8. Myokardiesygdomme

Revideret af DCS' arbejdsgrupper for Ekkokardiografi og Arvelige Hjertesygdomme
Opdateret 19 maj 2022 21:30Visninger: 7328
Kapitlet har ikke gennemgået væsentlige indholdsmæssige ændringer i årets NBV

8.1. Klassifikation/inddeling

Kardiomyopatier omfattet i dette afsnit defineres som hjertemuskelsygdomme med abnorm myokardiel struktur og funktion som ikke skyldes koronararteriesygdom, hypertension, klapsygdom eller medfødt hjertesygdom.

Der er fire hovedtyper af kardiomyopati:

 • dilateret kardiomyopati (DCM)
 • hypertrofisk kardiomyopati (HCM)
 • restriktiv kardiomyopati (RCM)
 • arytmogen højre ventrikel kardiomyopati (ARVC)

Herudover findes en række uklassificerede kardiomyopatier. For detaljeret beskrivelse henvises til  Klaringsrapport: DCS vejledning, 2013.

8.2 Dilateret kardiomyopati

8.2.1 Definition

Hjertemuskelsygdom, i vid udstrækning eksklusiondiagnose, karakteriseret ved:

 • dilatation og systolisk funktionsnedsættelse af venstre eller begge ventrikler som ikke kan forklares ud fra betydende koronarsygdom eller abnorme tryk eller volumenbelastninger ved f.eks. hjerteklapsygdom, kongenit hjertesygdom eller hypertension
 • ingen patognomoniske histologiske forandringer

8.2.2 Ætiologi

Repræsenterer senstadiet af myokardieskade på basis af inflammatoriske, genetiske, toksiske, metaboliske og infiltrative tilstande. Der er ingen patognomoniske histologiske forandringer i myokardiet, men ofte findes betydelig myocythypertrofi og fibrose. DCM forekommer med en prævalens på ca. 1/250.

8.2.3 Præsentation

Patienten kan være asymptomatisk, men symptombilledet præges oftest af tiltagende tegn på venstre- og/eller højresidig hjerteinsufficiens. Symptomudviklingen er ofte snigende over måneder til år med progredierende funktionsdyspnø og træthed.

Typiske symptomer er:

 • åndenød
 • træthed
 • vægtsstigning/perifære ødemer/øget abdominal omfang

 Objektive fund omfatter:

 • galoprytme og evt. systolisk mislyd svarende til mitralinsufficiens
 • pulstrykket er ofte lavt
 • halsvenestase, leverforstørrelse og evt. perifere ødemer
 • EKG er oftest abnormt med sinustakykardi, atrieflimren, grenblok eller hypertrofimønster
 • røntgen af thorax viser ofte diffust forstørret hjerteskygge, varierende grader af lungestase og evt. pleuraeffusion

8.2.4 Udredning

Ekkokardiografi er den vigtigste diagnostiske undersøgelse til at stille diagnosen, klassificere sværhedsgraden (og dermed prognosen) samt udelukke valvulære og kongenitte årsager til hjerteinsufficiens.

EKG ved dilateret kardiomyopati kan være upåfaldende, men ofte findes uspecifikke forandringer i form af manglende R-taks progression i prækordial afledninger, negativisering af T-takker, eller i sjældnere tilfælde sinustakykardi, atrieflimren, grenblok eller hypertrofimønster.

En komplet diagnostisk udredning af patienter med uafklaret betydende hjerteinsufficiens vil endvidere omfatte:

KAG eller hjerte-CT.

Biokemisk screening:

 • koronarmarkører (mhp. evt. pågående myokarditis)
 • thyreoidea funktion
 • leverfunktion inkl. gammaglutamyltransferase (alkoholpåvirkning)
 • plasma-glukose (diabetes mellitus)
 • rødt blodbillede inkl. jern, transferrin, ferritin (hæmokromatose)
 • kreatinkinase (muskeldystrofi)
 • DNA-antistof ved mistanke om bindevævssygdom

Eventuelt:

 • MR-scanning af hjertet til klassification af kardiomyopatien, udelukkelse af tidligere myokardieinfarkter, vurdering af myokarditis, vurdering af fibrosegrad og ved ventrikulære arytmier forud for ICD-implantation.
 • højresidig hjertekateterisation foretages ved dilateret kardiomyopati primært som led i vurdering til hjertetransplantation eller mekanisk cirkulationsstøtte
 • myokardiebiopsi (hvis KAG er normal) mhp. evt. bagvedliggende sygdom (myokarditis, aflejringssygdom, infiltration af fedt og fibrose)

Patienten med dilateret kardiomyopati uden identificeret ætiologi ved ovenstående, eller ved familiære førsteledsslægtninge af pludselig død/DCM, bør henvises til klinik for arvelige hjertesygdomme, hvor der tages stilling til familieudredning og genetisk testning (se Kapitel 32: Arvelige hjertesygdomme, Tabel 32.2).

8.2.5 Prognose

Afhænger af ætiologien til hjertesvigt. For den samlede gruppe af patienter med hjertesvigt er mortaliteten ca. 10% per år, hvoraf 2/3 dør af hjerteinsufficiens, mens 1/4 dør pludseligt. Prognosen er formentlig bedre end disse tal pga. forbedret medicinsk behandling og den tiltagende anvendelse af CRT pacemaker og ICD.

Der er en øget risiko for emboliske komplikationer (10%) som øges med aftagende LVEF.

For gruppen af patienter med arvelige former for non-iskæmisk hjertesvigt er visse genotyper ofte associeret med en alvorlig prognose som eksempelvis for mutationer i generne LMNA, TMEM43 og RBM20. Disse genotyper kan have et aggressivt forløb med betydelig arytmibyrde selv med nærnormal systolisk funktion, hvilket kan give anledning til ICD implantation tidligere end ved andre hjertesvigtstilstande. Dette understreger vigtigheden af familieudredning og genetiske undersøgelser af denne patientkategori.

8.2.6 Behandling

Behandlingsprincipperne (medicinsk behandling, CRT, ICD, AK behandling) er de samme som ved hjertesvigt med reduceret LVEF. Se Kapitel 5: Kronisk venstresidigt hjertesvigt, afsnit 5.5. (se dog særlige genotyper ovenfor)

Ved specifik tilgrundliggende eller medvirkende årsag (f.eks. thyreotoksikose, alkohol, polymyositis) må behandlingsstrategien ligeledes fokusere på korrektion af disse forhold.

Patienter yngre end 70 år med avanceret hjertesvigt bør altid drøftes med eller vurderes på HSE med henblik på invasiv udredning, prognosevurdering samt egnethed til evt. hjertetransplantation eller mekanisk cirkulationsstøtte. Konventionel hjerteinsufficiensbehandling bør være forsøgt iværksat inden henvisningen. Faktorer kendetegnende for avanceret hjertesvigt omfatter bl.a. persisterende NYHA III/IV, intolerance overfor hjertesvigtsmedicin, øget diuretika behov, ophobning af hjertesvigtsindlæggelser, systolisk blodtryk <90 mmHg, behov for inotropi, vedvarende væsentlig forhøjet NT-proBNP(>2000 ng/l) trods medicinsk behandling og tiltagende sekundært organsvigt særligt i form af nyre- og leverpåvirking. Udredning bør foretages i god tid inden tilstanden er progredieret til terminalstadiet. Se endvidere Kapitel 5, afsnit 5.10.1.

Mekanisk kredsløbsstøtte kan være bro til transplantation, i sjældne tilfælde bro til helbredelse (peripartum kardiomyopati (se Kapitel 31: Hjertesygdom og graviditet), myokarditis) og kan også i særlige tilfælde anvendes som permanent behandling hos patienter, der er uegnede til transplantation.

8.3 Hypertrofisk kardiomyopati

8.3.1 Definition

Venstre ventrikelhypertrofi på mere end 15 mm som ikke kan forklares ved abnorm trykbelastning. I de tilfælde hvor HCM optræder familiært anses førstegradsslægtninge at opfylde diagnostiske kriterier når LVH ≥ 13 mm.

8.3.2 Ætiologi

Hos flertallet (60%) er sygdommen familiært forekommende og nedarves autosomalt dominant med inkomplet penetrans, og skyldes hyppigst mutationer i gener der koder for proteiner som indgår i hjertets sarkomer. Tilstanden omfatter også en række sjældne metaboliske og aflejringssygdomme. Tilstanden forekommer med en prævalens på cirka 1/500.

8.3.3 Præsentation

Sygdomsudtrykket er meget heterogent og varierer fra ingen symptomer til pludselig uventet død. Typiske symptomer er:

 • dyspnø
 • anstrengelsesrelaterede brystsmerter
 • træthed
 • synkope og nærsynkope optræder hos en del af patienterne og er almindeligvis et alvorligt symptom, som kan være betinget af både ventrikulære og supraventrikulære arytmier, obstruktion i LVOT, men kan også være betinget af abnorm vasodilatation
 • pludselig død på baggrund af malign ventrikulær arytmi kan være debutsymptom

Mange patienter er asymptomatiske og symptomerne kommer ofte snigende over år.

 • stetoskopisk kan høres midt-sensystolisk mislyd afhængig af sværhedsgraden af en eventuel obstruktion og evt. mislyd forenelig med mitralinsufficiens
 • EKG'er ofte abnormt med venstre ventrikel hypertrofi, Q-takker og/eller belastning (negative »giant T-waves« ses især ved den apikale form)
 • de epikardiale koronararterier er almindeligvis normale, men myokardiel ”bridging” er hyppigt forekommende

8.3.4 Udredning

EKG

Ekkokardiografi: Undersøgelsen bør specifikt belyse:

 • fordeling og grad af hypertrofi i LV og RV. Det er væsentligt at der foreligger parasternalt længdesnit og mindst 3 tværsnit på niveau med M-klap, insertion af papillærmuskler og apikalt. Den største LV myokardiefortykkelse bestemmes
 • tilstedeværelse af obstruktion i udløbsdelen af LVOT med flowmåling i hvile og under/efter Valsalvas manøvre. Ved gradient <50 mmHg og mistanke om betydende symptomgivende obstruktion anbefales gradient måling stående, efter fysisk belastning, f.eks knæbøjninger trappegang eller 5 minutters cykling ved 75 W
 • vurdering af mitralfligene, kvantitering af eventuel mitralinsufficiens, og beskrivelse af eventuel systolisk fremadrettet bevægelse af mitralklappen (SAM bevægelse)
 • størrelse af venstre atrium ved måling af AP diameter
 • udelukkelse af aortaklap stenose, membran i udløbsdelen og coarctatio aorta. I tvivlstilfælde udføres TEE

Ambulant EKG monitorering:

 • to døgns monitorering af alle nydiagnostiserede patienter
 • to døgns monitorering mindst med 1-2 års intervaller mhp risikostratificering
 • ved venstre atrium diameter ≥45 mm kan det overvejes hyppigere på grund af stor atrieflimren-tilbøjelighed
 • to døgns monitorering af patienter med palpitationer til årsagsafklaring

Arbejds-EKG kan være relevant ved mistanke om symptomgivende udløbsdelsobstruktion eller ved anstrengelsesrelaterede arytmisymptomer/synkope.

KAG gennemføres på vanlig indikation ved mistanke om iskæmisk hjertesygdom. Undersøgelsen kan ofte gennemføres som koronar CT-scanning.

Evt. døgn blodtryksmåling for at udelukke hypertension.

MR-scanning af hjertet kan være værdifuld til vurdering af fibrose i myokardiet, vurdering af hypertrofien og i differentialdiagnostisk øjemed (aflejringssygdom).

Alle patienter med HCM bør initialt vurderes eller konfereres på HSE. I relation til dette vurderes indikation for familieudredning og genetisk diagnostik. (se Kapitel 32: Arvelige hjertesygdomme, Tabel 32.2).

Differentialdiagnostiske overvejelser til hypertrofisk kardiomyopati omfatter myokardiefortykkelse som led i hypertension, aortastenose, membran i udløbsdelen, coarctatio aorta, sportshjerte, Fabry sygdom og amyloidose.

8.3.5 Prognose og risikostratificering

Generelt er prognosen god, men nogle patienter har væsentlig øget risiko for pludselig død. Det er muligt at estimere HCM patienters 5-årige risiko for pludselig død. Se HCM risikoberegner. Generelt anbefales profylaktisk ICD behandling ved en 5-årig risiko > 6%. I risikoberegningen indgår:

 • alder
 • maksimal LV tykkelse
 • LA diameter målt i parasternalt længdemål
 • maksimal gradient i LVOT
 • familiær forekomst af pludselig død blandt førsteledsslægtninge <40 år eller blandt førsteledsslægtninge med HCM uanset alder
 • forekomst af non-sustained VT (≥3 sammenhængende slag med frekvens ≥120 i mindre end 30 sekunder)
 • uforklaret synkope som anses for at være kardielt betinget

Denne HCM risikoberegner har dog sine begrænsninger, og resultatet skal blot betragtes som vejledende. En individuel risikovurdering er fortsat vigtig, f.eks. bør arbejds-EKG gennemføres ved anstrengelsesrelaterede arytmisymptomer/synkope. Massiv myokardiefibrose identificeret ved MR skannig anvendes i stigende grad som ekstra risikofaktor i tvivlstilfælde.

For børn gælder særlige forhold. De kontrolleres ekkokardiografisk tæt under opvæksten, hvor hypertrofien kan tiltage betydeligt, og der kan ses betydelig symptomudvikling, som kan være associeret med øget risiko for pludselig død.

Behovet for evt. profylaktisk ICD bør vurderes ved de regelmæssige kontroller.

Omkring 30% har obstruktion i udløbsdelen af venstre ventrikel (HOCM), som kan medføre udvikling af nedsat venstre ventrikel funktion hos omkring 5% af patienterne.

8.3.6 Behandling

Ved brystsmerter og dyspnø forsøges behandling med et negativt inotropt medikament, primært en ikke vasodilaterende betablokker. Andet valg er verapamil eller diltiazem. Der bør generelt udvises tilbageholdenhed med diuretika hos HCM patienter med udløbsobstruktion.

Pludselig opstået atrieflimren/flagren bør behandles akut med DC-konvertering.

Kronisk atrieflimren søges først frekvensreguleret med betablokker, verapamil eller amiodaron. 
HCM patienter har en høj risiko for tromboemboli, hvorfor man hos alle med dokumenteret atrieflimren bør overveje AK-behandling, uanset alder og CHA2DS2VASc score.

Hjerteinsufficiens med nedsat LV systolisk funktion og uden udløbsobstruktion behandles som ved systolisk hjertesvigt.

Hos patienter med høj udløbsgradient (almindeligvis > 50 mm Hg) og betydelige symptomer (NYHA III-IV) trods medicinsk behandling, skal septal reduktionsbehandling overvejes enten med transkoronar alkoholablation af septal hypertrofi (TASH) eller kirurgisk myektomi evt. suppleret med mitralplastik. Svært symptomatisk patienter bør henvises til HSE mhp vurdering.

I sjældne tilfælde med svære symptomer og dårlig livskvalitet, trods behandling, er hjertetransplantationsbehandling en mulighed.

Patienter, som opfylder diagnostiske kriterier for HCM frarådes elitesportsudøvelse og fysisk aktivitet, som kan ligestilles hermed. HCM patienter anbefales fysisk aktivitet på almindelig motionsplan som led i hjertesund levevis.

8.4 Restriktiv kardiomyopati

8.4.1 Definition

Restriktiv kardiomyopati (RCM) er en hjertemuskelsygdom præget af hæmmet fyldning af den ene eller begge ventrikler på grund af øget stivhed og dermed en abnorm diastolisk ventrikelfunktion. Systolefunktionen og myokardiets tykkelse er som hovedregel normale. Ved amyloidose sygdomme er vægtykkelserne i ventriklerne dog væsentligt forøget. For detaljeret beskrivelse henvises til Klaringsrapport: DCS vejledning, 2013. Restriktiv kardiomyopati omfatter traditionelt set ikke hjertesvigt med bevaret LVEF (HFpEF) betinget af hypertension, iskæmi eller klapsygdom, som beskrives i afsnittet om kronisk hjerteinsufficiens. Se Kapitel 5: Kronisk venstresidigt hjertesvigt.

8.4.2 Ætiologi

Tilstanden er fraset amyloidose sjælden og kan være arvelig, og skyldes i disse tilfælde ofte mutationer i sarkomergener, som også kan give anledning til HCM. 
Sygdommen er ofte associeret med andre sygdomme. Det kan være systemsygdomme som sklerodermi, infiltrative tilstande, aflejringssygdomme som amyloidose, hæmokromatose, glykogenose. For amyloidose kan det dreje sig om light chain amyloidose (AL) som led i myelodysplastisk sygdom, wildtype tranthyretin amyloidose (ældre patienter) og en sjælden arvelig dansk form med tidligere symptomdebut (40-50 år). Endvidere kan restriktiv kardiomyopati være forårsaget af malignitet, strålebehandling mod brystkassen eller kemoterapi (anthracyclin). Endomyokardial fibrose og Löfflers endomyokardiale sygdom (hypereosinofilt syndrom) klassificeres også som RCM.

8.4.3 Præsentation

Symptombilledet præges oftest af:

 • træthed pga. lavt minutvolumen
 • dyspnø (forhøjet tilløbstryk i lungekredsløbet)

Følgerne af, at der også er et højresidigt indløbsproblem, er ofte klinisk dominerende ved:

 • halsvenestase
 • leverforstørrelse
 • ascites
 • recidiverende højresidig pleuraeffusion
 • betydelige perifere ødemer

EKG kan vise low voltage, AV blok og evt. atrieflimren/flagren, undertiden med ret langsom ventrikelfrekvens.

8.4.4 Udredning

Ekkokardiografi:
Fund, der kan pege på RCM:

 • to store atrier sammenlignet med to normale til små ventrikler med normal EF
 • ventrikler med tegn på abnorm diastolisk fyldning (højt fyldningstryk) med høj hastighed i den tidlige fyldning, kort decelerationstid samt øget E/é ratio målt med vævsdoppler
 • kontraktionsmønstret vil være stift med »diastolisk plateau« af venstre ventrikels bagvæg
 • vægtykkelsen er sædvanligvis normal, men ved amyloidose er væggen fortykket og kan have en glinsende tegning

Hjertekateterisation:

 • karakteristisk dip-plateau konfiguration i den diastoliske trykkurve i ventriklerne
 • der kan være diastolisk trykudligning, som det også ses ved constrictio cordis, men almindeligvis er det slutdiastoliske tryk i ventriklerne ikke helt ens, og der er typisk heller ikke trykudligning med middeltrykkene i atrierne

Myokardiebiopsi:
Kan i tvivlstilfælde bidrage diagnostisk, idet den typisk vil være normal ved constrictio cordis og sædvanligvis præget af svær fibrose ved RCM. Yderligere vil histologisk påvisning af specifik aflejringssygdom (f.eks. amyloidose) betyde, at en evt. eksplorativ torakotomi kan undgås.

MR-scanning af hjertet er en del af udredningen og kan bidrage med information om fibrose, aflejring og differentialdiagnostik.

Ved mistanke om kardiel amyloidose screenes med frie lette kæder og M-komponenter mhp. AL amyloidose. Ved positivt fund foretages myokardiebiopsi mhp verificering af diagnose før eventuel kemoterapi. Hvis screening for AL amyloidose er negativ screenes for transthyretin amyloidose med DPD skintigrafi. Ved tvivlstilfælde efter DPD skintigrafi og i situationer, hvor diagnose har afgørende implikationer foretages myokardiebiopsi herunder ved mistanke om konvertering af rask genbærer til syg eller hvor ny dyr medicin overvejes/inklusion i medicinsk afprøvning. Ved konstatering af transthyretin amyloidose i tidlige alder kan overvejes gentest for heritær transthyretin amyloidose ved henvisning til arv-klinik. Constrictio cordis er en vigtig differentialdiagnose, hvor de slutdiastoliske tryk er ens i de to ventrikler.

Familieudredning skal overvejes hvis der ikke umiddelbart findes en sikker årsag til RCM samt ved mistanke om hereditær transthyretin amyloidose (se Kapitel 32: Arvelige hjertesygdomme).

8.4.5 Prognose

Prognosen er meget variabel og meget dårligere undersøgt end ved DCM og HCM, men er generelt dårlig med en 2 års mortalitet på omkring 50%.

8.4.6 Behandling

Patienter med RCM bør behandles og følges ved HSE, herunder vurdering med henblik på hjertetransplantation.

Vanskelig og ofte begrænset til diuretika idet vasodilatation er kontraindiceret. Antikoagulation er ofte indiceret. Specifik behandling begrænses til kortikosteroider og hydroxyurea eller anden kemoterapi ved hypereosinofili samt jernbindende kelatforbindelse ved hæmokromatose.

Anden behandling:
Venesectio ved hæmokromatose.

Patienter med familiær (transthyretin) amyloidose vurderes med henblik på isoleret levertransplantation eller evt. kombineret lever- og hjertetransplantation (hvis aflejringssygdommen også involverer hjertet i sværere grad).

Hos patienter med wild-type transthyretin amyloidose (ofte mænd > 65 år) er behandlingen også primært diuretika. Vasodilatations behandling frarådes, det samme gælder behandling med digoxin og calcium antagonister. Betablokker bør alene og med forsigtighed anvendes til frekvensregulering ved atrieflimmer. Ved grenblok eller uforklarede synkoper, anbefales pacemaker behandling, idet forekomsten af intermitterende AV-blok er høj.

Lægemidlet Tafamidis stabiliserer transthyretinproteinet TTR og hæmmer aflejring af amyloidfragmenter i vævet. Tafamidis har i et enkelt større studie vist forbedret prognose herunder øget overlevelse og livskvalitet hos patienter med transthyretin amyloidose, men præparatet er bekosteligt og ikke tilskudsberettiget. Der pågår studier, som undersøger effekten af andre farmaka med specifik hæmning af sygdomsprogressionen ved transthyretin amyloidose herunder patisiran og inotersen.

Patienter med AL-amyloidose og kun let til moderat hjerteinvolvering (EF > 45%, NYHA I-II) kan overvejes behandlet med kemoterapi og autologe stamceller, i samarbejde med en hæmatologisk afdeling. Ved sværere grader af kardiomyopati kan palliativ behandling omfattende steroid og eksempelvis thalidomid komme på tale. 
Patienter med AL-amyloidose betragtes ikke som egnede til hjertetransplantation pga. for ringe langtidsoverlevelse. 

8.5 Arytmogen højre ventrikel kardiomyopati

8.5.1 Definition

Arytmogen højre ventrikel kardiomyopati (ARVC) opfattes som en celleadhæsionssygdom karakteriseret ved myokardiedysplasi med fedtinfiltration og fibrose, som inddrager højre ventrikels væg, men som ofte også involverer venstre ventrikel.

8.5.2 Ætiologi

Familiær forekomst. Kan optræde i familier såvel som sporadisk. Nedarves overvejende med autosomal dominant arvegang med inkomplet penetrans og også ofte recessivt. (se Kapitel 32: Arvelige hjertesygdomme).

8.5.3 Præsentation

Klinisk manifesterer sygdommen sig ikke sjældent ved ventrikulære arytmier og pludselig død hos unge mennesker. I nogle tilfælde udvikles hjerteinsufficiens. Endvidere findes der en lang række eksempler på overgangsformer mellem ARVC og DCM selv blandt beslægtede. Sygdommen må altid haves in mente hos specielt yngre med uforklaret synkope.

EKG vil næsten altid være abnormt med negative T-takker, patologiske ST segmenter og i sjældne tilfælde epsilon takker i V1-3.

8.5.4 Udredning

Diagnosen er en syndromdiagnose og stilles på baggrund af major og minor kriterier og forudsætter en omfattende udredning via HSE. I relation hertil vurderes indikationen for familieudredning og genetisk diagnostik (se Kapitel 32: Arvelige hjertesygdomme). Sarkoidose med kardiel involvering er en vigtig differentialdiagnose. Her er AV-overledningsforstyrrelse almindelig.

Udredningen omfatter:

 • EKG
 • late potentials
 • ambulant EKG-monitorering
 • arbejds-EKG
 • ekkokardiografi
 • MR-scanning af hjertet
 • eventuelt genetisk testning

Koronarmarkører kan tages ved mistanke om infektiøse eller inflammoriske myokardiesygdomme som differentialdiagnoser, eller FDG-PET CT ved mistanke om kardiel sarkoidose.

Elementerne i syndromdiagnosen er:

 • familieanamnese
 • dokumenterede ventrikulære arytmier
 • depolarisationsabnormiteter (late potentials, epsilontakker)
 • repolarisationsabnormiteter
 • karakteristisk histologi ved myokardiebiopsi (fibro-fatty replacement) (Myolardiebiopsi har lav sensitivitet for ARVC og anvendes i praksis ikke længere til ARVC diagnostik)
 • strukturelle forandringer i ventriklerne (ekkokardiografi, MR)

8.5.5 Behandling

 • forebyggelse/behandling af ventrikulære arytmier
 • behandling af hjerteinsufficiens
 • implantation af ICD enhed, som primær profylakse efter løbende risikostratificering hvor det vigtigste symptom er uforklaret synkope eller som sekundær profylakse efter dokumenterede ventrikulære arytmier eller hjertestop

8.6 Myokarditis (inflammatorisk kardiomyopati)

8.6.1 Definition

Inflammatorisk hjertemuskelsygdom betinget af betændelse i myokardiet og ledsagende kardial dysfunktion.

8.6.2 Inddeling

Myokarditis kan inddeles i følgende typer:

 • infektiøse
 • autoimmune
 • toksiske
 • idiopatiske

8.6.3 Ætiologi

 • virusinfektion med især enterovirus (Coxsackie, ECHO), Adenovirus, Parotitisvirus, Cytomegalovirus (CMV), Ebstein-Barr virus forekommer ofte hos immunsupprimerede patienter
 • Covid-19 infektion eller vaccination herfor kan give anledning til myokarditis, men er sjældent forekommende.
 • HIV-infektion kan kompliceres med myokarditis eller myokardieinvolvering med Kaposi sarkom -metastaser
 • bakterielle infektioner er sjældne (f.eks. Difteri), men spirokætinfektioner (Borrelia) forekommer
 • svampeinfektioner med Aspergillus
 • parasitære infektioner med Toxoplasmose. Er sandsynligvis ret hyppig, men da sygdommen oftest har et subklinisk forløb og patienterne som regel kommer sig spontant, er incidensen usikker. På verdensplan er infektion med Trypanosoma Cruzei en hyppig årsag til myokarditis og kronisk hjertesvigt
 • autoimmune årsager inkluderer sarkoidose, eosinofil myokardit og i sjældne tilfælde kæmpecellemyokardit
 • toksisk udløsende årsager er generelt sjældne men beskrevet for en lang række stoffer bla amfetamin, kokain, alkohol, anthracycliner, checkpoint-inhibitorer, cyclophosphamid, fluorouracil, lithium, og catecholaminer. Checkpoint inhibitorerne, der udgør immunmodulerende kemoterapi synes dog særlig i kombination at være en tiltagende hyppig årsag til T-celle medieret myokarditis

8.6.4 Præsentation

Symptombilledet præges ofte af brystsmerter (især ved samtidig perikarditis) samt symptomer og fund svarende til enten DCM (overvejende) eller RCM.

Der kan i den akutte fase være forhøjelse af myokardiemarkører. Sænkningsreaktion og CRP kan være normale. Evt. stigning i virustitre ved viral myokardit vil først senere kunne vurderes.

EKG kan vise forbigående lette arytmier som sinustakykardi og ekstrasystoli. Uspecifikke ST/T ændringer kan ses. AV blok ses specielt ved kardiel sarkoidose, Borrelia infektion og kæmpecelle myokardit. Svære, livstruende ventrikulære arytmier kan optræde initialt eller senere i forløbet som komplikation til hjerteinsufficiens eller arvævsdannelse i myokardiet efter inflammation.

Ekkokardiografi med moderat til svært nedsat systolisk funktion, manglende dilatation af venstre ventrikel og atrium, og evt. ødem i ventriklernes myokardium taler for akut/subakut myokarditis.

8.6.5 Udredning

Anamnesen retter sig mod nylige infektioner (lymfocytær myokardit), lange ophold under primitive forhold i egne hvor Trypanosoma er endemisk, medicin/allergi (eosinofil myokardit), toksisk eksponering og autoimmune sygdomme (ex. kæmpecellemyokarditis, sarkoidose, systemisk lupus).

 • leukocyt differentialtælling med henblik på eosinofili (eosinofil myokardit)
 • biokemisk screening med: koronarmarkører og infektionstal
 • ved særlig mistanke serologi inkl. Borrelia, Mycoplasma, Clamydia, Bartonella, parvovirus, CMV, EBV, hepatitis, tuberkulose og HIV
 • ved udbredt sarkoidose kan ses forhøjet calcium, interleukin 2 receptor antistoffer og p-ACE, biomarkørerne er dog ofte normale ved isoleret kardiel sarkoidose
 • EKG
 • ekkokardiografi vil umiddelbart kunne afklare sværhedsgraden af tilstanden ved bedømmelse af EF
 • MR-scanning af hjertet kan evt. anvendes til at sandsynliggøre myokardit diagnosen ved påvisning af ødem, hyperæmi og fordeling af fibrose subepikardielt og midtmyokardielt i et non-iskæmisk mønster, samt at afklare sværhedsgraden ved vurdering af ventrikelfunktionen
 • FDG-PET CT kan evt. anvendes til påvisning af pågående inflammatorisk aktivitet i myokardiet og kan være en hjælp i de mere kroniske former særlig kardiel sarkoidos
 • myokardiebiopsi, når tilstanden er stabiliseret hæmodynamisk, kan medføre en definitiv diagnose, og afgive behandlingsindikation ved myokarditis, kæmpecellemyokarditis, eosinofil myokardit og sarkoidose. Falsk negative biopsier forekommer i nogle tilfælde, formentlig på grund af pletvis inflammation i myokardiet. Den diagnostiske udredning i øvrigt svarer til forholdene ved DCM

8.6.6 Prognose

Myokarditis kan hele op med varierende sequelae i form af EKG-abnormiteter (venstresidigt grenblok), nedsat arbejdskapacitet, og mere eller mindre manifest nedsat ventrikelfunktion.

Subkliniske tilfælde kan formentlig udvikle sig til DCM. Hvis der indtræder progression indenfor ½ - 1 år er prognosen særlig dårlig.

Ved den fulminante form for myokarditis med få dage (til få uger) varende symptomer, er der hurtigt progredierende venstre- og højresidig hjerteinsufficiens evt. ventrikulære arytmier, alvorlige overledningsforstyrrelser, og prognosen er i denne situation meget dårlig og kræver hurtig indsats. Såfremt patienten overlever denne kritiske fase, er langtidsprognosen ved fulminant myokarditis god, idet ventrikelfunktionen bedres eller normaliseres hos de fleste patienter.

8.6.7 Behandling

De lettere former af infektiøse myokarditter har ikke umiddelbart noget behandlingsbehov, men patienterne skal observeres.

Patienter med svær myokarditis og tegn på hjerteinsufficiens og/eller betydende arytmi skal umiddelbart overflyttes til HSE med henblik på fortsat udredning og behandling.

Specifikke serologiske undersøgelser ved infektiøst betinget myokardit koncentrerer sig om de organismer, hvor der kan blive tale om evt. behandling. Det drejer sig om: Borrelia, Mycoplasma, Clamydia, Bartonella, Cytomegalovirus, hepatitis og HIV.

Pacemakerbehandling eller implantation af ICD kan komme på tale.

Mekanisk cirkulations støtte kan være livsreddende hos patienter med akut svær myokarditis og kan også være bro til »recovery« eller til hjertetransplantation.

Steroid og egentlig immunosuppressiv behandling er indiceret i sjældne tilfælde (kæmpecellemyokardit, eosinofil myokardit, kardial sarkoidose samt enkelte af de toksisk udløste årsager herunder kemoterapi med checkpoint inhibitorer).

8.7 Antracyclin kardiotoksicitet

Der henvises til Kapitel 35: Farmaka og kardiovaskulære komplikationer

8.8 Sjældne kardiomyopatier og aflejringssygdomme

(se DCS’ kliniske rapport vedr. Arvelige hjertesygdomme)

Muskel dystrofi er en heterogen gruppe af arvelige tilstande karakteriseret ved progressivt muskeltab og svaghed. Patienterne kan også udvikle hjertesygdom. De alvorligste hjertemanifestationer er DCM evt. med symptomer på hjerteinsufficiens samt AV-overledningsforstyrrelser. Risikoen for kardial sygdom og karakteren heraf er i væsentlig grad relateret til typen af muskeldystrofi.

Non-compaction er en deskriptiv betegnelse for en øget trabekulering i venstre ventrikel. Kan ses som led i både DCM og HCM og svære tilfælde resulterer ofte i restriktiv fysiologi. Ofte defineres tilstanden ved en ratio på 2:1 mellem det trabekulerede lag i forhold til endomyokardiet. Men øget trabekulering forekommer også hos flere procent af normalbefolkningen, blandt elitesportsudøvere og ses hyppigt blandt gravide sent i svangerskabet. For at stille diagnosen non-compaction anbefales det at de diagnostiske kriterier er opfyldt ved både ekkokardiografi og MRI. Tilstanden kan også ses i forbindelse med sjældne medfødte lidelser (Barths syndrom) og hyppigere som en del af sygdomsudtrykket ved dilateret kardiomyopati. I de medfødte tilfælde skyldes den øgede trabekulering muligvis svigt i udviklingen af endomyokardiet i fostertilstanden.

Fabry´s sygdom er en meget sjælden X-bunden sygdom, der skyldes mangel på a-galaktosidase A, hvorved der sker en progressiv intracellulær ophobning af glukosfingolipider. Kardial involvering er hyppig, og der ses primært hypertrofi af venstre ventrikel. Diagnosticeres ved påvisning af lav a-galaktosidase aktivitet i leukocytter hos mænd eller gentest (begge køn).

Heriditær hæmokromatose er en recessiv arvelig sygdom, som medfører jern-overload med manifestationer i form af levercirrose, hypermelanotisk hudpigmentering, diabetes mellitus, hypofysær hypogonadisme og i sjældne tilfælde hjertesvigt oftest som DCM, men sygdommen kan også fænotypisk ligne RCM.

Familiær amyloidose er en arvelig sygdom, som skyldes produktion af et muteret transportprotein (transthyretin) i leveren, som misfoldes og fører til abnorme amyloid fibriller. Den abnorme amyloid aflejres primært i hjertet. Sygdommen debuterer i 40-54 års alderen med åndenød og højresidige hjerteinsufficiens fænomener og fremtræder med svær hypertrofi af ventriklerne, uden tilsvarende EKG forandringer og store atrier. I Danmark er patienterne koncentreret omkring Djursland og er relateret til genfejlen Leu111Met. 

 
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK