31. Graviditet og hjertesygdom

Revideret af DCS arbejdsgruppe vedrørende medfødte hjertesygdomme
Opdateret 12 maj 2023 00:30Visninger: 3686
Kapitlet er uændret i årets NBV

31.1 Visitation

 • Behandling og kontrol af gravide med medfødt hjertesygdom er en højt specialiseret funktion, som bør varetages af Rigshospitalet (RH) og Aarhus Universitetshospital (AUH).  
 • Gravide med erhvervet hjertesygdom bør konfereres med et af de to landscentre. Mange kvinder med enten erhvervet eller medfødt hjertesygdom vil kunne følges i lokalt kardiologisk og obstetrisk regi under graviditeten samt føde lokalt i et samarbejde med et af de to landscentre.

Følgende retningslinjer anbefales:

 • Kvinder med medfødt hjertesygdom eller medicinsk behandlet erhvervet hjertesygdom bør ved påtænkt graviditet henvises til en vurdering på landscentrene for at sikre, at kvindens hjertemæssige status er tilfredsstillende og ikke kræver intervention eller omlægning af medicin.
 • Alternativt henvises kvinderne hurtigst muligt efter erkendt graviditet.
 • I et tværfagligt samarbejde med subspecialiserede kardiologer, obstetrikere og anæstesiologer vurderes risikoen ved graviditet, og der tages stilling til behovet for followup, eventuelle interventioner samt fødested og -måde.
 • Gravide med kompleks hjertesygdom, mekaniske klapper, svær hjerteklapsygdom, kardiomyopati/hjertesvigt, aortopati samt pulmonal hypertension skal altid vurderes og følges på landscentrene.
 • Misdannelsesscanning uge 16-22 vil afsløre om fosteret har hjertefejl. Risiko for strukturel hjertesygdom hos barnet er ca. 5%.
 • Ved tvivl/spørgsmål kontakt da altid landscentret.

31.2 Fysiologiske ændringer

Under graviditet

Graviditet resulterer i en del fysiologiske ændringer for at imødekomme øget metabolisme hos mor og barn.

 • Blodvolumen øges med ca. 50%, specielt fra 6. til 28. gestationsuge.
 • Plasmavolumen stiger relativt mere end erytrocytvolumen, så gravide kvinder har relativ anæmi (hæmatokrit ~ 0,33-0,38).
 • Minutvolumen stiger med 30% i løbet af en normal graviditet og øges i løbet af første og andet trimester til max midt i andet trimester. Øgningen skyldes især en øgning i slagvolumen de første seks måneder og en stigning i puls sidst i graviditeten.
 • Blodtrykket falder forbigående de første fire måneder.
 • Der er øget tromboserisiko under graviditet og de første seks uger efter fødslen. Risiko for DVT/LE er øget i første trimester hos gravide, der opnår graviditet efter hormon- og IVF-behandling.
 • Ændringer i karvægge er mistænkt for at øge risiko for aortadissektion og koronardissektion.

Under fødsel

 • puls, slag- og minutvolumen øges yderligere
 • systolisk og diastolisk blodtryk øges under veer, og der ses store svingninger i preload grundet blødning, uterocaval kompression og veer

Efter fødsel

 • øget venøs fyldning grundet autotransfusion fra placenta samt ophævelse af uterocaval kompression
 • der ses et fald i puls og minutvolumen indenfor de første timer
 • prægraviditetsstatus nås efter 12 (-24) uger

Almindelige symptomer, kliniske og parakliniske tegn i graviditeten

 • uspecifikke symptomer (træthed, åndenød, palpipationer mv.)
 • varierende grader af takykardi
 • accentuerede hjertelyde
 • fysiologisk pulmonal flowmislyd
 • diskrete EKG ændringer (aksedrejning, Q-takker, ST-skift, arytmitendens)         
 • let kardiomegali
 • ventrikel-, men specielt atriedilatation og små perikardieeksudater kan ses

31.3 Før graviditet

31.3.1 Antikonception

Kvinder, som ikke ønsker/bør blive gravide, skal vejledes i sikker prævention i forhold til deres hjertesygdom.

Hormonelle antikonceptiva

Effektive og uden risiko for de fleste

Kombinationspræparater (østrogen + gestagen) er relativt kontraindicerede ved øget tromboembolisk risiko:

 • cyanotisk hjertesygdom
 • pulmonal hypertension (>50% af systemtryk)
 • lavt minutvolumen
 • svært dilaterede hjertekamre
 • atrieflimmer/atrieflagren afhængigt af tromboserisiko
 • Fontan/ Total Cavo Pulmonal Connection (TCPC) kredsløb
 • iskæmisk hjertesygdom
 • tidligere tromboemboli
 • mekaniske hjerteklapper (primært af ældre type)
 • hypertension
 • øvrige tilstande hvor AK-behandling er indiceret

Monoterapi med gestagent hormon er sammenlignet med kombinationspræparaterne forbundet med en reduceret risiko for tromboemboli, men kan forårsage pletblødninger og uregelmæssige blødninger og har flere bivirkninger.

Monoterapi kan anvendes til:

 • cyanotisk hjertesygdom
 • lavt minutvolumen
 • svært dilaterede hjertekamre
 • atrieflimmer/atrieflagren afhængigt af tromboserisiko
 • Fontan/TCPC kredsløb
 • iskæmisk hjertesygdom
 • tidligere tromboemboli
 • mekaniske hjerteklapper (primært af ældre type)
 • hypertension
 • øvrige tilstande hvor AK-behandling er indiceret

Bør ikke anvendes hos:

 • Patienter med dårlig compliance.
 • Patienter hvor graviditet er livstruende, som pulmonal hypertension.
 • Patienter på endothelinreceptor-antagonisten bosentan. Patienter behandlet hermed anbefales derfor intrauterine kontraceptiva.

Intrauterine kontraceptiva (IUD)

Effektive, men lille risiko for infertilitet (underlivsinfektion, ca. 2%).

 • Gestagenspiral til patienter, som frarådes østrogener. Mere effektivt end sterilisation. Mindre risiko for underlivsinfektion end ved kobberspiral. Findes nu i en mindre variant, som egner sig også til kvinder som endnu ikke har gennemgået graviditet.
 • Konventionel kobber IUD - benyttes ikke til cyanotiske patienter. Denne er forbundet med øget infektionsrisiko i forhold til gestagenspiral.  
 • Oplægning af IUD kan udløse vasovagale tilfælde, som kan være livstruende hos f.eks. patienter med Fontan kredsløb og patienter med pulmonal hypertension. Disse patienter anbefales behandlet hos gynækolog i hospitalsregi.

Sterilisation

Laparoskopisk sterilisation er effektivt og kan overvejes, når graviditet er livstruende, f.eks. pulmonal hypertension og svært hjertesvigt (NYHA-klasse IV).

Barriere metoder

 • Lav pålidelighed. Bør ikke anvendes af patienter der ikke tåler graviditet.

31.3.2 Planlægning af graviditet

 • Når graviditet overvejes, bør kvinden med hjertesygdom samt partner henvende sig/henvises til et landsdelscenter mhp. vurdering og information. Evt. supplerende undersøgelser, interventioner eller kirurgi kan være nødvendige før planlagt graviditet.
 • Såfremt der er behov for fertilitetsbehandling/assisteret reproduktion, bør parret vurderes på landsdelscenter før opstart af fertilitetsbehandling. Der ses i forbindelse med fertilitetsbehandling en øget risiko for tromboembolier samt hæmodynamisk påvirkning, hvorfor ikke alle patienter med hjertesygdom tåler behandlingen.

31.3.3 Risikovurdering

Der findes flere algoritmer til vurdering af den maternelle risiko, klassisk baseret på flg. uafhængige prædiktorer:

 • NYHA-klasse >II eller cyanose
 • symptomgivende arytmier
 • mitralstenose (<2 cm2), aortastenose (<1,5 cm2), subaortaobstruktion (>30 mmHg), betydende coarctatio aortae
 • myokardiedysfunktion: LVEF <45%
 • tidligere kredsløbssygdom (hjertesvigt, TIA tilfælde, apoplexia cerebri)
 • arbejdskapacitet <7 METS

Følgende kan anvendes vejledende:

Lav risiko – kan føde på ikke-specialiserede centre efter aftale med landsdelscenter:

 • lille ASD, PFO eller VSD med normalt pulmonaltryk
 • let klapinsufficiens
 • let obstruktion i venstre ventrikels udløb (<30 mmHg)
 • let pulmonalstenose (<20 mmHg)
 • persisterende ductus
 • ukompliceret supraventrikulær takykardi

Intermediær risiko – skal følges og føde i center:

 • Coarctatio aortae (behandlede som ubehandlede)
 • Asymptomatisk aortastenose (AVA 1-1,5 cm2)
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Volumen- og/eller trykbelastet højre ventrikel (f.eks. efter Fallot’s tetralogi, truncus arteriosus, pulmonalatresi)
 • Let pulmonal hypertension sekundært til anden hjertesygdom
 • Systemisk højre ventrikel (f.eks. efter Mustard/Senning operation, kongenit korrigeret transposition)
 • Venstre ventrikel dysfunktion (LVEF 30-45%)
 • Mekanisk klapprotese
 • Dilateret aorta, uanset genese
 • Turner, Marfan og andre familiære aortopatier uanset aortadiameter
 • Let cyanotisk hjertesygdom (f.eks. Ebsteins anomali, pallierede univentrikulære hjerter). Cyanose er en betydelig risiko for væksthæmning hos barnet samt præterm fødsel, og der er øget risiko for paradokse embolier hos mor.

Høj risiko - graviditet bør frarådes:

 • primær pulmonal hypertension/Eisenmengers syndrom (mortalitet 25-50%)
 • postoperativ pulmonal hypertension (>50% af systemtrykket)
 • symptomatisk aortastenose
 • asymptomatisk, svær aortastenose (klapareal <1 cm2) og <7 METS ved arbejdstest
 • svær mitralstenose (klapareal <1,5 cm2)
 • venstre ventrikel dysfunktion (LVEF <30%) og NYHA III-IV
 • hjertesvigt sv.t. NYHA-klasse III-IV
 • Marfan og andre familiære aortopatier (Loyes-Dietz, ACTA2 mutation m.fl.) med dilateret aorta (>45 mm) 
 • bicuspid aortaklap og aorta diameter >50 mm
 • Turner syndrom med aorta diameter >25 mm/m2
 • Ehlers-Danlos syndom, Type IV (vaskulær), uanset aortadiameter
 • svær cyanotisk hjertesygdom (mest grundet dårligt føtalt outcome)

31.4 Under graviditet

31.4.1 Medicin under graviditet

Generelt:

 • Multivitamin fra tre mdr. før konception til slutningen af første trimester nedsætter risikoen for hjertesygdom hos barnet. Gælder for alle gravide.

Kontraindiceret under graviditet:

 • ACE-hæmmere og ATII-antagonister: oligohydramnios og nyresvigt ved fosteret. Som alternativ kan hydralazin + isosorbiddinitrat forsøges ved hjertesvigt.
 • Statiner (kan måske bruges, bliver undersøgt hos gravide).
 • Spironolacton.
 • Atenolol.

Kan anvendes under graviditet:

 • AK-behandling (se nedenfor).
 • Amiodaron: passerer dog placenta med risiko for reversibel kongenit thyreoideasygdom.
 • Betablokkere: stoffer med beta-1 effekt er bedst. Størst erfaring med metoprolol, labetalol og propranolol. Lille risiko for væksthæmning (anbefalet tilvækstskanning fra uge 24) samt vurdering af blodsukker på barnet to timer postnatalt (hypoglykæmi). Trandate er veltålt og benyttes i udbredt grad som antihypertensivum hos obstetriske patienter.
 • Calcium-antagonister (nifedipin er vanligvis førstevalg til gravide med hypertension, verapamil til arytmi).
 • Digoxin (passerer placenta).

31.4.2 AK-behandling

 • Erfaringsmæssigt forbundet med stor risiko for kvinde og foster. Gravide i terapeutisk AK behandling bør derfor altid følges og føde på højtspecialiseret center (HSE) pga. risiko for livstruende blødning og tromboemboliske komplikationer både under graviditeten og postpartum.  
 • De fleste kan føde normalt.
 • Epidural og spinal anæstesi indebærer risiko for blødning, og bør udskydes til 4-24 timer efter sidste injektion af LMWH. Kan dette krav ikke opfyldes, tilrådes generel anæstesi, såfremt anæstesi er påkrævet. Ny dosis LMWH gives tidligst 6 timer efter anlæggelse eller fjernelse af epidural kateter, såfremt trombocyttal er >80 x 109/L.
 • Fordele og ulemper ved forskellige behandlingsregimer bør drøftes med patienten.

Warfarin

 • patienter i warfarinbehandling skal følges på HSE under graviditeten
 • sikrest for den gravide
 • passerer placenta og er teratogent
 • øget risiko for spontan abort, præmaturitet, embryopati og CNS-blødninger hos fosteret
 • warfarin embryopati induceres i 6.-12. gestationsuge, formentlig specielt ved doser >5mg/døgn

Non-Vitamin-K Orale Antikoagulantia (NOAKs)

 • frarådes ved graviditet grundet utilstrækkelige data

Lavmolekylært heparin (LMWH) til mekaniske klapper eller høj risiko for trombose med anti-Xa monitorering

 • Bør kun initieres af højt specialiseret enhed (HSE).
 • Anvendes under tæt anti-Xa monitorering (4 Htimer efter dosering).
 • Stigende dosering typisk nødvendig i graviditeten grundet øget metabolisme.
 • F.eks. inj. enoxaparin 1mg/kg s.c. x 2 justeret til anti-Xa 1,0-1,2 for mekaniske AV-klapper og anti-Xa 0,8-1,2 for moderne mekaniske aortaklapper indtil veer eller vandafgang.
 • Ved igangsættelse eller sectio gives kun første LMWH dosis dagen før.
 • Hvis fødselsvarighed over 1 døgn gives LMWH i profylaktisk dosis.
 • LMWH genoptages postpartum, når der ikke er aktiv blødning - efter aftale mellem obstetriker og kardiolog. Det kan anbefales at vente 4-5 dage med warfarin opstart.

Lavmolekylært heparin (LMWH) uden anti-Xa monitorering (ikke til mekaniske klapper)

 • anvendes når den tromboemboliske risiko er relativt lav
 • der gives vægtjusteret dosis en gang dagligt  

31.4.3 Endokarditisprofylakse

 • risiko for endokarditis under graviditet og ved fødsel er meget lav, og profylakse anbefales derfor ikke længere.

31.4.4 Specielle tilstande

31.4.4.1 Hypertensive tilstande

Inddeling

 • Kronisk systemisk hypertension, dvs. tilstede før graviditeten.
 • Præeklampsi (gestationel hypertension ledsaget af proteinuri, og/eller anden, specificeret obstetrisk komplikation (leverpåvirkning, nyrepåvirkning, svær hovedpine, lungeødem, trombocytopeni, væksthæmmet foster, subjektive symptomer), idet proteinuri ikke længere er obligat ved høje blodtryk). Præeklampsi rammer 2-4% af alle gravide.
 • Præeklamptisk overbygning på kronisk systemisk hypertension (op til 25% af kvinder) eller som overbygning på forud eksisterende samtidig nyresygdom.
 • Gestationel hypertension (BT >140/90 mmHg) efter 20. gestationsuge. Normaliseres <12 uger postpartum. Ca. 50% får præeklampsi.

Høj-risiko patienter

Prægravid med svær traktabel systemisk hypertension og organskade.

 • individuel vurdering og rådgivning
 • hyppige kliniske kontroller af bl.a. blodtryk, urin og fostertilvækst
 • antihypertensiv behandling kan forebygge svær hypertension, men ikke præeklampsi

Antihypertensiv behandling

 • Labetalol (100mg x 2-3, stigende til max. 400mg x 4).
 • Andre betablokkere kan anvendes (f.eks. metoprolol). Pga. risiko for væksthæmning af fostret, bør der foretages tilvækstskanning efter 24. gestationsuge. Risiko for postnatal hypoglykæmi (mål blodsukker 2 timer efter fødslen).
 • Ved svigtende blodtrykssænkning kan nifedipin depottablet (30-60mg) tillægges.
 • Metyldopa kan også anvendes (750mg til 2g/d, fordelt på max. 4 doser).
 • Undgå generelt diuretika, især loopdiuretika.

Behandling af akut hypertension

 • Peroral behandling (labetalol eller nifedipin) foretrækkes men er ikke altid tilstrækkeligt. Suppleres i så fald med labetalol eller hydralazin i.v.
 • Magnesiumsulfat til svær præeklampsi og/eller eklampsi.
 • Igangsættelse af fødslen ved præeklampsi og evt. anlæggelse af fødeepidural m.h.p. at reducere den smertebetingede blodtryksstigning under fødslen.

Fremtidig graviditet

 • Tidligere graviditet med præeklampsi øger risikoen for præeklampsi i ny graviditet. Dog er efterfølgende graviditet med samme barnefar oftest forbundet med præeklampsi i mildere grad og senere debuttidspunkt. Præeklampsi kan søges forebygget med tbl. hjertemagnyl 150mg vesp. fra påvist graviditet eller opstart i forbindelse med nakkefoldsskanning uge 12 til grav. uge 37.

31.4.4.2 Klapsygdomme

Mitralstenose

 • oftest på basis af febris rheumatica
 • vurdering og evt. intervention før graviditet
 • ved klapareal <2 cm(specielt < 1,5 cm2) er risikoen øget
 • risiko for lungestase, supraventrikulær arytmi og tromboemboli
 • overvej betablokade (længere diastole) og diuretika
 • skal have AK-behandling
 • hurtig behandling af symptomgivende arytmi, evt. DC-stød (ufarligt for barnet)
 • ballon valvulotomi ofte effektiv – bedst efter uge 20 (pga. strålebelastning)
 • evt. (tidlig) sectio ved svær mitralstenose i NYHA III-IV

Aortastenose

 • oftest kongenit (bikuspid klap), hvorfor man bør undersøge for aortadilatation og coarctatio
 • selv patienter med svær asymptomatisk stenose kan ofte gennemføre en graviditet
 • risiko for hjertesvigt
 • evt. aflastning og (tidlig) sectio ved svær symptomatisk aortastenose
 • præ-gravid vurdering er arbejdstest, hvor pt skal kunne præstere mere end 7 METS og være asymptomatisk

Klapinsufficiens

 • mitral- og aortainsufficiens tåles generelt godt hos asymptomatiske patienter med normal ventrikelfunktion
 • præ-gravid vurdering (LVEF, gradient, klapareal, stress-test) m.h.p. intervention

Mekaniske klapper

 • udgør en betydelig risiko for kvinden og fosteret på grund af AK-behandlingen (Afsnit 31.4.2).

31.4.4.3 Kardiomyopatier

Hypertrofisk kardiomyopati (HOCM)

 • prægravid rådgivning om barnets risiko for HOCM
 • graviditet tolereres oftest godt hos asymptomatiske kvinder
 • ved HOCM er trykgradienten i LVOT ofte stabil gennem graviditeten pga. samtidig dilatation af venstre ventrikel
 • arytmitendens er øget under graviditet
 • de fleste kan føde vaginalt
 • lavt preload under og efter fødsel bør undgås, og derfor holdes særligt fokus på fødestilling og hydreringsgrad samt erstatning af blodtab

Peripartum kardiomyopati (PPCM)

 • hjertesvigt med debut i sidste graviditetsmåned og op til fem måneder postpartum
 • hyppighed 1:10.000 i Danmark
 • oftest hos flergangsfødende, ved tvillingegraviditet og hos hypertensive
 • ætiologien ukendt
 • symptomer, klinik og paraklinik er som ved hjertesvigt
 • konfereres med center akut, progressionen kan være meget hurtig
 • behandles konventionelt, med hydralazin + isosorbidnitrat før fødslen og ACE-hæmmer/ATII-antagonister postpartum
 • mange anvender LMWH, specielt postpartum
 • værdien af bromokriptin/carbergolin synes lovende
 • mortalitetsrate <10% efter et år. Risikoen er højest de første måneder postpartum
 • normalisering af ventrikelfunktionen ses hos 50-70% (fra måneder til år)
 • recidiv risiko omkring 25-50% afhængig af om LVEF er normaliseret

Rådgivning mht. fremtidig graviditet

 • Kvinder med tidligere PPCM og fornyet graviditetsønske bør drøftes med eller henvises til HSE.
 • Ved persisterende ventrikeldilatation og/eller nedsat funktion frarådes ny graviditet, som vil være associeret med forværring hos ca. 50% og mortalitet hos 15-20%.
 • Ved normaliseret ventrikelstørrelse og -funktion (efter længerevarende medicinpause) er recidivrisikoen fortsat høj (25% for hjertesvigt, 10% for permanent nedsat ventrikelfunktion).
 • Ved evt. ny graviditet tidlig vurdering m.h.p. afbrydelse, rådgivning, planlægning af tæt kontrol mm.

31.4.4.4 Iskæmisk hjertesygdom

 • Sjældent hos yngre kvinder, men grundet stigende fødealder, comorbiditet og adgang til assisteret reproduktion ses dette nu i tiltagende grad.
 • Hvis kendt sygdom, bør status vurderes og diskuteres inden graviditet.
 • Tidligere CABG/PCI er ingen kontraindikation, hvis patienten er velvaskulariseret.
 • Modificér om muligt risikofaktorer (statiner er kontraindicerede).
 • Ved angina pectoris kan betablokkere, calciumantagonister og nitrater anvendes.
 • Undersøgelse og behandling (fraset CABG) på almindelige præmisser.
 • Ved stentning skal man så vidt muligt vælge stents, som ikke kræver dobbelt pladehæmmer behandling ved termin.
 • Clopidogrel kan bruges, men erfaring er begrænset.
 • Fibrinolytika kan bruges: passerer ikke placenta, men øger blødningsrisikoen.
 • Ved pludselige smerter skal graviditetsassocieret spontaneous coronary artery dissection (SCAD) overvejes. Undgå så vidt muligt KAG og intervention.

31.4.4.5 Hjertetransplantation (HTx)

 • sjældent problemer, hvis god graftfunktion og manglende tegn på vaskulopati
 • øget risiko for spontan abort og misdannelser pga. immunosuppressiv behandling
 • HTx-gravide følges og føder på RH eller AUH

31.4.4.6 Pacemaker, ICD og DC-konvertering

 • Pacemaker og ICD kan implanteres på sædvanlige indikationer med brug af nedsat mængde stråling eller ultralydsvejledt implantation.
 • Hæmodynamisk ustabile patienter (=> nedsat uterus gennemblødning) behandles med DC-konvertering. Føtal monitorering er anbefalet, hvis mor er hæmodynamisk påvirket.
 • Stabile patienter med atrieflimren/atrieflagren kan frekvensreguleres med medicin som anført vedAfsnit 31.4. eller DC-konverteres ved behov.

31.4.4.7 Lungeemboli

31.4.4.8 Hjertestop

 • Ved hjertestop genoplives efter alm retningslinjer og vanlige støddoser. Eneste forskel er, at moderen skal lægges i sideleje (ca. 20°) for at undgå aortocaval kompression.
 • Hos kvinder som kunne have gestationsalder >24 uger og som ikke responderer på hjerte-lungeredning, udføres akut sectio (barnet skal være ude på 4 min) for at bedre moderens cirkulation. Perimortem sectio anbefales udført indenfor 4 minutter efter indtrådt hjertestop og udføres uden anæstesi.

31.5 Fødsel

Fødselstidspunkt bestemmes af flere faktorer. Tidlig forløsning ved intrauterin væksthæmning eller forværring af patientens tilstand. Vurderes den maternelle risiko ved fødslen høj, aftales fødemåde og -sted med de to landscentre.

31.5.1 Fødselsmåde

Vaginal fødsel

 • muligt hos langt de fleste (i modsætning til hvad de fleste tror)
 • igangsættes med hindesprængning, ballonkateter, oxytocin og/eller prostaglandin efter individuel vurdering
 • risiko for bradykardi (oxytocin), forhøjet BT, myokardieiskæmi og vasokonstriktion (prostaglandiner)
 • fødsel i sideleje eller siddende minimerer de hæmodynamiske udsving (uterocaval kompression)
 • kop kan reducere fødslens varighed og dermed risiko i specielle situationer
 • intravaskulære volumensvingninger (blødninger) bør løbende korrigeres
 • behov for speciel observation/monitorering planlægges i god tid

Sectio

 • på almindelig obstetrisk indikation
 • anbefales ved forestående fødsel under pågående behandling med vitamin K antagonister (VKA) eller nyligt seponeret VKA, idet fosteret er antikoaguleret i 8-10 døgn efter VKA seponering og derfor ikke tåler vaginal fødsel

Kardiel indikation for sectio:

 • Marfan syndrom med aortadiameter >45 mm - absolut indikation
 • pulmonal hypertension (>50% systemisk) - relativ indikation. OBS: kardial monitorering i dagene efter fødsel
 • symptomatisk aortastenose - relativ indikation
 • svært hjertesvigt
 • coarctation med hypertension - relativ indikation

31.5.2 Medicin postpartum

 • De fleste præparater udskilles kun i minimale mængder i modermælk. Kontakt evt. landscenter ved tvivl.
 • ACE-hæmmere: alle kan bruges, men captopril har laveste lipidopløselighed.
 • AK-behandling (warfarin) kan anvendes uden problemer for barnet.
 
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK