Habilitet

Habilitetsregler i Dansk Cardiologisk Selskaber

I selskabets vedtægter § 3 stk 6 står:

Medlemmer af selskabet med tillidsposter og forfattere af DCS-udgivelser (kliniske rapporter (inklusive endorsement af ESC Guidelines), holdningspapirer og NBV kapitler) skal afgive habilitetserklæring. Ved tillidsposter forstås i denne sammenhæng bestyrelsesposter samt formandspost i udvalg og arbejdsgrupper.

Medlemmer med fast tilknytning til medicinal- eller medikoindustrien kan ikke varetage tillidsposter i selskabet.

Forfattere på DCS-udgivelser kan ikke have fast tilknytning til medicinal- eller medikotekniske firmaer indenfor det område som dækkes af udgivelsen.

Ved fast tilknytning forstås:

  • Direkte firmasponsoreret mødeplanlægning/mødeledelse/produktrelateret undervisning, gentagne foredrag inden for et specifikt emneområde betalt af et enkelt firma samt deltagelse i nationale/internationale advisory boards. Enkeltstående foredrag samt firmasponsoreret aktivitet i relation til gennemførelse af konkrete forskningsprojekter som endnu ikke har aktuel kommerciel interesse regnes ikke for fast tilknytning.
  • Indehaver af selvadministreret aktiebeholdning inden for medicinal- eller medikoteknik-industrien (gælder også ægtefælle/samlever).
  • Tillidsposter i et medicinal- eller medikoteknisk firma (f. eks direktion, bestyrelse eller akademisk medarbejder).
  • Ægtefælle/samlever er ansat i et medicinal- eller medikoteknisk firma med arbejdsområde indenfor kardiologi.
  • Samlet personlig årlig indkomst ved samarbejde med et eller flere firmaer indenfor medicinal-/medikoindustrien over kr. 75.000.

Har et medlem tidligere haft fast tilknytning til medicinal- eller medikoindustrien, vil der være en karensperiode på to år, før man kan besætte en tillidspost i DCS eller være forfatter på en DCS-udgivelse. DCS’ bestyrelse vil i tvivlstilfælde træffe endelig afgørelse om habilitet i forhold til den konkrete situation.

DCS’ bestyrelse vil kunne dispensere fra ovenstående regler i situationer, hvor det skønnes nødvendigt.

I tilfælde af, at DCS’ bestyrelse træffer afgørelse i henhold til ovenstående skal begrundelsen fremgå af bestyrelsesreferater.

Habilitetserklæringer udfyldes af bestyrelsesmedlemmer, formænd for arbejdsgrupper og udvalg, NBV-forfattere og – referenter, forfattere til DCS-rapporter og holdningspapirer og opdateres hvert år efter DCS’ generalforsamling. Offentliggøres på hjemmesiden (cardio.dk).

Bestrider du en af ovenstående poster, er du forpligtet til mindst én gang årligt at indsende en habilitetserklæring til habilitet@cardio.dk med henblik på publicering på hjemmesiden. Skemaet skal indsendes i PDF format med filnavn [Habilitetserklæring][mellemrum][Navn] uden parenteser.

Alfabetisk oversigt over medlemmers habilitetserklæringer

 

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK