Appendix 1.4. KAG/PCI ved NSTEMI og UAP, PAKKEFORLØB

 

KAG ved NSTEMI og UAP

KAG < 2 timer:

  • Persisterende eller intermitterende angina med/uden ST-ændringer (> 0,2 mV) eller dybe negative T-takker trods anti-iskæmisk behandling.
  • Kardiogent shock eller hæmodynamisk ustabilitet.
  • Livstruende arytmi (VF, VT, 3-grads AV-blok).
  • Mekaniske komplikationer til AMI.


KAG < 24 timer efter diagnose:

KAG < 48 timer efter diagnose:

Ingen KAG eller elektiv KAG:

  • Ingen recidiverende brystsmerter.
  • Ingen tegn på hjerteinsufficiens.
  • Ingen nye EKG forandringer (ankomst og 3-6 timer).
  • Ingen troponinforhøjelse (ankomst og 3-6 timer). Efter klinisk vurdering evt. henvisning til arbejdstest, myokardieskintigrafi eller CT-koronarangiografi. 

Pakkeforløb

Hos patienter med begrundet mistanke om UAP/NSTEMI bør diagnosen verificeres indenfor første indlæggelsesdøgn. Stillingtagen og henvisning til invasiv udredning i pakkeforløb bør foregå umiddelbart i forlængelse heraf (inden for 24 timer).

Evt. KAG og ”ad-hoc” PCI bør foregå < 48 timer efter diagnosen er stillet.

Ved operativt behandlingstilbud (CABG) bør den fagligt begrundede forløbstid derfor ikke overstige 7 kalenderdage regnet fra fastlæggelse af behandlingstilbud til behandlingstidspunkt.

Link: http://www.sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/PkforlUAPogNSTEMIv2.pdf