38. Kørekort hos patienter med hjertelidelser

Referenter: Jens Jakob Thune
Revideret af DCS arbejdsgruppe vedrørende præventiv kardiologi og rehabilitering
Opdateret 19 maj 2022 21:30Visninger: 8919
Kapitlet er uændret i årets NBV

Indledende bemærkninger

Dette kapitel gengiver i tabelform anbefalinger for kørsel for patienter med hjertesygdom.

Baggrunden for anbefalingerne er direktiv om kørekort og helbredsbestemmelser fra EU Kommissionen af 7. juli 2016, gældende for alle medlemslande, og med tiltrædelse senest 1. januar 2018. Dette direktiv implementerer den fælles europæiske vejledning, der blev udgivet i 2013. Den europæiske vejledning er implementeret i den danske kørekortbekendtgørelse og tilhørende vejledning af 1. august 2017.

Synkope-tabellen er midlertidigt udgået af NBV-kapitlet og der henvises til "Vejledning om vurdering af helbredskrav til kørekort’, Styrelsen for Patientsikkerhed, august 2017". DCS er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om ændring af anbefalinger for ikke-neurologiske synkoper.

Kapitlet har været forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed, som har godkendt indholdet.

Der skelnes mellem Gruppe 1 og 2.

 • Gruppe 1 – almindelige privatbilister (kørekort til bil med plads til højst 8 personer udover fører og max. totalvægt 3500 kg, stor knallert, eller motorcykel) samt traktor/motorredskab

 • Gruppe 2 – førere af lastbil eller bus, kørelærere, samt personer med kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (taxa, ambulance etc.)

Ved udstedelse/fornyelse af kørekort er det myndigheden, der fastsætter eventuelle vilkår for kørekortet. Gruppe 1 kørekort kan ikke udstedes for mere end 15 år, og gruppe 2 kørekort kan ikke udstedes for mere end 5 år. Der er ikke nogen faste, lægelige regler om, at patienter for at bevare kørekort skal undersøges hyppigere eller anderledes end vanlig klinisk kontrol for deres sygdom.

Væsentligt at huske er følgende:

 • Det er altid myndigheden der har den endelige afgørelse – ikke kardiologen/lægen

 • Lægen har pligt til at meddele en patient at bilkørsel ikke må finde sted såfremt de helbredsmæssige betingelser ikke er opfyldt. Det skal fremgå i journalen hvad der er sagt til patienten, og patientens respons på meddelelsen

 • Lægen har pligt til at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed såfremt det fremgår at patienten ikke vil overholde påbud om kørselsforbud, skal ligeledes journalføres

 

Tabel 1: Iskæmisk hjertesygdom

 

Gruppe 1

Gruppe 2

Stabil iskæmisk hjertesygdom og stabil angina

Tilladt, hvis ingen angina i hvile/sindsbevægelse eller ved kørsel og ingen malign arytmi

Tilladt, hvis

 • Ikke symptomatisk ved let aktivitet (NYHA III-IV eller CCS 3-4), kørsel eller sindsbevægelse

 • LVEF >35%

 • Opnår ved arbejdstest METS≥5

 • Ingen malign arytmi

 

Efter akut koronar syndrom (AMI eller ustabil angina)

 

Tilladt, hvis ingen angina i hvile/sindsbevægelse eller ved kørsel og ingen malign arytmi

 

Hvis LVEF ≤35% er der dog 30 dages kørselsforbud efter AMI.

Tilladt efter 30 dage, hvis

 • ikke symptomatisk ved let aktivitet (NYHA III-IV eller CCS 3-4), kørsel eller sindsbevægelse

 • LVEF >35%

 • Opnår ved arbejdstest METS≥5

 • Ingen malign arytmi

 

Efter elektiv PCI

Tilladt, hvis ingen angina i hvile/sindsbevægelse eller ved kørsel og ingen malign arytmi

Tilladt efter 30 dage, hvis

 • ikke symptomatisk ved let aktivitet (NYHA III-IV eller CCS 3-4), kørsel eller sindsbevægelse

 • LVEF >35%

 • Opnår ved arbejdstest METS≥5

 • Ingen malign arytmi

 

Efter CABG

Tilladt efter 30 dage, hvis ingen angina i hvile/sindsbevægelse eller ved kørsel og ingen malign arytmi

Tilladt efter 3 måneder, hvis

 • ikke symptomatisk ved let aktivitet (NYHA III-IV eller CCS 3-4), kørsel eller sindsbevægelse

 • LVEF >35%

 • Opnår ved arbejdstest METS≥5

 • Ingen malign arytmi

 

  

Tabel 2: Synkope

Udgået. Der henvises til "Vejledning om vurdering af helbredskrav til kørekort’, Styrelsen for Patientsikkerhed, august 2017".

 

Tabel 3: arytmi, pacemaker, og ablation

 

Gruppe 1

Gruppe 2

Sinusbradykardi

Tilladt, hvis ikke anamnese med svimmelhed eller synkope

Ingen restriktioner med mindre der er anamnese med svimmelhed eller synkope

Syg sinusknude syndrom

Ved anamnese med synkope er der kørselsforbud indtil tilstanden er behandlet sufficient, oftest ved pacemaker implantation

Ved anamnese med synkope er der kørselsforbud indtil tilstanden er behandlet sufficient, oftest ved pacemaker implantation

AV-blok (undtagen kongenit AV-blok og grenblok)

Kørselsforbud ved anamnese med synkope indtil der er anlagt pacemaker eller AV-blok er elimineret på anden vis.

Kørselsforbud ved anamnese med synkope indtil der anlagt pacemaker eller AV-blok er elimineret på anden vis. Kørsel kan først genoptages efter vurdering ved læge.

Bi- og trifascikulært blok

Ved synkopeanamnese er der kørselsforbud indtil efter pacemaker implantation

Ved synkope anamnese er der kørselsforbud indtil efter pacemaker implantation.

Ved skiftevis højre og venstre grenblok er der kørselsforbud indtil pacemaker implantation også hos asymptomatiske patienter.

Kongenit AV blok

Ved anamnese med synkope er der kørselsforbud indtil pacemaker implantation

Kørselsforbud indtil pacemaker implantation

Atrieflimren, atrieflagren og atrial takykardi

Tilladt, hvis ingen synkope.

Ved synkope skal denne være adækvat udredt før kørsel kan genoptages.

Kørsel tilladt, hvis ingen synkope og AK-guidelines følges. Hvis synkope, kan kørsel først genoptages efter lægelig vurdering af passende rytmekontrol og lav risiko for ny synkope.

AVNRT, AVRT, WPW

Ingen restriktioner hvis ingen synkope. Ved synkope er der kørselsforbud indtil tilstanden er kontrolleret/behandlet.

Ingen restriktioner hvis ingen synkope. Ved synkope er der kørselsforbud indtil tilstanden er behandlet. Ved WPW med præekcitation kan kørsel genoptages efter vurdering fra en kardiolog.

VES og non-sustained VT (NSVT)

Ingen restriktioner forudsat ingen svimmelhed

Ingen restriktioner ved VES og monomorf NSVT, hvis asymptomatisk og der ikke er ICD-indikation af anden årsag.

Kørselsforbud ved polymorf NSVT (uanset om der er symptomer) og symptomatisk monomorf NSVT (svimmelhed) indtil tilstanden er behandlet adækvat og efter vurdering hos kardiolog.

Benign sustained VT (hos patienter uden strukturel hjertesygdom eller ionkanalsygdom)

Kørselsforbud ved symptomer. Kørsel kan genoptages efter vurdering ved en kardiolog når tilstanden er behandlet adækvat

Kørselsforbud ved symptomer. Kørsel kan genoptages efter vurdering hos en kardiolog når tilstanden er behandlet adækvat

Pacemakeranlæggelse pga bradykardi uden synkope

Kørsel kan genoptages 1 uge efter pacemakerimplantation

Kørsel kan genoptages 1 uge efter pacemakerimplantation

Pacemakeranlæggelse pga bradykardi med synkope

Kørsel kan genoptages 1 uge efter pacemakerimplantation

Kørsel kan genoptages 2 uger efter pacemakerimplantation på basis af udtalelse fra behandlende pacemakercenter

Ablation

Kørsel kan genoptages efter 1 uge

Kørsel kan genoptages efter 1 uge

 

Tabel 4: ICD 

 

Gruppe 1

Gruppe 2

Primærprofylakse

Kørsel kan genoptages 1 uge efter implantationen såfremt hjemmemonitorering er etableret

Hvis hjemmemonitorering ikke er etableret, kan kørsel genoptages 2 uger efter implantationen på basis af udtalelse fra behandlende ICD center

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares*

Sekundær profylakse

Kørsel kan genoptages 1 uge efter implantationen, der skal være gået minimum 3 måneder siden seneste VF/VT

 

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

ICD stød (appropriate)

Kørselsforbud i 3 måneder, ICD skal være aflæst og kontrolleret før kørselstilladelse kan gives.

 

-

 

ICD stød (inappropriate)

Kørselsforbud indtil årsagen til den utilsigtede terapi er afklaret og afhjulpet

-

 

ATP

Ingen restriktion

-

Patienter, der ikke ønsker primærprofylaktisk ICD

Ingen restriktion

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares*

 

Patienter, der ikke ønsker sekundærprofylaktisk ICD

Kørselsforbud i 3 måneder.

Der skal foreligge oplysninger om indlæggelser/ skadestuebesøg i de 3 måneder inden genoptagelse af kørsel

 

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

 

Efter ICD skift eller lommerevision

Kørsel kan genoptages 1 uge efter implantationen (patienten skal være smertefri)

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

Efter replacering/skift af ICD elektrode

Kørsel kan genoptages 1 uge efter implantationen såfremt hjemmemonitorering er etableret

Hvis hjemmemonitorering ikke er etableret, kan kørsel genoptages 2 uger efter implantationen på basis af udtalelse fra behandlende ICD center

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

 

* I de tilfælde hvor der er implanteret en resynkroniserings ICD (CRT-D) og hvor resynkronisering ved kontrol 1 år efter, er så effektiv at EF nu er > 35 %, og patienten i NYHA I eller II, er der ikke længere indikation for primær profylaktisk ICD og genoptagelse/udstedelse af gruppe 2 kørekort kan evt. komme på tale, forudsat ICD- funktionen slukkes

 

Tabel 5 Hjertesvigt, klapsygdomme, hypertension, aortasygdom

 

Gruppe 1

Gruppe 2

Hjertesvigt, NYHA I-II

Tilladt

Tilladt, hvis LVEF>35%

Hjertesvigt, NYHA III

Tilladt

Kørselsforbud

Hjertesvigt, NYHA IV

Kørselsforbud

Kørselsforbud

Mekanisk hjerte - LVAD

Individuel vurdering foretaget af behandlende center, tidligst efter 90 dage.

Kørselsforbud

Hjertetransplantation

Tilladt efter 30 dage, hvis smertefri og ingen malign arytmi

Kørsel kan genoptages efter 12 måneder, hvis

 • LVEF>55 %

 • normal arbejdskapacitet (80 % af forventet) og

 • ingen tegn på betydende allograft vaskulopati ved screeningsundersøgelse.

Aorta- eller mitral-insufficiens, let til moderat aortastenose

Tilladt, hvis ikke NYHA IV eller synkope

Tilladt, hvis ikke NYHA III-IV eller synkope

Aortastenose, svær

Tilladt, hvis ikke NYHA IV eller synkope

Kørselsforbud

Mitralstenose

Tilladt, hvis ikke NYHA IV eller synkope

Ikke muligt hvis NYHA III-IV, synkope eller svær pulmonal hypertension

Efter hjerteklapkirurgi

Tilladt efter 30 dage, hvis ingen angina i hvile/sindsbevægelse og ingen malign arytmi

Tilladt efter 3 måneder, hvis

 • ikke symptomatisk ved let aktivitet (NYHA III-IV eller CCS 3-4) eller sindsbevægelse

 • LVEF >35%

 • Opnår ved arbejdstest METS≥5

 • Ingen malign arytmi

Patienter med mekanisk klap skal være i stabil AK-behandling

Grad 1 og 2 hypertension (DBP 110 og SBP 180 mmHg)

Ingen restriktion

Ingen restriktion, hvis ikke bivirkninger til behandling af trafiksikkerhedsmæssig betydning

Grad 3 hypertension (DBP ≥ 110 og/ellerSBP ≥ 180 mmHg)

Ingen restriktion, hvis der ikke er svimmelhed, svær hovedpine eller synsforstyrrelser

Kørselsforbud indtil blodtryk er under kontrol

Thorakal aortadilatation/aneurisme (ikke som led i syndrom, familiær aortasygdom eller bikuspid aortaklap)

Tilladt, hvis smertefri og aortadiameter ≤60mm

Tilladt, hvis asymptomatisk og aortadiameter ≤55mm

Abdominal aortadilatation/aneurisme (ikke som led i syndrom, familiær aortasygdom eller bikuspid aortaklap)

Tilladt, hvis smertefri og aortadiameter ≤65mm

Tilladt, hvis asymptomatisk og aortadiameter ≤55mm

Aortadilatation som led i syndrom, familiær aortasygdom eller ved bikuspid aortaklap

Tilladt hvis årlig risiko for ruptur skønnes under 10%, hvilket typisk svarer til indikationen for kirurgisk intervention (se nbv-afsnit 11.3)

Tilladt hvis årlig risiko for ruptur skønnes under 5%

Kronisk aortadissektion

Tilladt hvis årlig risiko for ruptur skønnes under 10%

Kørselsforbud

 

Tabel 6: arvelige hjertesygdomme

 

Gruppe 1

Gruppe 2

Hypertrofisk kardiomyopati

Tilladt hvis ingen synkope eller NYHA IV. Ved synkope er der kørselsforbud indtil tilstanden er under kontrol og/eller behandlet.

Tilladt, hvis NYHA I-II og der ikke har været synkope eller er indikation for ICD.

 

Langt QT syndrom (alle subtyper) uden synkope, TdP eller QTc > 500 ms

Tilladt

Tilladt

Langt QT syndrom (alle subtyper) og anamnese med synkope, TdP eller QTc > 500 ms

Kørselsforbud indtil behandling er påbegyndt og behandlingen skønnes adækvat af kardiolog.

Ved indikation for ICD, se relevant tabel under ICD afsnit.

Kørselsforbud

Brugada syndrom med enhver synkope, aborted SCD eller anden indikation for ICD

Individuel vurdering ved specialist

Kørselsforbud

Andre kardiomyopatier og primære arytmier

Risikoen for pludselig in-kapacitet vurderes af specialist. Ved ICD indikation gælder regler for ICD patienter.

Risikoen for pludselig in-kapacitet vurderes af specialist. Ved ICD indikation er der permanent kørselsforbud.

 

Tabel 7: GUCH

 

Gruppe 1

Gruppe 2

Simple former, opererede eller ikke opererede (GUCH light)*

 

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner

Komplicerede former

Risikoen for pludselig in-kapacitet vurderes af specialist. Ved ICD indikation gælder regler for ICD patienter.

Risikoen for pludselig in-kapacitet vurderes af specialist. Ved ICD indikation er der permanent kørselsforbud.

eksempelvis ikke hæmodynamisk betydende ASD, VSD, pulmonalstenose og persisterende ductus arteriosus, der er lukket enten spontant eller interventionelt/ kirurgisk, og hvor der ikke er tegn på pulmonal hypertension 
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK