Akutte Hjertesygdomme: Visitation og Differentialdiagnostik

Udarbejdet af DCS’ Arbejdsgruppe for Akut Kardiologi

Kapitlet er nyt i NBV 2016

Brystsmerter
Åndenød
Synkope


Brystsmerter

Visitation

 

Visitation ved akutte brystsmerter

Patienter med svære brystsmerter og ustabil hæmodynamik eller arytmier bør overvejes visiteret direkte til hjertecenter uanset EKG-forandringer.

 

Til hjertecenter:

 • ST-elevation ≥ 0,1 mV i minimum 2 anatomiske naboafledninger (≥ 0,15mV for kvinder i V2-V3 og ≥ 0,2mV i V2-V3 for mænd (mænd < 40 år ≥ 0,25 mV))
 • Patienter med nyopstået eller ikke tidligere erkendt venstresidigt grenblok eller ventrikulær pacerytme kan udgøre en diagnostisk udfordring, og ved relevant klinik bør akut KAG overvejes.
 • Mistanke om ”posteriort” STEMI (ST-depression i V1-V4, evt. med ikke-signifikant ST-elevation i II, III, aVF)
 • Mistanke om hovedstammeokklusion (ST-elevation i aVR og universel ST-depression (≥ 8 afledninger))

 

Til regionshospital:

 • ST-depression eller inverterede T-takker
 • Universelle ST-forandringer (medmindre der er klinisk mistanke om hovedstammeokklusion)
 • Normalt EKG

 

Til akut hjertemodtagelse, overvej hjertecenter:

Høj sandsynlighed for AKS:

 • Påvirket hæmodynamik/hypotensiv, diaforese, dyspnø/lungeødem
 • Primærsymptom er smerter, og disse smerter er som ved tidligere myokardieinfarkt/angina
 • Tidligere hjertesygdom
 • EKG-forandringer

 

Til akut hjertemodtagelse:

Intermediær sandsynlighed for AKS:

 • Fravær af påvirket hæmodynamik/hypotension, diaforese, dyspnø/lungeødem, ikke tidligere AMI eller angina
 • Primærsymptom er smerte
 • En eller flere kardiale risikofaktorer
 • EKG normalt eller med kroniske forandringer

 

Til fælles akutmodtagelse:

Lav sandsynlighed for AKS:

 • Fravær af påvirket hæmodynamik/hypotension, diaforese, dyspnø/lungeødem, ikke tidligere AMI eller angina
 • Primærsymptom er smerte
 • Ingen kardiale risikofaktorer
 • EKG normalt eller med kroniske forandringer

 

Differentialdiagnostik

 

Differentialdiagnostiske overvejelser ved akut indsættende brystsmerter

 Klik på disse punkter for at se udvidede oplysninger                                  Klik på disse punkter for at gå til relevante NBV kapitel

BT: blodtryk

 


Åndenød

Visitation

 

Visitation ved akut åndenød.

*Kan visiteres til FAM med mulighed for kardiologisk vurdering ved indlæggelsen.

STEMI: ST-elevations myokardieinfarkt, RF: respirationsfrekvens, P: Puls, BT: Blodtryk.

 

Visitation ved mistanke om lungeemboli

*Patienter kan modtages og behandles efter lokale forhold, hvor der er ekspertise i og mulighed for fibrinolysebehandling.

SBT: systolisk blodtryk, RV: højre ventrikel.

 

Til hjertecenter:

 • ST-elevation ≥ 0,1 mV i minimum 2 anatomiske naboafledninger (≥ 0,15mV for kvinder i V2-V3 og ≥ 0,2mV i V2-V3 for mænd (mænd < 40 år ≥ 0,25 mV))
 • Nyopstået eller ikke tidligere erkendt venstresidigt grenblok (og brystsmerter eller tegn på hjertesvigt)
 • Kardiogent shock, hvor hurtig invasiv udredning og behandling er afgørende

 

Til akut hjertemodtagelse:

Høj-risikopatienter:

 • Præshockerede patienter (systolisk blodtryk 90-110mmHg (overvej intensivt terapiafsnit))
 • Abnormt EKG
 • Kold, klam, bleg, konfus
 • Takykardi, takypnø, hypoxi
 • Ingen anden sandsynlig årsag
 • Kendt hjertesvigt eller anden hjertesygdom
 • Nyopstået mislyd
 • EKG-forandringer i form af: ST-depression, inverterede T-takker, grenblok, venstre ventrikel hypertrofi eller belastning, takykardi eller bradykardi

 

Til fælles akutmodtagelse:

Lav-risikopatienter:

 • Ingen EKG forandringer og / eller: anden plausibel årsag, feber, kronisk obstruktiv lungesygdom, kendt betydelig komorbiditet (f.eks. anæmi, cancer), langsomt progredierende symptomer (evt. subakut/akut ambulant kardiologisk vurdering)

 

Særligt om lungeemboli:

Hos patienter med uforklaret dyspnø bør lungeemboli altid overvejes.

Anvendelse af scoringssystemer, f.eks. Wells’ score, anbefales og kan underbygge diagnosen.

 

Til hjertecenter:

 • Evt. højrisikopatienter med kredsløbspåvirkning (systolisk blodtryk < 90 mmHg og/eller fald i systolisk blodtryk ≥ 40 mmHg inden for 15 minutter) og kontraindikation mod fibrinolyse.

 

Til akut hjertemodtagelse:

 • Høj / intermediær sandsynlighed for lungeemboli (inkl. Wells’ score ≥ 2)
 • Højrisikopatienter med kredsløbspåvirkning
 • Patienter med intermediær risiko (tegn på højre ventrikel dysfunktion eller forhøjet troponin og/eller ≥ 1 af følgende: puls > 100/min, systolisk blodtryk 90-100 mmHg, cancer, hjertesvigt, alder > 80 år, perifer iltsaturation < 90%).
 • EKG-forandringer (især højresidig belastning)

Behandlingen af denne patientgruppe er i høj grad afhængig af lokale forhold. Patienterne skal behandles på en afdeling med rutine i håndtering af tilstanden inkl. mulighed for fibrinolysebehandling.

 

Til fælles akutmodtagelse:

 • Diffust symptombillede / lav sandsynlighed for lungeemboli (inkl. Wells’ score ≤ 1)
 • Stabil hæmodynamik (systolisk blodtryk > 100 mmHg, puls < 100/min og perifer iltsaturation > 90%)
 • Fravær af EKG-forandringer (betydende arytmi eller højresidig belastning)

Differentialdiagnostik

 

Figur Differentialdiagnostiske overvejelser ved akut indsættende åndenød

 Klik på disse punkter for at se udvidede oplysninger                                  Klik på disse punkter for at gå til relevante NBV kapitel

BT: blodtryk.


Synkope

Visitation

 

Figur Visitation ved synkope

 

Til akut hjertemodtagelse:

 • Palpitationer på synkopetidspunktet
 • Abnormt EKG (EKG bør vurderes grundigt for tegn på kardiomyopati, QT-forlængelse, iskæmi og tegn på arvelig arytmisygdom)
 • Kendt hjertesvigt eller iskæmisk hjertesygdom

 

Til fælles akutmodtagelse:

 • Normalt EKG
 • Hjerteraske
 • Oplagt vasovagal synkope
 • Kendt epilepsi
 • Oplagt anden årsag (f.eks. blødning, traume)

Alle synkopepatienter, indlagt til observation, bør telemetriovervåges.

Differentialdiagnostik

 

Differentialdiagnostiske overvejelser ved mistanke om synkope

 Klik på disse punkter for at se udvidede oplysninger                                  Klik på disse punkter for at gå til relevante NBV kapitel

 


Forfattere: Manan Pareek, Gro Egholm, Jacob Thorsted Sørensen, Jens Flensted Lassen. 

Referenter: Arbejdsgruppen ”Trombokardiologi” og ”Arytmi, pacemaker og ICD”.