Hjertesvigt

ESC udgav i 2021 nye guidelines med titlen: "Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure".

En arbejdsgruppe nedsat af DCS' bestyrelse har gennemgået rapporten, og udarbejdet en række kommentarer som efterfølgende har været i høring blandt selskabets medlemmer.

På baggrund af denne proces har DCS' bestyrelse besluttet at endorse denne guideline med de fremsatte kommentarer og danske forbehold. Guidelines og kommentarer er efterfølgende blevet fremlagt for selskabets medlemmer ved DCS mødet 21. maj 2022 og publiceret i Cardiologisk Forum.

Arbejdsgruppen bestod af medlemmer fra DCS Arbejdsgruppe vedrørende hjerteinsufficiens.

Klik på "Arbejdsgruppens kommentarer" ovenfor for at læse anbefalinger og kommentarer.

Klik her for at hente ESC publikationen 

Oversigt over forkortelser kan findes i ESC Heart failure guidelines 2021 s. 3603.


Arbejdsgruppen endorser alle rekommendationer fremsat i ESC Heart failure guidelines. Undtaget er nedenstående rekommendationer, der endorses med kommentarer.

Side 3609

Endorses med kommentarer: ARB behandling anses for ligeværdig med ACE-I i behandlingen af HFrEF. Rutinemæssigt anbefales opstart med ACE-I/ARB, men ARNI kan være førstevalg til udvalgte patienter.

Side 3616

Endorses med kommentarer: Genetisk udredning af non-iskæmisk kardiomyopati med fravær af en oplagt udløsende årsag (eks. hypertension, klapsygdom, takykardi o.a.) bør overvejes såfremt symptomdebut for patienten er ≤ 60 år. Genetisk udredning bør foretages af specialister indenfor arvelige hjertesygdomme, da der kan være forhold (eks. alder, etiske og forsikringsmæssige forhold), der gør at genetisk testning ikke nødvendigvis skal udføres på alle med non-iskæmisk kardiomyopati.

Side 3617


Endorses med kommentarer: De fastlagte cut-off værdier giver stor sikkerhed for at test-negative resultater er sandt negative. Men den prædiktivt positive værdi er meget lav, hvorfor let forhøjede værdier må tolkes i relation til det samlede kliniske billede (se DCS holdningspapir)

Endorses med kommentarer: Hos patienter med lav-intemediær sandsynlighed for hjertesvigt og NP koncentrationer i normalområdet samt normalt EKG, anbefales det at udskyde ekkokardiografi til andre mere sandsynlige diagnoser er eftersøgt.

Side 3618

Endorses med kommentarer: Anbefales især til patienter med symptomer og betydende reversibel iskæmi (>10% reversibilitet).

Side 3618

Endorses med kommentarer: Tilgængeligheden af non-invasive modaliteter til afklaring af iskæmisk hjertesygdom er udbredt i Danmark, hvorfor det ikke anbefales at bruge arbejdstest til denne indikation grundet en dårligere diagnostisk akkuratesse.

Side 3622

Endorses med kommentarer: Vericiguat kan overvejes såfremt patienter er behandlet med eller forsøgt behandlet med betablokkere, ARNI (ACE-I/ARB), MRA og SGLT-2i og oplever forværrring i hjertesvigt (WHF).

Side 3629

Endorses med kommentarer: Rutinemæssig medicinsk behandling af de novo hjertesvigt med LVEF >40% anbefales ikke. Mange patienter har dog en anden indikation for ACE-I eller betablokker behandling pga hypertension, diabetes, atrieflimren eller ved kardiotoxicitet sekundært til onkologisk behandling, og ved visse genetiske kardiomyopatier.

Side 3662

Endorses med kommentarer: Ved proximal stenose på større funktionelt betydende kar, er det arbejdsgruppens anbefaling at der er 2A rekommendation for revaskularisering, forudsat at alder og komorbide byrde ikke kontraindicerer revaskularisering.

Side 3625

Endorses med kommentarer: DANISH-resultatet indikerer at non-iskæmisk HF patienter ældre end 70 år ikke har gevinst af primær profylaktisk ICD.

Side 3656

Endorses med kommentarer: De data der ligger til grund for anbefalingen er af ældre dato og hidrører ikke specifikt akut hjertesvigt, men blot patienter med hjertesvigt ved indlæggelse. Profylaktisk brug af LMWH anbefales derfor ikke specifikt til brug under akut forværring i hjertesvigt, men mere generelt til immobiliserede patienter i risiko for VTE eller såfremt der imødeses væsentligt afvandingsbehov.

Side 3632

Endorses med kommentarer: Det anbefales at bruge SGLT-2i med indikation for behandling af hjertesvigt i Danmark.

Side 3556

Endorses med kommentarer: Efter resultaterne fra SHOCK II trial anbefales brugen af IABP kun såfremt anden MCS ikke kan etableres.

Side 3660

Patienter med LVAD samt intrakardielle muraltromber, bør ligeledes få marevan fremfor DOAC.

Side 3669

Endorses med kommentarer: Omend mange HF-patienter har jernmangel uafhængigt af anæmi, mener arbejdsgruppen at udredningen ikke bør tilbydes alle HF patienter, men overvejende symptomatiske patienter trods OMT. Arbejdsgruppen anser det for en 2B rekommendation.

Endorses med kommentarer: Arbejdsgruppen anser behandling med Intravenøs jern som en 2B rekommendation ud fra den foreliggende evidens.

Side 3675

Endorses med kommentarer: I Danmark vil asymptomatiske og ikke-højrisiko CV patienterne ofte blive screenet af onkologer med MUGA og EKG før potentielt kardiotoxiske onkologiske regimer. Arbejdsgruppen finder at denne praksis er optimal i forhold til at undgå forsinkelser i opstart af onkologisk behandling.

Side 3686

Kan ikke endorses: Arbejdsgruppen kan ikke endorse Tafamidisbehandling, da der ikke ydes tilskud til Tafamidis og arbejdsgruppen anser prisen for behandling at være for høj til sygehusudlevering.

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK