24. Kardiel risikovurdering forud for ikke-hjerterelateret kirurgi

Revideret af DCS' arbejdsgruppe vedrørende kardiovaskulær farmakoterapi
Opdateret 19 maj 2022 21:30Visninger: 3331
Kapitlet har ikke gennemgået væsentlige indholdsmæssige ændringer i årets NBV

24.1 Introduktion

Hos patienter med iskæmisk hjertesygdom, venstre ventrikel dysfunktion eller hjerteklapsygdom kan der, i relation til ikke-hjerterelateret kirurgi, optræde kardielle komplikationer. Forekomsten af perioperative komplikationer afhænger af patientens kliniske tilstand forud for operationen, komorbiditet, kardielle risikofaktorer, samt omfanget og varigheden af den kirurgiske procedure. 

24.2 Hvilke patienter skal vurderes af kardiolog?

Den nedenfor anførte algoritme (Figur 24.1) redegør detaljeret for, hvorledes patienter, der skal undergå ikke-hjerterelateret kirurgi, bør klassificeres, undersøges og behandles.

Følgende patientgrupper bør vurderes af en speciallæge i kardiologi forud for ikke-akut, ikke-hjerterelateret kirurgi:

 • Ustabile patienter, dvs. ustabil angina pectoris, akut hjertesvigt, betydende arytmier, symptomatisk hjerteklapsygdom, nyligt (indenfor 30 dage) myokardieinfarkt og rest-iskæmi (Tabel 24.1).
 • Patienter med kendt eller mistænkt hjerteklapsygdom, bør have udført ekkokardiografi med henblik på bestemmelse af sværhedsgrad og eventuelle behandlingstiltag.
 • Patienter med klinisk mistanke om hjerteinsufficiens bør have udført ekkokardiografi med henblik på bestemmelse af sværhedsgrad og eventuelle behandlingstiltag.
 • Patienter med funktionsniveau ≤ 4METs (Metabolic Equivalent of Task, Figur 24.2) OG planlagt intermediær-højrisiko kirurgi (håndteres i henhold til algoritmen, Figur 24.1).

Følgende patientgrupper kan konfereres med speciallæge i kardiologi forud for ikke-hjerterelateret kirurgi, men nærmere undersøgelse og behandling findes ikke a priori indiceret (med de i afsnit 24.3, trin 4-6 anførte forhold taget i betragtning):

 • patienter der skal undergå akut non-kardiel kirurgi
 • patienter der skal undergå lavrisiko kirurgi
 • patienter med funktionsniveau >4 METs og elektiv intermediær-højrisiko kirurgi
 • patienter med kendt hjerteinsufficiens i klinisk stabil fase
 • patienter med asymptomatisk og velreguleret atrieflimren

I tvivlstilfælde kontaktes kardiologisk speciallæge skriftligt eller telefonisk med henblik på rådgivning.

24.3 Algoritme til håndtering af patienter forud for ikke-hjerterelateret kirurgi

Patienter, som skal undergå ikke-hjerterelateret kirurgi, vurderes og håndteres ud fra følgende algoritme: 

Figur 24.1 Algoritme til håndtering af patienter forud for ikke-hjerterelateret kirurgi

figur24 1

I det efterfølgende omtales de enkelte trin i algoritmen detaljeret.

TRIN 1: Er der indikation for akut kirurgi?

Såfremt akut kirurgi findes indiceret, afstås fra yderligere kardiologisk udredning. Den kardiologiske speciallæge kan dog rådgive om eksempelvis medicinering og monitorering præ-, per- og postoperativt.

TRIN 2: Er patienten ustabil?

Ustabile kardiologiske tilstande udgøres af de i Tabel 24.1 anførte.

Tabel 24.1 Ustabile kardiologiske tilstande

·       ustabil angina pectoris

·       akut dekompenseret hjerteinsufficiens

·       betydende kardiel arytmi

·       symptomatisk hjerteklaplidelse

·       akut myokardieinfarkt (AMI) indenfor 30 dage og myokardiel rest-iskæmi

Hvis patienten er ustabil, bør dette føre til aflysning eller udskydelse af operationen, og tilstanden behandles efter gældende retningslinjer. Håndtering af patienten anbefales varetaget af et tværfagligt team bestående af en anæstesiolog, en kirurg og en kardiolog.

For nærmere information omkring revaskularisering se afsnit 24.4.1.

TRIN 3: Vurdering af risiko ved operationen

Såfremt patienten skal undergå en procedure med lav risiko, kan operationen gennemføres uden yderligere kardiologisk vurdering. I nedenstående refererer risikogrupperne til den procentuelle risiko for at dø eller for at få et AMI indenfor 30 dage.

Intermediær eller højrisiko procedure bør medføre yderligere vurdering (Trin 4).

Tabel 24.2 Risikoestimater ved forskellige typer kirurgi
(Risiko for AMI og hjertedød indenfor 30 dage efter indgrebet)

Lavrisiko <1%

Intermediær risiko 1-5%

Højrisiko >5%

Overfladekirurgi

Mamma

Tand

Endokrin

Øjne

Gynækologi

Plastik

Asymptomatisk carotis

Ortopæd
- chirurgia minor
(f.eks. knækirurgi)

Urologisk
- chirurgia minor

Intraperitoneal

Symptomatisk carotis stenose

Perifer arteriel angioplastik

Perkutan transluminal angioplastik (PTA)

Endovaskulært aneurisme

Hoved og hals

Nyretransplantation

Neurologisk/ortopæd
- chirurgia major
(f.eks. hofte- og rygkirurgi)

Intrathorakal – chirurgia minor

Perifer åben karkirurgi

Aorta og større vaskulær kirurgi

Lunge- og levertransplantation

Duodenal-pancreas og galdevejs kirurgi

Leverresektion

Oesophagotomi

Tarm perforation

Binyre resektion

Urologisk
- chirurgia major

Intrathorakal – chirurgia major


TRIN 4: Funktionsniveau >4 METs

Funktionsniveau vurderes med brug af METs:

Figur 24.2 Vurdering af funktionsniveau

figur24 2


Hos en asymptomatisk, klinisk stabil patient med højt funktionsniveau er det usandsynligt, at yderligere udredning vil ændre på den præoperative behandling, og patienten kan opereres.

Patienter med iskæmisk hjertesygdom eller kardielle risikofaktorer (Tabel 24.3) overvejes startet i statinbehandling.

 • Hos patienter som ikke har hjertesvigt, nyligt AMI eller ustabil angina er betablokkerbehandling generelt ikke indiceret før kirurgi. Findes betablokade indiceret, påbegyndes behandlingen optimalt 30 dage og som minimum 7 dage præoperativt. Hos patienter som modtager betablokade for hypertension bør perioperativ pausering overvejes. Det drejer sig især om patienter hvor behandlingen skønnes at have medført relativt lavt blodtryk, og hvor en aftrapningsperiode ikke vil medføre unødige gener for behandlingsforløbet.
 • Statinbehandling bør overvejes før vaskulær kirurgi. Behandlingen indledes mest optimalt 30 dage før kirurgi men kan også påbegyndes tæt på kirurgi.
 • RASi (Renin-Angiotensin System inhibitorer) fortsættes hos patienter med hjertesvigt og venstre ventrikel (LV) systolisk dysfunktion. RASi bør opstartes hos patienter med hjertesvigt og LV systolisk dysfunktion. RASi overvejes pauseret hos patienter, der modtager denne for hypertension.
 • AcetylSalicylic Acid (ASA) kan som hovedregel fortsættes, dog ikke til patienter med høj blødningsrisiko og lav tromboembolisk risiko (se PRAB rapport; dsth.dk/pdf/PRAB_2016_WEB.pdf). Patienter med stent skal som udgangspunkt fortsætte ASA i minimum 3-12 måneder efter implantering. Dog anbefales langvarig ASA behandling til patienter med Akut Koronart Syndrom (AKS), og pausering vil afhænge af patientens tromboemboli- og blødningsrisiko (se PRAB rapport; www.dsth.dk/pdf/PRAB_2016_WEB.pdf).
 • ADP-receptorblokker behandling (clopidogrel, prasugrel og ticagrelor) bør fortsættes i minimum 3-12 måneder efter stent implantering. Behandlingsvarigheden på 12 måneder anbefales hos patienter med AKS.  Pausering afhænger af blødningsrisikoen ved proceduren samt patientens vurderede tromboembolirisiko (se PRAB rapport; dsth.dk/pdf/PRAB_2016_WEB.pdf). Generelt anbefales derfor, at elektive operationer om muligt udsættes til efter disse tidspunkter og gerne efter konferering med det invasive center.

Hvis patientens funktionsniveau ikke kan fastlægges så antag METs ≤4 og fortsæt til trin 5 og 6.

Tabel 24.3 Kardielle risikofaktorer

·       angina pectoris

·       tidligere AMI

·       hjerteinsufficiens

·       apoplexia cerebri / transitorisk cerebral iskæmi

·       nedsat nyrefunktion (serum kreatinin > 170 µmol/L
eller beregnet kreatininclearence < 60 mL/min)

·       insulinkrævende diabetes mellitus

TRIN 5: Funktionsniveau ≤4 METs

 • Intermediær risiko procedure: Hvis indikation, start statinbehandling som beskrevet under trin 4. Ved klinisk mistanke om hjerteinsufficiens foretages ekkokardiografi. Patienter med EF ≤40 % bør behandles med ACE-hæmmer opstartet præoperativt

TRIN 6: Funktionsniveau ≤ 4 METs OG kardielle risikofaktorer

 • Højrisiko procedure og <3 risikofaktorer: Start statinbehandling som beskrevet under trin 4. Ved klinisk mistanke om hjerteinsufficiens foretages ekkokardiografi. Patienter med EF ≤ 40% bør behandles med ACE-hæmmer opstartet præoperativt. Med henblik på at monitorere eventuelle elektrokardiografiske forandringer per- og postoperativt bør alle patienter have foretaget EKG præoperativt. Non-invasiv iskæmitest undersøgelse (evt. Hjerte-CT) kan overvejes
 • Højrisiko procedure og ≥3 risikofaktorer: Hjerte-CT eller anden non-invasiv iskæmitest, (eksempelvis myocardiescintigrafi) anbefales. Ved klinisk mistanke om hjerteinsufficiens foretages ekkokardiografi. Patienter med EF ≤40% bør behandles med ACE-hæmmer initieret præoperativt. Med henblik på at monitorere eventuelle elektrokardiografiske forandringer per- og postoperativt, bør alle patienter have foretaget præoperativt EKG

TRIN 7: Vurdering af non-invasiv iskæmitest

Højrisiko procedure, ≤4 METs og ≥3 risikofaktorer:

 • Patienter uden iskæmi, eller med let til moderat iskæmi (tydende på et- eller to-karssygdom) kan opereres efter indledning af statinbehandling som beskrevet under trin 4.
 • Patienter med udbredt iskæmi bør vurderes individuelt. Start statinbehandling som beskrevet under trin 4. Lavdosis betablokade kan overvejes til særlige højrisikopatienter, men evidensen er lille. Behandlingen tilrettelægges i øvrigt under hensyntagen til fordele og ulemper ved operationen. Endvidere bør effekten af anden medicinsk behandling og eventuel revaskularisering inddrages i vurderingen. Konsekvensen af revaskulariserende behandling, herunder evt. implantation af stent og ledsagende antitrombotiske behandling, skal overvejes nøje (Figur 24.3)

24.4 Specielle problemstillinger

24.4.1 Iskæmisk hjertesygdom og revaskularisering

Tidligere revaskularisering:

 • Patienter, som har undergået CABG indenfor 5 år kan opereres, hvis deres kliniske tilstand er uændret siden sidste kontrol.
 • Patienter, som har fået foretaget perkutan revaskularisering (Percutan Coronar Intervention (PCI)), håndteres under hensyntagen til anbefalingerne i figur 24.3.

Figur 24.3 Anbefaling for timing af ikke-hjerterelateret kirurgi efter PCI

figur24 3

ADP-receptorblokker behandling bør ikke pauseres inden for 3-6 måneder efter implantation af Drug Eluting Stent (DES), afhængigt af DES-type og koronaranatomi, pga. risiko for stenttrombose. Flere DES-typer kan reduceres til 1 måneds ADP-receptorblokker behandling. For at undgå for tidlig seponering af ADP-receptorblokker behandling bør dette altid konfereres med PCI-center.

I tilfælde hvor pausering af trombocytfunktionshæmmer er nødvendig, gøres det typisk som følger (i tillæg til tiderne fra Figur 24.3):

·       ASA: 3 dage præoperativt for patienter med normalt trombocyttal, 7 dage præoperativt ved trombocytopeni

·       Clopidogrel: 5 dage præoperativt, hos patienter med normalt trombocyttal, 7 dage præoperativt ved trombocytopeni

·       Ticagrelor: 3-5 dage præoperativt, hos patienter med normalt trombocyttal, 7 dage præoperativt ved trombocytopeni

·       Prasugrel: 7 dage præoperativt

¤De fleste nye generationer DES kræver kun 3 mdr DAPT, men bør konfereres med PCI operatør ved behandling under 6 mdr.

Det anbefales ikke at bridge patienter i trombocytfunktionshæmmer behandling alene, med lav molekylært heparin. Efter pausering af trombocytfunktionshæmmer kan behandlingen ofte gen-istitueres om morgenen efter det kirurgiske indgreb, efter vurdering fra det pågældende kirurgiske speciale.

24.4.2 Kronisk hjerteinsufficiens

 • Patienter med symptomatisk kronisk hjerteinsufficiens og EF ≤40% bør være i optimal medicinsk behandling, (se Kapitel 5: Kronisk hjertesvigt).
 • ACE-hæmmer, betablokker, statinbehandling og ASA bør fortsætte helt frem til operationstidspunktet og genoptages post-operativt, så snart den kliniske tilstand tillader det.

24.4.3 Hjerteklapsygdom

Aortastenose

 • svær aortastenose (aortaklapareal < 1cm2/< 0,6cm2/m2legemsoverflade) udgør en risikofaktor i relation til ikke-hjerterelateret kirurgi
 • akut kirurgi bør udføres med brug af hæmodynamisk monitorering
 • håndteringen i relation til elektiv kirurgi dikteres af tilstedeværelsen eller fraværet af symptomer:
  • symptomatiske patienter: Aortaklapsubstitution bør overvejes forud for ikke-hjerterelateret kirurgi
  • asymptomatiske patienter: Operative indgreb med lav-intermediær risiko kan udføres uden forøget risiko. Ved højrisiko kirurgi bør aortaklapsubstitution overvejes forud for indgrebet

Mitral- og aortainsufficiens

 • let mitralinsufficiens og let aortainsufficiens udgør ikke selvstændige risikofaktorer i relation til ikke-hjerterelateret kirurgi
 • asymptomatiske patienter med svær mitralinsufficiens eller aortainsufficiens og bevaret venstre ventrikelfunktion kan undergå operation uden forøget risiko
 • symptomatiske patienter med svær mitralinsufficiens eller aortainsufficiens samt asymptomatiske patienter med svært reduceret venstre ventrikelfunktion (EF<30%) er i høj risiko i relation til kirurgiske indgreb. Forud for kirurgi med høj risiko bør patienter med svær mitralinsufficiens eller aortainsufficiens medicinsk optimeres i forhold til nedsat venstre ventrikel funktion (se Kapitel 5: Kronisk hjertesvigt) og derigennem forsøges hæmodynamisk stabiliseret (se Kapitel 6: Hjerteklapsygdom)

Kunstige hjerteklapper

 • patienter med kunstige hjerteklapper (inklusiv transkateter klapper, f.eks TAVI og Mitraclip) kan undergå operation uden forøget risiko, såfremt der ikke er tegn til dysfunktion af den artificielle klap eller reduceret venstre ventrikelfunktion
 • endokarditisprofylakse anbefales ofte (se Kapitel 7: Infektiøs endocarditis, Afsnit 7.11)
 • specielle forhold gør sig gældende for antikoagulationsbehandling (se Kapitel 14: Peroral antikoagulationsbehandling)

24.4.4 Hypertension

 • hos patienter med mild eller moderat hypertension bør operation ikke udsættes
 • hos patienter med svær hypertension (systolisk blodtryk ≥180 mmHg og eller diastolisk blodtryk ≥110 mmHg), bør fordele og ulemper ved en udsættelse af operationen til optimering af den medicinske behandling overvejes
 • antihypertensiv behandling bør fortsættes frem til operationstidspunktet og genoptages umiddelbart post-operativt (se Kapitel 27: Hypertension)

24.4.5 Arytmi

Supraventrikulær arytmi

 • målet for behandling af atrieflimren er fornøden frekvenskontrol
 • supraventrikulære takyarytmier behandles i henhold til gældende retningslinier. (se Kapitel 17: Supraventrikulær takykardi)
 • igangværende behandling med antikoagulerende behandling håndteres afhængig af type (vitamin K antagonist eller non-vitamin K antagonist oral antikoagulantia (=NOAKs), tromboemboli risiko (CHA2DS2-VASc) og blødningsrisiko (se PRAB rapport; dsth.dk/pdf/PRAB_2016_WEB.pdf)

Ventrikulær arytmi

 • isoleret ventrikulær ekstrasystoli og non-sustained ventrikulær takykardi er ikke associeret med forværret prognose
 • hæmodynamisk betydende, malign takyarytmi behandles i henhold til gældende retningslinjer (se Kapitel 18: Ventrikulær takykardi)

Bradyarytmi

 • generelt responderer perioperative bradyarytmier favorabelt på såvel kortvarig farmakologisk behandling (f.eks. atropin) som transkutan pacing
 • indikationerne for pacing i den perioperative fase af ikke-hjerterelateret kirurgi er generelt de samme som for permanent pacing (se Kapitel 19: Pacemakerbehandling)
 • hos patienter med pacemaker bør der kun udføres bipolær elektrokoagulation i kortvarige sekvenser for at undgå inhibering af pacemaker funktionen
 • asymptomatisk bifasikulært blok med eller uden førstegrads AV-blok er ikke indikation for temporær pacing

24.4.6 Andet

Se venligst specialiserede kapitler vedr. perioperativ håndtering af patienter med pulmonal hypertension (Kapitel 13: Pulmonal hypertension, Afsnit 13.6), medfødt hjertesygdom (Kapitel 30, afsnit 30.3.5), pacemaker (Kapitel 19: Pacemakerbehandling, Afsnit 19.7.4), ICD (Kapitel 20: Implanterbar cardioverter defibrillator, Afsnit 20.3.6) samt patienter i AK-behandling (Kapitel 14: Antikoagulationsbehandling, Afsnit 14.1.10).

Det bemærkes, at patienter særligt i de første 9 måneder efter apopleksi har en mulig øget risiko for kardiovaskulære hændelser i relation til ikke-hjerterelateret kirurgi.

 
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK