38. Kørekort hos patienter med hjertelidelser

Kapitlet er uændret i NBV 2017

Indledende bemærkninger
38.1 Iskæmisk hjertesygdom – tabel 1
38.2 Syncoper – tabel 2
38.3 Arytmier – tabel 3
38.4 ICD behandling – tabel 4
38.5 Hjertesvigt, klap/aortasygdomme, hypertension– tabel 5
38.6 Medfødt hjertesygdom – tabel 6 


Indledende bemærkninger

Indholdet af de enkelte tabeller er ikke ændret i forhold til DCS Kørekortrapport fra 2012, der er tiltrådt af Sundhedsstyrelsen. De faglige begrundelser for indholdet inklusive risikoberegningen og litteraturreferencer kan læses i selve rapporten på cardio.dk.

Der skelnes mellem Gruppe 1 og 2.

 • Gruppe 1 – almindelige privatbilister
 • Gruppe 2 – førere af lastbiler, bus etc. samt førere i erhvervsmæssigt øjemed af mindre køretøjer (taxa, ambulance mindre bus etc.)

Væsentligt at huske er følgende:

 • Det er altid myndigheden der har den endelige afgørelse – ikke kardiologen/lægen
 • Lægen  har pligt til at meddele en patient at bilkørsel ikke må finde sted såfremt de helbredsmæssige betingelser ikke er opfyldt
 • Lægen har pligt til at kontakte embedslægen såfremt  det fremgår at patienten ikke vil overholde påbud om kørselsforbud.

38.1 Iskæmisk hjertesygdom, tabel 1 i rapporten

Væsentligt:

 • Ingen hvileangina
 • Ingen malign arytmi
 • gruppe 1 kan køre hvis < NYHA IV
 • gruppe 2 skal testes med arbejdstest og ekkokardiografi

Iskæmisk hjertesygdom

Gruppe 1

Gruppe 2

Stabil angina pectoris eller asymptomatisk iskæmisk hjertesygdom

Ingen restriktioner hvis:

 • ingen angina pectoris i hvile/ved sindsbevægelse,
 • ingen svær hjerteinsufficiens (NYHA 4)
 • ingen malign arytmi.

Ingen restriktioner hvis: 

 • ingen angina pectoris i hvile/ved sindsbevægelse,
 • ingen hjerteinsufficiens (NYHA 3-4)
 • ingen malign arytmi
 • opnår ved arbejdstest ≥ 5 METS
 • LVEF>35 %

 

Betingelser:

Vurderes ved speciallæge i kardiologi

Fornyelse efter 1 år, herefter hvert 5 år.

3 kar sygdom - 3VD

Ingen restriktioner hvis:

 • ingen angina pectoris i hvile/ved sindsbevægelse,
 • ingen svær hjerteinsufficiens (NYHA 4)
 • ingen malign arytmi

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares før behandling har fundet sted

 Venstre hovedstamme stenose - LMS

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares før behandling har fundet sted

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares før behandling har fundet sted

Efter akut koronar syndrom - AKS (STEMI, NSTEMI, UAP)

LVEF>35 % og/eller evt. udført PCI

Ingen restriktioner hvis ved udskrivelsen:

 • ingen angina pectoris i hvile/ved sindsbevægelse,
 • ingen svær hjerteinsufficiens (NYHA 4)
 • ingen malign arytmi

 

Ingen restriktioner hvis 30 dage efter udskrivelsen:

 • ingen angina pectoris i hvile/ved sindsbevægelse,
 • ingen hjerteinsufficiens (NYHA 3-4),
 • ingen malign arytmi,
 • opnår ved arbejdstest ≥ 5 METS,
 • LVEF> 35 %

Betingelser:

Vurderes ved speciallæge i kardiologi

Fornyelse efter 1 år, herefter hvert 5 år.

Efter AKS (STEMI, NSTEMI, UAP) og LVEF < 35 %

Do

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

Efter CABG (også for 3-karssygdom og venstre hovedstammestenose)

Ingen restriktioner hvis 1 måned efter udskrivelse:

 • ingen angina pectoris i hvile/ved sindsbevægelse,
 • ingen svær hjerteinsufficiens (NYHA 4)
 • ingen malign arytmi

Ingen restriktioner hvis 3 måneder efter udskrivelsen*:

 • ingen angina pectoris i hvile/ved sindsbevægelse,
 • ingen hjerteinsufficiens (NYHA 3-4),
 • ingen malign arytmi,
 • opnår ved arbejdstest ≥ 5 METS,
 • LVEF> 35 %

 

Betingelser:

Vurderes ved speciallæge i kardiologi

Fornyelse efter 1 år, herefter hvert 5 år.

 

*Ved thorakoskopisk CABG uden sternumsplit kan gruppe 2 kørsel også genoptages efter 1 måned

 


38.2 Synkoper, tabel 2 i rapporten

Væsentligt:

Indholdet af tabellen er tiltrådt af Dansk Neurologisk Selskab og er mindre restriktive end tidligere.

Synkopetype

Gruppe 1

Gruppe 2

”Banal synkope”, enkeltstående tilfælde, ikke under højrisiko aktivitet*:

 • vasovagal synkope
 • uafklaret synkope
 • situationssynkope
 • synkope i forbindelse med akut sygdom

*højrisiko aktiviteter (bilkørsel, arbejde med maskiner eller i højde)

Ingen restriktion

Ingen restriktion

Recidiverende synkoper (inkl. gentagne ”banale” synkoper, dog ikke synkoper i forbindelse med akut sygdom eller situationssynkope)

Kørekort kan udstedes, fornyes eller bevares, hvis patienten efter adækvat udredning og behandling har været anfaldsfri i 3 måneder, ved synkope under bilkørsel i 6 måneder

Kørekort kan generelt ikke udstedes, fornyes eller bevares, med mindre årsagen til synkopen er helt afklaret og behandlingen har vist sig effektiv med anfaldsfrihed i 12 måneder.

Recidiverende situationssynkoper der ikke opstår under højrisiko aktivitet eller recidiverende synkoper i forbindelse med anden akut sygdom

Ingen restriktion

Ingen restriktion

Sinus caroticus synkope

Kørsel kan genoptages 1 uge efter anlæggelse af PM og ophør af symptomer ved carotis-massage.

Kørsel kan genoptages efter klinisk kontrol 4 uger efter anlæggelse af PM og ophør af symptomer ved carotis-massage

Hostesynkope med gentagne tilfælde

Kørsel kan genoptages efter 1 års symptomfri observation på basis af lægeudtalelse

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

Kardial synkope

se tabel om arytmier

se tabel om arytmier

 


38.3 Arytmier, tabel 3 i rapporten

Væsentligt: ICD behandling er samlet i selvstændig tabel 4 (se nedenfor)

Arytmi type

Gruppe 1

Gruppe 2

AVNRT uden synkope

Ingen restriktion.

Ingen restriktion.

AVNRT med synkope

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares før der er foretaget ablation.

Kørsel kan genoptages 1 uge efter vellykket ablation

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares før der er foretaget ablation.

Kørsel kan genoptages 1 uge efter vellykket ablation

Wolf-Parkinson-White (WPW) uden synkope

Ingen restriktion.

 

Ingen restriktion med mindre der er anamnese med atrieflimren, hvor kørekort hverken kan udstedes, fornyes eller bevares før der er foretaget ablation.

Kørsel kan genoptages 1 uge efter vellykket ablation

Wolf-Parkinson-White (WPW) med synkope

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares før der er foretaget ablation.

Kørsel kan genoptages 1 uge efter vellykket ablation

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares før der er foretaget ablation.

Kørsel kan genoptages 1 uge efter vellykket ablation

Fasikulær-, udløbsdels- ventrikulær takykardi

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares før der er foretaget ablation.

Kørsel kan genoptages 1 uge efter vellykket ablation

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares før der er foretaget ablation.

Kørsel kan genoptages 1 uge efter vellykket ablation

Atrieflimren og atrieflagren

Ingen restriktion

Ingen restriktion

Bradykardi med indikation for pacemaker behandling

Uden synkoper

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares før der er foretaget pacemaker implantation.

Kørsel kan genoptages 1 uge efter pacemaker implantation

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares før der er foretaget pacemaker implantation.

Kørsel kan genoptages 1 uge efter pacemaker implantation

Bradykardi med indikation for pacemaker behandling

Med synkoper

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares før der er foretaget pacemaker implantation.

Kørsel kan genoptages 1 uge efter pacemaker implantation

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares før der er foretaget pacemaker implantation.

Kørsel kan genoptages 4 uger efter pacemaker implantation på basis af udtalelse fra behandlende pacemakercenter

Efter pacemaker-skift eller lommerevision

Kørsel kan genoptages efter ca. 1 uge (patienten skal være smertefri)

Kørsel kan genoptages efter ca. 1 uge (patienten skal være smertefri)

Efter replacering/skift af elektrode

Som ved primær implantation

Som ved primær implantation

 

 


38.4 ICD behandling, tabel 4 i rapporten

Væsentligt:

 • Lettelse for gruppe 1 førere, idet restriktion er mindsket fra 6 til 3 måneder
 • Stramning overfor gruppe 2 førere hvor kørekort ikke længere er muligt
 • Der kan være situationer hvor der er implanteret en ren profylaktisk ICD til en gruppe 2 fører, på en så spinkel indikation, at kardiologen kan argumentere for at kørsel vil være forsvarligt.

 

Type, indikation/behandling

Gruppe 1

Gruppe 2

Implantation af Primær profylaktisk ICD

Ingen restriktioner, kørsel kan genoptages 1 uge efter implantationen såfremt hjemmemonitorering er etableret

Hvis hjemmemonitorering ikke er etableret, kan kørsel genoptages 4 uger efter implantationen på basis af udtalelse fra behandlende ICD center

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares*

*i de tilfælde hvor der er implanteret en resynkroniserings ICD (CRT-D) og hvor resynkronisering ved kontrol 1 år efter, er så effektiv at EF nu er > 35 %, og patienten i NYHA I eller II, er der ikke længere indikation for primær profylaktisk ICD og genoptagelse/udstedelse af gruppe 2 kørekort kan evt. komme på tale.

Implantation af sekundær profylaktisk ICD

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares før implantation af ICD og efterfølgende 3 måneders observation

Kørsel kan genoptages efter 3 måneder, ICD system skal være udlæst og kontrolleret før kørselstilladelse kan gives.

Betingelser:

Fornyelse efter 1 år og herefter hvert 5 år

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

 

Efter tilsigtet ICD terapi – stød*

*Anti-takykardi-pacing (ATP) registreres sjældent af patienten og medfører ikke nogen øget risiko for påvirkning af bevidstheden

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares i 3 måneder regnet fra tidspunkt for ICD stød

Kørsel kan genoptages efter 3 måneder, ICD system skal være udlæst og kontrolleret før kørselstilladelse kan gives.

Betingelser:

Fornyelse efter 1 år og herefter hvert 5 år, dog årligt hvis der er gentagne tilfælde

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

 

Efter utilsigtet ICD terapi - stød

Kørselsforbud til årsagen til den utilsigtede terapi er afklaret og afhjulpet

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

Efter ICD skift eller lommerevision

Kørselsrestriktion i ca. 1 uge (patienten skal være smertefri)

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

Efter replacering/skift af elektrode

Ingen restriktioner, kørsel kan genoptages 1 uge efter implantationen såfremt hjemmemonitorering er etableret

Hvis hjemmemonitorering ikke er etableret, kan kørsel genoptages 4 uger efter implantationen på basis af udtalelse fra behandlende ICD center

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

 

Patienter der ikke ønsker ICD på indikationen primær profylakse

Ingen restriktioner

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

Patienter der ikke ønsker ICD på indikationen sekundær profylakse

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

Kørsel kan genoptages efter 7 måneder. Der skal foreligge oplysninger om indlæggelser/skadestuebesøg i de 7 måneder inden godkendelse.

Betingelser:

Fornyelse efter 1 år og herefter hvert 5 år

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

 

 


38.5 Hjertesvigt, klap/aortasygdomme, hypertension; tabel 5 i rapporten

Væsentligt:

 • Gruppe 1 førere har meget få restriktioner

 

Gruppe 1

Gruppe 2

Hjerteinsufficiens

Funktionsklasse NYHA I - II

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner hvis:

-LVEF>35 %

- opnår >5 METS ved arb.test,

Betingelser: Årlig fornyelse

Hjerteinsufficiens

Funktionsklasse NYHA III

Ingen restriktioner

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

Hjerteinsufficiens

Funktionsklasse NYHA IV

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

Kunstigt hjerte - LVAD

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

Efter 3 måneder kan kørsel genoptages ud fra en individuel vurdering foretaget af behandlende center

Fornyelse årligt

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

Hjertetransplanterede 

Restriktioner som efter anden hjertekirurgi (se CABG)

 

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

Efter 12 måneders observation kan kørsel genoptages hvis:

-LVEF>55 %,

-normal arbejdskapacitet (80 % af forventet) og

-ingen tegn på betydende allograft vaskulopati ved screeningsundersøgelse.

Betingelser: Årlig fornyelse

Hypertrofisk cardiomyopathi - HCM

Ingen restriktion.

Hvis ICD følges regler som anført.

NYHA I – II som ved hjerteinsufficiens

NYHA III-IV som ved hjerteinsufficiens

Hvis indikation for ICD kan kørekort hverken udstedes, fornyes eller bevares

Aortastenose og andre klapsygdomme

NYHA I - II

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner hvis der opnås > 5 METS ved arbejdstest og der ikke forekommer:

-angina

-åndenød

-synkope

Betingelser: Årlig fornyelse

Aortastenose

NYHA III

Ingen restriktioner

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

 

Aortastenose

NYHA IV

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

 

Klapopererede

Ingen begrænsninger ud over de postoperative som under CABG, se tabel 1

Ingen begrænsninger ud over de postoperative som under CABG, se tabel 1

Patienter med mekanisk hjerteklap skal være i stabil AK behandling i det anbefalede niveau

Aortaaneurisme

Ingen restriktioner hvis:

Smertefri og aortadiameter <6,5cm

 

Ingen restriktioner hvis:

Asymptomatisk og aortadiameter < 5,5cm. Betingelse: Fornyes årligt.

Kronisk aortadissektion

Ingen restriktioner hvis:

Samlet diameter inkl. falsk lumen under 6,5cm.

Døgn-BT <130/80mmHg.

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares

 

Hypertension med systolisk BT > 220 og/eller diastolisk BT > 120

Ingen restriktioner med mindre der er symptomer

 • Svimmelhed
 • Svær hovedpine
 • synsforstyrrelser

Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares før blodtryk er behandlet

Hypertension der er behandlet

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner hvis acceptabel BT kontrol er opnået i form af:

-Døgn-BT < 180/110

-Ingen bivirkninger af behandling der kan medføre akut inkapacitering under kørsel

Pulmonal hypertension, primær og sekundær.

Som ved hjertesvigt, vær dog opmærksom på at der hos svære tilfælde af pulmonal hypertension optræder synkoper der i sig selv vil medføre begrænsninger til sufficient behandling er etableret og sikret virksom ved kontrol

Ingen restriktioner forudsat:

-NYHA 1-2

->5 METS ved arbejdstest.

 


38.6 Medfødt hjertesygdom, tabel 6 i rapporten

Væsentligt:

 • Ved de komplicerede typer lægges der vægt på forekomst af arytmi, hjertesvigt og synkopetendens

Type

Gruppe 1

Gruppe 2

Simple typer opererede eller ikke opererede (GUCH light)*

 

*eksempelvis ASD, VSD, pulmonalstenose og persisterende ductus arteriosus, der er lukket enten spontant eller interventionelt/kirurgisk, og hvor der ikke er tegn på pulmonal hypertension

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner

Komplicerede typer

Individuel vurdering ved specialafdeling

Individuel vurdering ved specialafdeling


Forfattere: Jens Jakob Thune og Regitze Videbæk

Referent: Ole Gøtzsche