NBV Kapitel 38 vedrørende kørekort hos patienter med hjertelidelser er ændret markant fra 1. januar 2018. Læs mere her...

5. Kronisk hjertesvigt

Revideret af DCS' arbejdsgruppe for Hjertesvigt

Kapitlet er i NBV 2017 ændret: Opdaterede afsnit vedr BNP, anbefaling om brug af ICD og behandling af HFrEF .


5.2 Ætiologi

5.3 Inddeling
5.4 Udredning
5.5 Behandling af HFrEF
5.6 Medicin som skal undgås ved hjertesvigt
5.7 Hyppige problemstillinger under behandling
5.8 Farmakologisk behandling af HFpEF
5.9 Farmakologisk behandling af højresidig hjertesvigt


5.1 Definition

Tilstand med kroniske symptomer forenelig med hjertesvigt, oftest dyspnø, trætbarhed og/eller væskeretention og tegn på kardial dysfunktion i hvile; oftest i form af abnorm ekkokardiografi. Evt. bedring af symptomer ved specifik behandling.


5.2 Ætiologi

 • Iskæmisk hjertesygdom (hyppigst)
 • Hypertension
 • Idiopatisk dilateret kardiomyopati
 • Hjerteklapsygdom
 • Andet (bl.a. arytmi, alkohol, tidligere antracyklinbehandling og ukendt)

5.3 Inddeling

HFrEF (Heart failure with Reduced Ejection Fraction) er betegnelsen for hjertesvigt med venstre ventrikel EF ≤ 40%, som er genstand for den specifikke behandling, der gennemgås nedenfor.

HFpEF (Heart Failure with Preserved Ejection Fraction) er betegnelsen for hjertesvigt med bevaret venstre ventrikel EF (≥ 50% ). HFpEF omfatter en inhomogen gruppe patienter med kliniske tegn på hjertesvigt, bevaret EF og andre objektive tegn på kardiel abnormitet eller dysfunktion, f.eks. klapsygdom, atrieflimren, højresidig hjertesvigt, perikardiesygdom, venstre ventrikel hypertrofi, dilateret venstre atrium og/eller diastolisk dysfunktion.

Patienter med LVEF mellem 40 og 50% er i en gråzone, og der er aktuelt ingen dokumenteret behandling til disse eller til patienter med HFpEF. Hvis pt tidligere har været HFrEF fortsættes  behandling som ved HfrEF.

Den traditionelle inddeling i NYHA funktionsklasse, har stadig stor betydning for prognose og behandlingsvalg.

 

NYHA klassifikation

NYHA I

Ingen fysisk begrænsning. Almindelig fysisk aktivitet medfører ingen dyspnø, træthed eller palpitationer

NYHA II

Let begrænsning i fysisk aktivitet. Ingen gener i hvile, men almindelig fysisk aktivitet (trappegang til 2. sal, græsplæneklipning, støvsugning, bære tungere indkøb) medfører nogen dyspnø, træthed og/eller palpitationer

NYHA III

Udtalt begrænsning af fysisk aktivitet. Ingen gener i hvile, men lettere fysisk aktivitet (gang på flad vej, af- og påklædning, trappegang til 1. sal) medfører mere udtalte symptomer

NYHA IV

Symptomer kan være til stede i hvile og optræder ved enhver form for fysisk aktivitet


5.4 Udredning

EKG tages altid, og røntgen af thorax sædvanligvis.

Kontrol af biokemi med hæmoglobin, leukocytter, trombocytter, elektrolytter, kreatinin, TSH,  leverprøver, HbA1c/glukose og lipidprofil.  Somme tider urat, karbamid, calcium, magnesium, og urinanalyse. Måling af BNP/NT-proBNP, jern, transferrin, ferritin og TSAT anbefales kun såfremt det får terapeutiske konsekvenser.

Ekkokardiografi er nøgleundersøgelsen i udredning af hjertesvigt, idet kardiel dysfunktion i hvile er et diagnostisk kriterium, og ved ekkokardiografi afklares ofte patogenesen til hjertesvigt. Ekkokardiografi skal ikke rutinemæssigt gentages, men som hovedregel altid ved uforklarede ændringer i det kliniske billede. Ekkokardiografi bør som hovedregel gentages efter at patienten er fuldt optitreret i ACE-hæmmer, angiotensin-receptor blokker (ARB), betablokker og mineralocorticoid receptor-antagonist (MRA), hvis der er overvejelser om yderligere terapi (ICD, CRT, angiotensin receptor neprilisyn inhibitor (ARNi). Transøsophageal ekkokardiografi er sædvanligvis udelukkende indiceret til afklaring af evt. klapsygdom.

BNP og NT-proBNP: Ekkokardiografi er generelt altid indiceret til diagnostik af hjerteinsufficiens. For lavrisikopatienter i primærsektoren vil normalt EKG og normal natriuretisk peptid svække en mistanke om hjertesvigt. Beslutningsgrænserne afhænger af den kliniske situation, patientens alder, og det pågældende assay. Generelt vil en forhøjet BNP/NT-proBNP bestyrke diagnosen og medføre en ringere prognose.

Supplerende undersøgelser har til overordnet formål at afklare ætiologi, prognose og comorbiditet/differentialdiagnostik.

Afklaring af iskæmisk hjertesygdom og sværhedsgraden heraf i form af myokardiescintigrafi, hjerte-CT eller koronararteriografi (se Kapitel 3: Stabil iskæmisk hjertesygdom). Patienter med HFrEF og angina pectoris bør som hovedregel have foretaget koronararteriografi.

Holtermonitorering foretages ved mistanke om symptomgivende arytmier.

Lungefunktionsundersøgelse til afklaring af comorbiditet/differentialdiagnose.

Isotopventrikulografi eller MR scanning hvis der, efter ekkokardiografi, er usikkerhed om den kardielle funktion eller hvis seriebestemmelse af EF er vigtig.

Højresidig hjertekaterisation og myokardiebiopsi udføres sædvanligvis kun hos mulige transplantationskandidater eller hvis andre undersøgelser har givet mistanke om aflejringssygdom/infiltrativ sygdom i myokardiet, samt differentialdiagnostisk overfor myokarditis. 


5.5 Behandling

Specifik behandling mod den udløsende årsag til hjertesvigtet bør altid tilstræbes. Nedenstående behandling gives til alle patienter med fortsat HFrEF trods optimal behandling af udløsende årsag.

Behandling med ACE-hæmmer/ARB/ARNi, betablokker og MRA har en dokumenteret livsforlængende og morbiditetsreducerende effekt for patienter med HFrEF. Da hjertesvigtsygdommen har en prognose som maligne sygdomme, bør denne behandling søges opnået så hurtigt som muligt, fastholdt, og ikke reduceres eller seponeres, med mindre der er sikkert behov herfor.

Skemaet herunder demonstrerer i forsimplet form den farmakologiske og anden behandling af patienter med HFrEF i relation til sygdommens symptomgrad.

 

Tabel 5.1: Grov skitse af behandling ved symptomatisk HFrEF (for NYHA I gælder patienter som tidligere har været symptomatiske)

NYHA klasse

I

II

III

IV

ACE-hæmmer/ARB

       

ARNi (alternativ til ACE-hæmmer/ARB)+

       

Betablokker

       

Aldosteron-receptor-antagonist

       

Anden diuretisk behandling

       

Ivabradin*

       

Digoxin

       

CRT

       

ICD

       

Inotropi

       

Hjertetransplantation

       
 

Gives hvis tåles

 

Kan overvejes

 

+ Angiotensin receptor og neprilysin inhibitor (ARNI) gives jvf kriterier angivet i afsnit 5.5.1

* Ivabradin gives kun til patienter med sinusrytme og hjertefrekvens > 70 slag/minut, se afsnit 5.5.1

5.5.1 Farmakologisk behandling af HFrEF

ACE-hæmmere og Angiotensin II receptor blokker (ARB)
ACE-hæmmere er basisbehandling for patienter med HFrEF og forbedrer overlevelsen uden at ændre nævneværdigt på symptomerne.

 • Behandlingen startes med langtidsvirkende præparat i lav dosis.
 • Forsigtighed skal specielt udvises hos ældre og ved intensiv diuretisk behandling.
 • Oftest kan første dosis med fordel gives om aftenen, eventuelt efter kort (op til ét døgns) pause eller reduktion i dosis af diuretika.
 • Derefter sker en gradvis optrapning til de slutdoser, der er svarende til doser anvendt i de kliniske studier.
 • Typisk optitreres ved fordobling af dosis med en til to ugers intervaller ambulant, men hurtigere under indlæggelse med monitorering af nyrefunktion og blodtryk.
 • Kreatinin og kalium måles før behandlingsstart, efter 1 og 4 uger og derefter efter skøn.
 • En relativ stigning i kreatinin på 30% er forventelig, mens større stigninger (> 50%) bør altid medføre afklaring af årsagen og eventuelt ophør eller dosisreduktion.
 • Enalapril kan optitreres til 20 mg x 2, hvis det tolereres uden komplikationer.

ACE-hæmning betragtes som en klasseeffekt, og alle ACE-hæmmere kan anvendes. Den bedste dokumentation for mortalitetsreduktion findes dog for enalapril, ramipril og trandalopril. Se nedenstående Tabel 5.2 for start og måldoser for de mest almindelige ACE-hæmmere markedsført i Danmark.

Tabel 5.2: Start- og måldoser for de almindeligste ACE-hæmmere markedsført i Danmark med indikationen HFrEF 

 

Startdosis

Måldosis

Enalapril

2,5 mg x 1-2

10 mg x 2

Ramipril

1,25 mg x 2

5 mg x 2

Trandolapril

0,5 mg x 1

4 mg x 1

 

ARB gives til patienter som under ACE-hæmmer behandling udvikler persisterende tør hoste uden anden forklaring (inkompensation), eller anden uacceptabel bivirkning.

 • Det er vigtig at kende dosis for den mortalitets- og morbiditetsreducerende virkning. Nedenstående tabel angiver de måldoser som tilstræbes
 • ARB giver samme grad af nyrefunktionspåvirkning som ACE-hæmmere.
 • Behandlingen gives efter samme forholdsregler som for ACE-hæmmere.

 Tabel 5.3 Start- og måldoser for ARB markedsført i Danmark med indikationen hjertesvigt

 

Startdosis

Måldosis

Candesartan

4 mg x 1

32 mg x 1

Valsartan

40 mg x 2

160 mg x 2

Losartan

12,5 mg x 1

150 mg x 1

Candesartan og Valsartan er bedst dokumenteret til behandling af HFrEF mht en mortalitetsreducerende effekt.

Angiotensin Receptor og Neprilysin Inhibitor (ARNi)

ARNi præparatet Entresto består af en ARB (Valsartan) og en neprilysin inhibitor (Sacubitril) i et og samme molekyle. Entresto givet i måldosis 200 mg (97/103 mg) x 2 er bedre end Enalapril 10 mg x 2 til at forebygge død og indlæggelse ved HFrEF.

ARNi er indiceret til HFrEF patienter, der er i den for patienten maksimalt tolerable doser af den basale hjertesvigtsbehandling. ARNi anbefales generelt til pt der er i target dosis af ACE-I/ARB, og bør overvejes til pt med lavere stabil dosis af ACE-I/ARB. Forinden skal den diuretiske behandling være optimeret og et eventuelt behov for revaskularisering, kardial resynkronisering (CRT) eller behandling mod arytmi skal være afklaret. Når dette er sikret, er Entresto indiceret til patienter, der opfylder alle følgende kriterier:

ARNi bør derfor overvejes til patienter, der er i den for patienten maksimalt tolerable doser af den basale hjertesvigtsbehandling. Forinden skal den diuretiske behandling være optimeret og et eventuelt behov for revaskularisering, kardial resynkronisering (CRT) eller behandling mod arytmi skal være afklaret. Når dette er sikret, er Entresto indiceret til patienter, der opfylder alle følgende kriterier:

 • Fortsat symptomatisk hjertesvigt (NYHA II-IV) med venstre ventrikel EF ≤ 35 %
 • Systolisk blodtryk > 95 mmHg
 • BNP > 150 pg/ml eller NT-pro-BNP > 600 pg/ml (71 pmol/l) ELLER have været hospitaliseret indenfor det sidste år for hjertesvigt samt have BNP > 100 pg/ml eller NT-pro-BNP > 400 pg/ml (47 pmol/l); hvor BNP/NT-proBNP er målt inden for 6 mdr.

 

Følgende forholdsregler skal iagttages ved opstart af Entresto:

 • Behandlingen bør varetages af speciallæger i kardiologi, eller fra afdelinger som behandler kardiologiske patienter. Der søges enkelttilskud.
 • Der gælder samme forholdsregler for Entresto som ved opstart af ACE-hæmmer/ARB mht at indlede behandlingen i lav dosis under nøje monitorering af blodtryk, nyrefunktion, og symptomer på angioødem. ACE-i seponeres 36 timer før start af Entresto.
 • Der er begrænset erfaring med Entresto til pt med eGFR < 30 ml/min/1.73 m2 hvorfor det generelt ikke anbefales.
 • Pt der forinden fik maksimal ACE-i/ARB dosis kan starte Entresto 100 mg (49/51 mg) x 2 og optitreres efter 1-2 uger.
 • Pt der forinden fik lav dosis ACE-i/ARB dosis starter med Entresto 50 mg (24/26 mg) x 2 og der optitreres efter 3-4 uger.
 • Patienter i tidligere stabil ACEi behandling, der ikke kan optitreres til Entresto 200 (97/103 mg) mg x 2 eller som udvikler bivirkninger, anbefales at skifte tilbage til ACE-i; men det gælder ikke pt med tidligere ARB.
 • I maksimale doser giver Entresto formentligt lidt mere hypotension og lidt mindre nyrefunktionspåvirkning end Enalapril 

Diuretika
Gives til alle med tegn på væskeretention, men gives i lavest nødvendige doser.

 • Ved normal nyrefunktion startes i lave doser eksempelvis furosemid tbl. 40 mg x 2-3, eller ved beskedne symptomer tbl. bendroflumethiazid 2.5 mg x 1-2.
 • Loop diuretika bør ikke engangsdoseres (retard præparater og dagsdosis < 40 mg måske undtaget).
 • Loop diuretika bliver ofte nødvendige, og ved behov for en større mængde diuretika er kombination med et thiaziddiuretikum ofte hensigtsmæssigt.
 • Furosemid absorberes bedst ved indtagelse en halv time før måltid.
 • Metolazone (Zaroxolyn) er et potent thiazidlignende diuretikum (tilladelsespræparat), der ofte kan anvendes i kombination med loop diuretika ved behandlingsrefraktær inkompensation, doser mellem 1,25-5 mg x 1. Stor risiko for elektrolytforstyrrelser.
 • Klassiske thiazider e.g Centyl er ikke effektive ved svært nedsat nyrefunktion (eGFR< 30 ml/min/1,73m2).

Betablokkere
Gives til alle som har eller har haft symptomatisk HFrEF og forbedrer overlevelsen.

 • I Danmark bruges carvedilol, metoprolol SR, bisoprolol og nebivolol. De tre førstnævnte har vist mortalitetsreduktion i kliniske studier. Carvedilol kan doseres 2 x 50 mg daglig ved vægt over 85 kg eller ved ønske om en større blodtryksreduktion.
 • Ved påbegyndelsen af behandlingen kan patienterne opleve en midlertidig forværring af symptomer i op til flere uger, hvilket de bør informeres om.
 • Betablokade bør først startes når patienten er afvandet og i klinisk stabil fase.
 • Kronisk bronkitis uden reversibel luftvejsobstruktion og perifer arteriel insufficiens kontraindicerer ikke initiering af betablokade.
 • Der opstartes i lav dosis og øges (fordobles) i dosis efter to uger indtil måldosis eller maksimal opnåelig dosis er nået.
 • Hos patienter med betydelig symptomatisk hjertesvigt (NYHA III-IV) bør optitrering foregå langsommere og under tæt kontrol af blodtryk og puls.
 • Undertiden kan indlæggelse under denne optitrering være nødvendig.

 

Tabel 5.4: Start- og måldoser for betablokkere markedsført i Danmark med indikationen HFrEF 

 

Startdosis

Måldosis

Carvedilol

3,125 mg x 2

25 mg x 2

Metoprolol SR

12,5 - 25 mg x 1

200 mg x 1

Bisoprolol

1,25 mg x 1

10 mg x 1

Nebivolol

1,25 mg x 1

10 mg x 1

Mineralocorticoid-receptor-antagonister (MRA)

Behandling med MRA anbefales rutinemæssigt ved kronisk hjertesvigt (NYHA II-IV) og EF ≤ 35% for at øge overlevelsen. Spironolakton er førstevalg på grund af lavere pris, men Eplerenon anbefales hos patienter der ikke tåler spironolakton på grund af bivirkninger (gynækomasti eller smerter i mammae). Effekten er bedst dokumenteret ved andre samtidige tegn på dårlig prognose, f.eks. nylig hospitalisering, EF < 30%, EKG med QRS > 130 ms, eller ca. 4 gange forhøjet BNP/NT-proBNP. Dosis af eplerenon bør være ca. dobbelt så stor som spiron.

MRA bør generelt ikke anvendes til patienter med nyreinsufficiens (s-kreatinin > 220 mikromol/l,eGFR < 30 ml/min eller Kalium > 5.0 mmol/l)

 • Startdosis er 12.5- 25 mg x1 stigende til 25-50 mg dgl under kontrol af K og nyrefunktion.
 • Na, K og kreatinin bør kontrolleres hyppigt, første gang senest en uge efter behandlingsstart, særligt ved nedsat nyrefunktion, og i stabil fase mindst hver 3-6 måned.
 • Skal pauseres i forbindelse med episoder med dehydrering, stigende kreatinin, eller P-Kalium over 5.5 mmol/l.

Det anbefales at behandle med MRA hos patienter, der i tilslutning til AMI (inden for 14 dage) har symptomatisk hjertesvigt og EF ≤ 40%.

Ivabradin
Gives kun til patienter i sinusrytme med fortsatte symptomer (NYHA II-IV) efter optitrering med ACE-hæmmer/ARB,  betablokker og MRA, hvor EF stadig er ≤ 35%, og hjertefrekvens er over 70/min. 

 • Ivabradin kan ikke erstatte betablokkerbehandling, som skal være forsøgt maksimalt optitreret inden opstart.
 • Ivabradin gives hvis fortsat EF ≤ 35%, og hjertefrekvens er over 70/min målt efter 5 min hvile. Initialt doseres 5 mg x 2, stigende til 7.5 mg x 2 afhængig af effekt. Effekten er større jo højere initial hjertefrekvens.
 • Anden årsag til sinustakykardi skal overvejes inden opstart – f.eks. thyrotoxikose, hypovolæmi, infektion og anæmi.

Digoxin
Anvendes til patienter med atrieflimren, og til udvalgte patienter i sinusrytme med uacceptable symptomer på trods af behandling med ovennævnte farmaka. Der er ikke dokumenteret overlevelsesgevinst ved anvendelse af digoxin, og behandlingen er således rent symptomatisk. Det foretrækkes at dosere til laveste del af terapeutisk interval.

Hydralazin + isosorbiddinitrat
Udvalgte patienter med HFrEF kan behandles med kombinationen Apresolin og Cardopax R for at øge overlevelsen. Det gælder patienter hvor ACE-hæmmer/ARB har været forsøgt, men ikke tolereres, f.eks patienter med nedsat nyrefunktion. Initialt anbefales Apresolin 25 mg x 2 dagligt, stigende til 75 mg x 3, men doser over 100 mg dagligt er forbundet med flere bivirkninger. Apresolin (tilladelsespræparat) kræver ”human generel udleveringstilladelse” som søges via lægemiddelstyrrelsen. Cardopax R gives initialt 40 + 20 mg dagligt stigende til 80 mg kl 8 og 40 mg kl 18. I 2017 planlægges et afklarende dansk placebokontrolleret studie med apresolin og isosorbiddinitrat versus placebo som add-on terapi til patienter med HFrEF.

Intravenøs jern

Intravenøs jern anbefales ikke rutinemæssigt ved jernmangel (ferritin under 100 µg/l eller ferritin 100-300 µg/l i kombination med transferrin mætning < 20%) pga manglende dokumentation for en mortalitetsgevinst, og da polyfarmaci skal undgås. IV jern kan overvejes som symptomatisk behandling, såfremt fokus er skiftet væk fra en prognoseforbedrende strategi og i retning af symptom og livskvalitet-behandling.

Q-10

Q10 har i et enkelt mindre studie vist sig at have positive effekter på mortalitet som var et sekundært endepunkt, men indtil yderligere studier foreligger anbefales det ikke rutinemæssigt.

Inotropi
Bør kun opstartes hvis det skønnes at forværring af hjertesvigt er reversibelt, eller at behandlingen følges af mekanisk cirkulationsstøtte eller transplantation. Der henvises til Kapitel 4: Akut hjertesvigt.

5.5.2 Pacemaker og ICD behandling ved HFrEF

Biventrikulær pacing/ Cardiac Resynchronization Therapy (CRT).

Formålet med behandlingen er at resynkronisere kontraktionen af venstre ventrikel ved konventionel endokardial pacing af højre ventrikel og pacing af venstre ventrikel via en paceelektrode indført i en sidegren til sinus coronarius. Behandlingen har vist sig at forbedre arbejdskapaciteten samt at reducere hjerteinsufficiens-symptomer, hospitalsindlæggelser og mortalitet. Behandlingen kombineres ofte med en ICD (CRT-D) (se Kapitel 20: Implanterbar defibrillator (ICD)).

Følgende patienter bør henvises til vurdering om der er indikation for Cardiac resynchronization therapy (CRT):

 • Hjertesvigtssymptomer svarende til NYHA II-IV trods optimal medicinsk behandling (NYHA IV: fortrinsvis ambulante, ikke-hospitaliserede patienter), og
 • EF ≤ 35% (ved en nylig ekkokardiografi), og
 • Venstresidigt grenblok med QRS > 120 ms

CRT bør som regel tilbydes patienter med QRS 150 ms. Indikationen for CRT hos patienter med QRS 120-150 ms bør kun stilles efter individuel vurdering baseret på NYHA klasse, hjertesvigts ætiologi, køn, arvæv, og tilstedeværelse af mekanisk dyssynkroni af venstre ventrikel påvist ved en billeddannende modalitet (oftest ekkokardiografi).

Ved permanent atrieflimren skal patienten være tilstrækkeligt frekvensreguleret for at profitere af behandlingen (>95% BiV pace), og såfremt dette ikke opnås farmakologisk må man overveje His ablation.

Overvejelser om CRT ved følgende kliniske situationer/problemstillinger:

 • Ved indikation/behov for bradypacing til patienter med symptomatisk hjertesvigt og EF ≤ 40%, bør der tilbydes CRT i de tilfælde hvor der forventes en høj frekvens af højre ventrikel pacing (f.eks. ved intermitterende AV-blok),
 • Ved højresidigt grenblok anbefales CRT ikke rutinemæssigt da behandlingsgevinsten er tvivlsom. Men i selekterede tilfælde kan der efter individuel vurdering overvejes CRT ved NYHA III-IV og EF ≤ 35%. Man bør basere indikationen på tilstedeværelse af mekanisk dyssynkroni af venstre ventrikel påvist ved en billeddannende modalitet (oftest ekkokardiografi) og i tæt samarbejde med det implanterende center  
 • Ved QRS bredde ≤ 120 ms anbefales CRT ikke.

Ved manglende symptomatisk forbedring eller forværring efter, at patienten initialt har responderet godt på CRT, bør man konferere med det implanterende center med henblik på reversibel årsag: fx dysfungerende sinus coronarius elektrode, hyppige episoder med takyarytmi eller sub-optimal programmering.

ICD
Primær profylaktisk ICD
er generelt indiceret ved:

 • Symptomatiske patienter NYHA-klasse II-III trods optimal medicinsk behandling og
 • EF ≤ 35% efter optimal medicinsk behandling

Patienten henvises til center mhp. ICD-implantation. Patienter i NYHA klasse IV kan ved planlagt implantation af biventrikulær pacemaker evt. samtidig tilbydes primær profylaktisk ICD.

Patienter med HFrEF skal være mindst 90 dage på afstand af AMI, CABG, samt en individuel vurdering efter PCI.

Asymptomatiske patienter uden tidligere klinisk hjertesvigt kan tilbydes profylaktisk ICD i tilfælde af fortsat LVEF ≤ 30% ca. 3 mdr efter optimal medicinsk behandling.

Analyser af DANISH og andre studier tyder på, at yngre patienter med symptomatisk non-iskæmisk kardiomyopati og HFrEF med EF ≤35% kan have overlevelsesgevinst af primær profylaktisk ICD. En egentlig aldersgrænse kan dog ikke fastsættes, men må bero på en individuel vurdering af patienten. DANISH-resultatet støtter, at patienter ≥68 år ikke har gevinst af primær-profylaktisk ICD.

ICD-behandling skal generelt ikke tilbydes patienter med non-iskæmisk HFrEF og høj alder, forventet begrænset restlevetid (<12 måneder for NYHA II-III, <6 måneder for NYHA IV), betydende komorbiditet, fremskreden biologisk alder eller psykiske faktorer, der kan vanskeliggøre accept af behandlingen.

Sekundær profylaktisk ICD tilbydes efter vanlige retningslinier (se Kapitel 20: Implanterbar defibrillator (ICD)).

5.5.3 Hjertetransplantation og venstre ventrikel assist device

Hjertetransplantation og venstre ventrikel assist device.
Der foretages 20-30 hjertetransplantationer årligt i Danmark. Hjertetransplantation bør overvejes hos patienter med symptomer svarende til NYHA klasse III-IV trods maksimal medicinsk behandling og implantation af biventrikulær pacemaker (hvis indiceret).

 • Der findes ingen principiel øvre aldersgrænse, men i praksis vil de fleste patienter over 70 år have betydende kontraindikationer.
 • I enkeltstående tilfælde kan hjertetransplantation komme på tale hos patienter uden fremtrædende hjertesvigt, eksempelvis ved isolerede kardiale tumorer eller behandlingsrefraktære ventrikulære arytmier.
 • Patienterne henvises fra regionernes hjertecentre til vurdering til hjertetransplantation på transplantationscentrene Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet.

Patienterne udredes på transplantationscenteret for at afsløre følgende tilstande, som kontraindicerer hjertetransplantation absolut eller relativt:

 • Fikseret forhøjet lunge-karmodstand
 • Perifer arteriel insufficiens
 • Aktiv infektion
 • Kronisk lungesygdom
 • Kronisk nyre- eller leverinsufficiens (som ikke skyldes hjertesvigt eller behandling)
 • Systemsygdom, HIV, nylig cancersygdom
 • Ringe compliance eller psykisk sygdom som må forventes at medføre complianceproblemer
 • Aktivt misbrug (herunder rygning eller alkoholisme).

Ofte er kontraindikationerne relative, og konference med transplantationscenter anbefales. Patienter, som ikke kan tilbydes hjertetransplantation, eksempelvis på grund af nylig cancer eller forhøjet lungekarmodstand, kan eventuelt tilbydes implantation af venstre ventrikel assist device som destinationsbehandling.

5.5.4 Non-farmakologisk og palliativ behandling

Opfølgning bør foregå i hjertesvigtklinik eller ambulatorium med personale, der er uddannet til at følge disse patienter. Nedenstående behandlinger har ikke tilstrækkelig dokumenteret effekt på overlevelsen, men kan forbedre symptomer og dermed være relevant at overveje for udvalgte patienter.

 • Fysisk træning anbefales til patienter med milde til moderate hjertesvigtsymptomer. Patienter skal være velkompenserede, stabile og i et optitreringsforløb med betablokkere og ACE-i/ARB, men ikke nødvendigvis fuldt optitreret i alle præparater. Træningen giver bedre fysisk formåen og bedre livskvalitet, men er uden sikker effekt på overlevelsen.
 • Patienter med tendens til overhydrering bør nedsætte væskeindtaget til 2 l/dag. Tilsvarende bør saltindtag reduceres.
 • Optitering og monitorering kan evt foregå ved hjælp af telemedicin
 • Diæt er en naturlig del af behandlingen hos overvægtige patienter med hjertesvigt, men der er aldrig påvist reduktion af morbiditet eller mortalitet ved vægttab. Hos patienter med kardiel kakeksi eller underernæring bør kosten sigte mod at undgå yderligere vægttab.
 • Søvnapnø optræder hos op mod en tredjedel af patienter med hjertesvigt, hyppigere ved NYHA III og IV. CPAP behandling anbefales ved obstruktiv søvnapnø mhp bedre søvn og mindre dagstræthed, men der afventes flere studier før det kan anbefales som rutinebehandling. Behandling af overvejende central søvnapnø med adaptiv servo-ventilation anbefales ikke p.gr.a. overdødelighed ved behandling i et stort randomiseret studie.

5.5.5 Behandling af iskæmisk hjertesygdom

Patienter med iskæmisk hjertesygdom og HFrEF, som ikke får statin, skal ikke rutinemæssigt tilbydes denne behandling. Patienter, som er i behandling med statiner kan fortsætte med den behandling, med mindre de selv ønsker at stoppe behandlingen.

CABG er indiceret hos patienter med EF ≤ 35% med angina pectoris, betydende koronarsygdom i form af hovedstammestenose eller hovedstammestenose ækvivalent samt proksimal LAD-stenose med 2- eller 3-karssygdom. Revaskularisering hos patienter med venstresidigt HFrEF uden angina pectoris er kontroversielt. Patienter med viabelt myokardie kan overvejes revaskulariseret, men dokumentation for gavnlig effekt kan diskuteres.


5.6 Medicin som skal undgås ved hjertesvigt

NSAID og COX-2 hæmmere reducerer nyrefunktionen og medfører salt og vandretention hos hjertesvigtpatienter. Bør helt undgås, da de formentlig øger mortaliteten. Smerter behandles med paracetamol eller opiod præparater.

Calciumantagonister af non-dihydropyridintype (verapamil, diltiazem) virker negativt inotrope og medfører forværring i hjertesvigt. Dihydropyridiner (amlodipin, felodipin) kan anvendes til evt. behandling af hypertension eller angina pectoris, men er ikke  indiceret for hjerteinsufficiens per se.

Antiarytmika skal anvendes med forsigtighed. Klasse Ic præparater og dronedarone er kontraindicerede for patienter med hjertesvigt eller EF under 40%. Hvis der er behov for behandling med et klasse III antiarytmikum bør amiodaron foretrækkes.


5.7 Hyppige problemstillinger under behandling

Non-sustained ventrikulær takykardi (NSVT) er et overordentligt hyppigt fund hos patienter med sværere HFrEF. Farmakologisk behandling af asymptomatisk NSVT, udover betablokade og korrektion af evt. hypokaliæmi, er ikke indiceret.

Hypotension. Er primært et problem hvis den er symptomatisk. Doseringen af ACE-hæmmere/ARB eller betablokkere bør kun reduceres/seponeres efter at anden blodtrykssænkende behandling er søgt justeret. Ortostatisk hypotension er en naturlig konsekvens af den givne behandling, og bør kun sjældent medføre behandlingsændring.

Hyperkaliæmi optræder hyppigt i forbindelse med ACE-hæmmer/ARB og især ved kombination med MRA. Hvis det ikke løses ved at reducere eller fjerne kaliumtilskud, kan MRA reduceres i dosis, men somme tider må behandlingen med aldosteron-antagonist afbrydes.

Kronisk hyponatriæmi behandles med væskerestriktion.

Stigende kreatinin skyldes ofte dehydrering på grund af kraftig diuretisk behandling eller hypotension. Reducer diuretika og pauser aldosteron-antagonist. Behandlingen med ACE-hæmmer/ARB er dokumenteret renoprotektiv og bør udelukkende seponeres på tvingende indikation.

Tør hoste skyldes oftest enten ACE-hæmmere eller inkompensation. Prøv evt. at øge diuretikadosis og evaluer inden der skiftes til ARB. Såfremt hosten persisterer under ARB skiftes tilbage, og årsagen til hosten afsøges.

Arthritis urica er enten en konsekvens af sygdommen eller af den diuretiske behandling. Behandles med intraartikulære steroid injektioner, paracetamol eller colchicin i det akutte stadie. Profylaktisk behandling med allopurinol efter vanlige retningslinier (CAVE nyrefunktionen).

Erektil dysfunktion er enten en følge af sygdommen eller behandlingen heraf. Overvej skifte fra spironolacton til eplerenon, og skifte af betablokker til Nebivolol. Patienter kan tilbydes behandling med PDE-5-hæmmere efter vanlige retningslinier.


5.8 Farmakologisk behandling af HFpEF

Hos patienter med hjertesvigt og EF ≥ 50% er behandlingen især rettet mod den objektivt påviselige dysfunktion eksempelvis atrieflimren, hjerteklapfejl, iskæmisk hjertesygdom, og evt højresidige hjertesvigt.

Empirisk rettes behandlingen af HFpEF mod en normalisering af blodtrykket. Der har i flere studier ikke kunne påvises morbiditets- eller mortalitetsreducerende virkning af ARB eller ACE-hæmmere til HFpEF. Behandlingen er alene empirisk, symptomatisk, ofte baseret på diuretikum, frekvensregulation, ACE-hæmmer/ARB og antiiskæmiske droger. Patienter med HFpEF og høj risiko for død og genindlæggelse havde gavn af spiron 25 mg dagligt i en (post hoc) subgruppe analyse.


5.9 Farmakologisk behandling af højresidig hjertesvigt

Kronisk højresidig hjertesvigt forekommer oftest sekundært til kronisk venstresidig hjertesvigt. Isoleret kronisk højre ventrikelsvigt kan bl.a. optræde på grund af tidligere højre ventrikel infarkt, lungeemboli, pulmonal hypertension, tricuspidal- og pulmonalklap-lidelser, kongenit hjertesygdom, venstre-højre shunt og perikardielidelser.

Specifik behandling af en række af ovennævnte lidelser er omtalt i kapitel om akut højresidig hjerteinsufficiens (Kapitel 4) og pulmonal hypertension (Kapitel 13). Ved overvejelser om afterloadreduktion med pulmonal vasodilatation, pacemakermedieret hjertefrekvensøgning og transplantation/assist device henvises til center.

Det er vigtigt at udrede årsagen til tilstanden med henblik på kausal behandling. Udredning kan ud over ekkokardiografi omfatte bl.a. koronararteriografi, højresidig hjertekateterisation, lungefunktionsundersøgelse, lungescintigrafi og CT-scanning af thorax.

Der foreligger ingen større, randomiserede undersøgelser vedrørende medicinsk behandling af isoleret højre ventrikel svigt. ACE-hæmmere/ARB og spironolacton er uden dokumenteret effekt (med mindre der også optræder venstre ventrikelsvigt). Betablokkerbehandling opfattes som relativt kontraindiceret, med mindre der foreligger koeksisterende venstre ventrikelsvigt.


Forfattere: Olav Wendelboe Nielsen, Kenneth Egstrup og Lars Køber

Referenter: Morten Schou og Hans Eiskjær