgn.

2.4.1 STEMI, interhospital transport

Såfremt patienter med STEMI indlægges på et hospital, hvor der ikke er mulighed for invasiv behandling, kræves overflytning til nærmeste hjertecenter. Ved kort transportvej kan patienten overflyttes uden anden ledsagelse end ambulancepersonalet, såfremt patientens tilstand vurderes som stabil ved første lægekontakt (se Tabel 2.5).

Tabel 2.5: STEMI, interhospital  transport 

Risikoprofil

Klinisk status forud for transport

Stabil, moderat risiko

Intet behov for i.v. infusion. 
Stabil hæmodynamik*. 
Ingen livstruende arytmier.  
Transporttid <30 min.

Stabil, højrisiko

Behov for i.v. infusion. 
Stabil hæmodynamik*. 
Nylig livstruende arytmier.
Transporttid >30 min

Ustabil, højrisiko

Hæmodynamisk ustabil

*Stabil hæmodynamik: Se Afsnit 2.2

2.4.2 NSTEMI/UAP/Arytmi, interhospital transport

For patienter indlagt på et hospital uden mulighed for invasiv behandling, kan der blive behov for interhospital transport til invasivt center (se nedenfor) (se Kapitel 1: Akut koronart syndrom)

Tabel 2.6: NSTEMI/UAP og arytmi, interhospital transport

Risikoprofil

Klinisk status forud for transport

Stabil, lav risiko

Intet behov for i.v. infusion.  
Stabil hæmodynamik*. 
Ingen livstruende arytmier  
indenfor sidste 2 døgn.

Stabil, moderat risiko

Behov for i.v. infusion.  
men ingen livstruende arytmier  
indenfor det sidste døgn.

Stabil, højrisiko

Behov for i.v. infusion.  
Livstruende arytmier  
indenfor det sidste døgn. 

Ustabil, højrisiko

Hæmodynamisk ustabil patient 

* Stabil hæmodynamik: Se Afsnit 2.2

2.4.3 Akut aortasyndrom, interhospital transport

Hvis der ud fra en samlet vurdering findes potentiel behandlingsindikation af den akutte aortadissektion, er overflytning altid indiceret. Med sufficient forberedelse er alle patienter transportable. Under transport sikres behandling af forhøjet blodtryk og smerter.

Tabel 2.7

Risikoprofil

Klinisk status forud for transport

Ustabil* (manifest/truende=stabil, højrisiko)

Hæmodynamisk ustabil patient og/eller bekræftet aortadissektion

2.4.4 Kardiogent shock, interhospital transport

Behandling af kardiogent shock er som regel en specialopgave, der bl.a. kræver invasiv monitorering af hæmodynamik. Hvis der ud fra en samlet vurdering findes behandlingsindikation, er overflytning til hjertecenter altid indiceret. Med sufficient forberedelse er alle patienter principielt transportable. Se Kapitel 4: Akut hjertesvigt, Afsnit 4.5.3.

Tabel 2.8

Risikoprofil

Klinisk status forud for transport

Ustabil* (manifest/truende=stabil, højrisiko)

Hæmodynamisk ustabil patient evt.  
med behov for assisteret ventilation.

2.5 Ansvar og kommunikation

 • Aftale om overflytning indgås mellem afgivende og modtagende afdeling.
 • Præhospital visitation foretages af den telemedicinske visiterende læge og aftales herefter mellem den modtagende afdeling og det præhospitale personale.
 • Det præhospitale personale har ansvar for rekvirering af eventuel supplerende præhospital ressource ved regionens AMK-vagtcentral i de tilfælde, der skønnes behov herfor.
 • Ledsagende personale skal kunne få kontakt med modtagende afdeling under transporten, således at modtagende afdeling kan orienteres, hvis patientens tilstand ændres undervejs.
 • I tilfælde af akutte tilstande bør modtagende afdeling informeres om forventet ankomsttidspunkt så tidligt som muligt.
 • Ved præhospital (om)visitation ligger behandlingsansvaret i den præhospitale organisation indtil patienten modtages på hospital. Ofte vil der være et samarbejde om præhospitalt behandling mellem lægen på modtagende afdeling, ambulancepersonalet og eventuelt en præhospital akutlæge.

2.6 Udstyr

2.6.1 Medicin ved interhospital tranport

 • Ved interhospitale transporter med ledsagelse af personale fra det afgivende sygehus anbefales det, at man i akutmodtagelsen og på hjerteafdelingen har en transportkasse med medicin, som altid er klar til brug og nem at tage med på transporten.
 • Er der anæstesiberedskab med på transporten mhp. evt. intubation, sørger anæstesiafdelingen for at medbringe yderlige medicin og eventuelt nødvendigt udstyr.
 • Ikke-behandlingskritiske infusioner bør så vidt muligt pauseres/seponeres inden transport. I stedet bør medicininfusion erstattes med intermitterende bolus indgift (f.eks. analgetika og sedativa) for at reducere medbragt infusionsudstyr.
 • Nødvendige medicininfusioner indgives via infusionspumper, som skal kunne fastspændes sikkert i ambulancen. Infusionssprøjter skal være fyldte inden afgang, og ekstra færdigblandet medicin til infusion medbringes, når det er relevant (afhængig af infusionshastighed, transportvarighed mv.). Dråbetællere er ikke egnede til brug under ambulancetransport.
 • Medbragt infusionsudstyr bør forsynes via strømkabel under transporten, men skal have batteriforsyning som backup.

2.7 Patienttransport med akutlægehelikopter

Akutlægehelikopterne er organiseret med en besætning bestående af en erfaren præhospital akutlæge (anæstesiolog), en pilot og en paramediciner. Brugen af lægehelikopter til transport af patienter med STEMI har vist en reduktion i det samlede system-delay. Tidsgevinsten ved brug af lægehelikopter bliver større, jo længere transportafstanden er mellem optagestedet og PCI-centret. Akutlægehelikopterne kan flyve i mørke og under forhold med dårlig sigtbarhed. Akutlægehelikopterne disponeres af AMK vagtcentralerne ud fra vedtagne retningslinjer.

2.7.1 Ansvar og kommunikation

Ved præhospital visitation aftales overflytningen mellem den læge, som varetager den telemedicinske visitation, AMK-vagtcentral og modtagende afdeling. Ved interhospital transport indgås aftale om overflytning mellem afgivende og modtagende afdeling. Transport med akutlægehelikopter bestilles via AMK-vagtcentral.

Ved både præ- og interhospital helikoptertransport har helikopterlægen den endelige myndighed til at beslutte om, akutlægehelikopter kan anvendes. Under helikoptertransport har den ledsagende speciallæge ansvaret for patienten.

Modtagende afdeling bør kunne kommunikere med akutlægehelikopteren, og det bør forventes, at akutlægehelikopteren ved afgang informerer modtagende afdeling om forventet ankomsttidspunkt.

2.7.2 Udstyr i akutlægehelikopter

Alle akutte hjertepatienter, der transporteres med akutlægehelikopter, skal have påmonteret pads, der tillader defibrillering og transkutan pacing under flyvningen. Desuden kræves udstyr til mekanisk hjertemassage.

2.7.3 Ledsagende personale

Helikopterlægen er altid speciallæge i anæstesi. Der er ikke behov for yderligere ledsagepersonale.

2.7.4 Sikkerhed

Af hensyn til sikkerhed for alt personale og patient skal nedenstående krav ved samarbejde med akutlægehelikopteren iagttages.

Ved modtagelse/aflevering af patient:

 • nærm dig aldrig helikopteren, når rotorbladene er i bevægelse
 • nærm dig ikke helikopteren før du har modtaget signal fra helikopterpersonalet herom
 • generelt vil helikopterpersonalet møde og ekskortere dig til helikopteren
 • ved landing/take-off: Hold god afstand, gerne over 30 meter– stå eller gå roligt
 • åben eller luk aldrig døre i helikopteren - dette varetages altid af helikopterpersonalet
 • følg altid anvisningerne fra helikopterpersonalet

2.8 Transport af patienter med gentagne ICD-stød

2.9 Overflytning til andet hospital og hjemtransport.

Nedenstående skema omfatter patienter, der netop har gennemgået invasiv undersøgelse eller behandling.

PCI ved stabil angina: Ved KAG/ukompliceret PCI, bør patienten ikke selv stå for transporten hjem. Ved komplicerede læsioner indlægges patienten vanligvis til et døgns observation og kan derefter udskrives og transporteres uden telemetri. Patienten må ikke selv køre bil. Se i øvrigt Kapitel 3: Kronisk koronart syndrom, Afsnit 3.5: udredning.

Patienter indlagt med AKS (se Kapitel 1: Akut koronart syndrom, Afsnit 1.9):

 • Så længe der er behov for telemetri under indlæggelse, bør patienten også EKG-monitoreres under interhospital transport, se tabel 2.6

Tabel 2.9: Overflytning efter undersøgelse/behandling

Klinisk status forud for transport

Transportform og ledsagelse

NSTEMI/UAP: PCI <24 timer
STEMI: PCI <48 timer

Liggende transport, inkl. overvågning. 
2 ambulancereddere 
(min. 1 ambulancebehandler).

Tabel 2.3: Præhospitale transporter 
Hastegrad/ledsageniveau/kørselsform for specifikke kardiologiske patientgrupper

 
 

 

   
Kliniske status /

Risikoprofil

Diagnose (Mistænkt eller bekræftet/formodet aktionsdiagnose)
   
STEMI/
kardiogent shock1

OBS AKS /
arytmi

OHCA

Akut aortasyndrom

Ustabil2 (inkl. truende ustabil) / højrisiko

Hastegrad A
ledsageniveau 3
Kørselsform 1

Hastegrad A
ledsageniveau 3
Kørselsform 1

Hastegrad A
ledsageniveau 3
Kørselsform 1

Hastegrad A
ledsageniveau 3
Kørselsform 1

Stabil2, moderat risiko

Hastegrad A
ledsageniveau 3
Kørselsform 1

Hastegrad A
ledsageniveau 2
Kørselsform 1

Hastegrad A
ledsageniveau 3
Kørselsform 1

Hastegrad A
ledsageniveau 3
Kørselsform 1

Stabil2, lav risiko

-

Hastegrad A
ledsageniveau 1
Kørselsform 1 eller 2

-

-

OHCA: Out-of-Hospital Cardiac Arrest
1Patienter med kardiogent shock bør konfereres mhp visitering til invasivt kardiologisk center
2Se Afsnit 2.2 for definition af ustabil hæmodynamik

 
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK